Svazoví trenéři

23.5.2012

Svazoví trenéři

1. Svazový profesionální trenér – garant rozvoje 2012 – 2015..?

Předpoklady trenéra a garanta rozvoje :

-       Perspektivnost ( min. 3 roky )

-       Min. půlroční trenérské zkušenosti

-       Trenérské vzdělání – III. či IV. trenérská třída, případně povinnost si do 1 roka vzdělání doplnit

-       Vstřícnost, nadšení, optimismus, předpoklad motivovat lidi okolo sebe

-       Komunikativnost, nadhled, spolehlivost

-       Vlastní auto k cestám po ČR

 

Povinnosti :

-       Trénování dětí do 12 let v kroužcích, do14 let v oddílech

-       Zakládání kroužků v regionech  perspektivních oddílů

-       Přenášet do oddílů prostřednictvím tréninků s dětmi správné hokejové návyky a současný náhled na PH

-       Schopnost nalézat a motivovat adepty na trenéry v oddílech, především pro práci s dětmi

-       Nastavit ve spolupráci se svazovým trenérem, Komisí mládeže vizi rozvoje v různých pozemkářských oblastech na základě vlastní komunikace s oddíly

 

Ideální časová posloupnost :

-       Květen, červen – přijmutí „garanta rozvoje na tento post „

-       Červen, červenec – kontakt s oddíly, regiony, školami. Nastavení praktického manuálu rozvoje pozemního hokeje v různých oblastech – po diskusi s oddíly, svazovým trenérem, KM

-       Červenec, srpen – účast na oddílových soustředěních, spolupráce s reprezentacemi

-       Srpen a dále – přechod na praktickou část – tréninky v kroužcích, oddílech ( 1 x denně kroužek a 1x denně oddíl )

 

Povinnost ČSPH :

Plnohodnotná odměna za plný úvazek, proplácení  cestovného

 

Přihlášky do projektu : trenér a garant rozvoje :

 

-       Do 10.6. -  na mailovou adresu :   spolu s krátkým sportovním a trenérským životopisem a motivačním zdůvodněním, proč je vhodný kandidát

 

 

2. Svazový a oddílový trenér  – motor  oddílu 2012

 

Předpoklady Svazového a oddílového trenéra :

-       Perspektivnost ( min. 2 roky )

-       Min. půlroční trenérské zkušenosti

-       Trenérské vzdělání – III. či IV. trenérská třída, případně povinnost si do 1 roka vzdělání doplnit

-       Ochota, nadšení, komunikativnost  a cílevědomost ( s dětmi, rodiči , představiteli školy, oddílu...)

 

Povinnosti :

-       Týdenní tréninkové zatížení trenéra - 4 tréninky dětí do 14 let -  kombinace oddíl a kroužek   .          Konkrétně : trénuje 1 x kategorii dětí do 14 let v oddíle ( 2 TJ týdně ) a 1x kategorii do 12 let v kroužku ( 2 TJ týdně ) . Doporučujeme zavedení kroužku či kroužků při školách ve spádové oddílové oblasti

-       Každoroční zaevidování min. 10 dětí do mateřského oddílu , které budou v klubu hrát soutěže

-       Účast schůzkách trenérů ( 1-2x ročně ) se svazovým trenérem

-       Kvalitně vedené, připravené, zajímavé a věku dětí odpovídající tréninky

-       Spoluorganizace soustředění, herních kempů pro mládež v oddíle

-       Oslovování  nových adeptů na trenéry v oddíle – zájem o rozvoj mateřského oddílu

 

Povinnosti ČSPH :

-       vyplácet odměnu 3.000,- Kč  brutto 10x v roce

-       koordinace, proškolování, pravidelná podpora činnosti těchto trenérů

-       ČSPH se zavazuje podporovat tento projekt min. do 13.12.2013. Po vyhodnocení v listopadu 2013 se bude rozhodovat o pokračování projektu. ČSPH má ambice mít tento projekt jako dlouhodobý, za rámec roku 2013

 

Povinnosti oddíly :

-       vyplácet odměnu 1.000,- Kč brutto 10x v roce

-       podporovat, kontrolovat a pomáhat v činnosti těchto trenérů

-        

Přihlášky do projektu : „ Svazový a oddílový trenér  – motor  oddílu „ :

 

-        Průběžně -  na mailovou adresu :   spolu s krátkým sportovním a trenérským životopisem, předpokládanými věkovými kategoriemi a místem jejich působení, které bude trénovat ( oddíl, ZŠ ) ,  potvrzením souhlasu z mateřského oddílu .

 

 

3.Trenér školního kroužku 2012

Předpoklady Trenéra školního kroužku :

-       Perspektivnost ( min. 2 roky )

-       Min. půlroční trenérské zkušenosti

-       Trenérské vzdělání – aktivně se účastnit trenérských seminářů, praktických ukázek – vedeno T.Babickým

-       Ochota, nadšení, komunikativnost  a cílevědomost ( s dětmi, rodiči , představiteli školy, oddílu...)

 

Povinnosti :

-       Týdenní tréninkové zatížení trenéra - 2 tréninky dětí do 12 let – v kroužku při ZŠ nebo ve volnočasovém zařízení ( DDM apod.), které spolupracuje s mateřským oddílem  Každoroční zaevidování min. 10 dětí do mateřského oddílu , který má nad kroužkem záštitu a kam děti, po věkovém ukončení kroužku, budou přecházet 

-       Účast na schůzkách trenérů ( 1-2x ročně ) se svazovým trenérem

-       Kvalitně vedené, připravené, zajímavé a věku dětí odpovídající tréninky

 

Povinnosti ČSPH :

-       vyplácet odměnu 1.500,- Kč  brutto 10x v roce

-       koordinace, proškolování, pravidelná podpora činnosti těchto trenérů

-       ČSPH se zavazuje podporovat tento projekt min. do 13.12.2013. Po vyhodnocení v listopadu 2013 se bude rozhodovat o pokračování projektu. ČSPH má ambice mít tento projekt jako dlouhodobý, za rámec roku 2013

 

Povinnosti oddíly :

-       vyplácet odměnu 500,- Kč brutto 10 x v roce ( tím oddíl vyjadřuje zájem o působení tohoto trenéra )

-       podporovat, kontrolovat a pomáhat v činnosti těchto trenérů

-        

Přihlášky do projektu : „ Svazový a oddílový trenér  – motor  oddílu „ :

 

-       Průběžně -  na mailovou adresu :   spolu s krátkým sportovním a trenérským životopisem, předpokládanými věkovými kategoriemi a místem jejich působení, které bude trénovat ( oddíl, ZŠ ) ,  potvrzením souhlasu z mateřského oddílu .

 

Loading...

Svazový a oddílový trenér

Loading...

Svazový a oddílový trenér

Trenérský web

Nacházíte se v části stránek Českého pozemního hokeje, které jsou učeny trenérům pozemního hokeje. Pokud máme možnost jakkoli využívat moderních informačních technologií k propagaci a dalšímu vzdělávání samostudiem, případně výměnu zkušeností, je třeba toho využít. Obsah stránek je zaměřen na:

1) informace o seminářích a školeních, včetně možnosti se online přihlásit a zaregistrovat,
články s populárně naučným obsahem,

2) trenérskou znalostní databázi, která obsahuje tréninková cvičení, video ukázky, nebo metodické rady a pokyny k trénování všeobecně,

3) adresář trenérů.


Doufáme, že trenérský web bude cenným nástrojem nejen pro plánování tréninkového procesu všech kategorií, ale zároveň velkou inspiraci a motor pro vlastní práci na poli trenérském