Zřízení Fondu dětí a mládeže

Předsednictvo Českého svazu pozemního hokeje schválilo vytvoření zvláštního Fondu dětí spolu s níže uvedenými závaznými Pravidly užívání Fondu dětí.

Jednou z absolutních priorit Českého svazu pozemního hokeje, v souladu s jeho Programem „Vize 2015“, je péče o mládež.

Pod tímto pojmem však nerozumíme pouze usilovnou snahu o soustavné zvyšování počtu mladých hráčů a hráček pozemního hokeje, ale také zajištění co nejlepších podmínek pro jejich herní a sociální vývoj, a to zejména s výhledem do budoucnosti.

A protože pouhá práce členů a spolupracovníků Českého svazu pozemního hokeje k dosažení těchto cílů nestačí, ale jsou zapotřebí i finanční prostředky, rozhodlo Předsednictvo Českého svazu pozemního hokeje na svém zasedání dne 09. prosince 2010 o zřízení zvláštního „Fondu dětí“.

Ve Fondu dětí budou shromažďovány příspěvky fyzických i právnických osob, dary, Předsednictvem ČSPH stanovená část příjmů z reklamních, sponzorských a obdobných smluv apod.

Prostředky Fondu dětí mohou být použity až po dosažení jeho minimální výše 100.000,- Kč, a to jen na základě odůvodněného rozhodnutí Předsednictva a pouze ve prospěch programů podporující aktivity dětí a mládeže do 15 let.

Věříme, že tímto způsobem bude nejen postupně naplňován jeden z hlavních pilířů současného vedení Českého svazu pozemního hokeje, ale bude i širší veřejnosti umožněno cíleně se podílet na rozvoji právě kategorie dětí a mládeže v rámci pozemního hokeje v České republice, a to nikoliv jako dočasný program, ale jako trvalý způsob podpory.


Fond dětí
Předsednictvo Českého svazu pozemního hokeje schválilo v rámci podpory mládeže na svém zasedání dne 09.12.2010 vytvoření zvláštního Fondu dětí spolu s níže uvedenými závaznými
Pravidly užívání Fondu dětí.

 1. Účelem Fondu dětí (dále jen „Fond“) je především finanční zajištění pro podporu aktivit mládeže v oblasti českého pozemního hokeje, a to na území České republiky i v zahraničí.
 2. Fond je tvořen souhrnem finančních prostředků, získaných za tímto účelem Českým svazem pozemního hokeje (dále jen „ČSPH“) v souladu se Stanovami ČSPH, rozhodnutími Předsednictva ČSPH a těmito Pravidly užívání.
 3. Do Fondu mohou finančně přispívat jakékoliv osoby, výše příspěvku není nijak omezena.
 4. Finanční prostředky uložené ve Fondu jsou ve výlučném majetku ČSPH.
 5. Finanční prostředky Fondu musí být uloženy odděleně od všech ostatních finančních prostředků ČSPH, a řádně vedeny v účetnictví ČSPH. Zůstatky finančních prostředků k 31.12. běžného roku budou převedeny do roku následujícího.
 6. O užití prostředků Fondu rozhoduje Předsednictvo ČSPH.
 7. Prostředky Fondu smí být užity pouze ve prospěch dětí a mládeže do 15 let.
 8. Každý návrh rozhodnutí Předsednictva o užití prostředků Fondu musí obsahovat odůvodnění užití a maximální výši čerpání finančních prostředků Fondu.
 9. Prostředky Fondu smí být použity nejdříve po dosažení jeho výše 100.000,- Kč.
 10. Předsednictvo ČSPH je povinno následně projednat a vyhodnotit každé jednotlivé použití finančních prostředků Fondu.
 11. Předsednictvo ČSPH je povinno jedenkrát čtvrtletně uveřejnit vhodným způsobem aktuální výši finančních prostředků Fondu, jakož i důvody a konkrétní výše užitých prostředků, a to zejména na webových stránkách ČSPH.
 12. Změna těchto Pravidel užívání Fondu dětí, jakož i rozhodnutí o zrušení Fondu, podléhá schválení tříčtvrtinovou většinou všech členů Předsednictva ČSPH, jinak je takové rozhodnutí neplatné.

 

 

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy