Přestupní řád ČSPH

I.Základní ustanovení

Článek 1

Podle tohoto přestupního řádu/dále jen PŘ/ se uskutečňují přestupy a hostování registrovaných hráčů mezi kluby a oddíly./dále jen oddíl/ Českého svazu pozemního hokeje.

Článek 2

V přestupním řízení vystupují hráči a hráčky/dále jen hráč/,oddíl, z kterého hráč podává přestup/dále jen mateřský oddíl-MO/, a oddíl, do kterého hráč podává přestup /dále jen nový oddíl-NO/.

Článek 3

Přestupy a hostování schvaluje minimálně dvoučlenná komise jmenovaná P-ČSPH./dále jen přestupní komise -PK/ ,která rozhoduje v I.instanci.Schválení přestupu oznamuje PK formou  záznamu do registračního průkazu hráče. Zamítnutí, nebo neprojednání oznamuje písemnou formou (doporučeně, elektronickou poštou) hráči a MO,NO..

Článek 4

PK rozhoduje o přestupech a hostování  všech  registrovaných hráčů ČSPH.

Článek 5

Mateřský oddíl může vyžadovat od nového oddílu  finanční náhradu nákladů vynaložených na umožnění sportovní činnosti hráče.

II.Podmínky přestupu a hostování

Článek 6

Hráč může podat přestup, nebo hostování v termínech: 1.3 – 30.4 a 15.7 – 31.12 daného roku. V případě výrazné změny časového rozvrhu soutěže může upravit termíny pro podání přestupu a hostování rozpis příslušné soutěže. Přestup,nebo hostování může hráč podat pouze do jednoho oddílu. Hráč nesmí podat přestup ani hostování v průběhu výkonu trestu „nepodmíněného zastavení činnosti“Hráč může přestup, nebo hostování odvolat do projednání (přestupu, hostování) přestupní komisí. Odvolání přestupu (hostování) oznámí písemně PK, NO, MO

Článek 7

Hráč může dnem  schválení přestupu, nebo hostování startovat za nový oddíl.

Článek 8

Přestup, nebo hostování je schválený okamžikem zapsání příslušného rozhodnutí do registračního průkazu hráče , evidence přestupů a hostování  v sekretariátě ČSPH.

III.Možnosti a druhy přestupů hráčů

Článek 9

Hráč může podávat tyto druhy přestupů :
A-přestup hráče  mezi oddíly
B-opakovaný přestup hráče  do téhož  oddílu dle čl. 10
C-přestupy mládeže dle čl.11

Článek 10

Hráč,který podal přestup podle čl.9 A, může podat opakovaný přestup do téhož oddílu po uplynutí 6 měsíců od data podání prvního přestupu.
PK tento přestup schválí i bez souhlasu mateřského oddílu a bez finančního plnění ve prospěch mateřského oddílu.

Pokud hráč podá v této době přestup do jiného oddílu pozemního hokeje, začíná pro účely článku 10 běžet nová přestupní  lhůta.

Článek 11

Přestupy mládeže se uskutečňují dle čl.9 a těchto ustanovení:

1.    přestup může podat pouze hráč,který je řádně registrován dle RŘ ČSPH.

2.    hráči musí mít k podání přestupu souhlas rodičů

3.    mateřský oddíl má právo na finanční plnění dle čl.12

IV. Hlášení přestupu

Článek 12

Hráč podává přestup  na  tiskopise „hlášení  přestupu   ve dvou vyhotoveních. Hráč vyplněné tiskopisy dle předtisku, s uvedením druhu přestupu, vlastnoručně  podepíše a po  opatření razítka a podpisu NO zašle doporučeně nebo prokazatelně předá:

a.    PK (na adresu SE ČSPH)

b.    Předsedovi nebo organizačnímu  pracovníku MO

Článek 13

Mateřský oddíl je povinen se k přestupu vyjádřit nejpozději do 15 dnů od prokazatelného  předání nebo  odeslání přestupních lístků. Své stanovisko  zašle hráči  a PK . Vyjádření  MO musí  být podepsáno  2 členy výboru z nichž jeden musí být předsedou nebo organizačním pracovníkem.

Článek 14

Veškerá korespondence se zasílá poštou doporučeně,elektronickou poštou  ,nebo se předává prokazatelně proti podpisu.

Článek 15

Pokud se mateřský oddíl k přestupu do 15 dní od podání přestupu dle č. 13, 14 nevyjádří,bude přestup PK schválen bez nároků na finanční náhradu. Rozhodným datumem  je datum  prokazatelného předání,nebo datum  poštovního razítka na podacím lístku pro odeslání doporučené pošty .

Článek 16

Výsledkem přestupního řízení může být:

1.    mateřský oddíl potvrdil souhlas  na přestupních lístcích – PK přestup schválí

2.    mateřský oddíl s přestupem nesouhlasí – PK vynese rozhodnutí  podle druhu přestupu a ustanovení příslušného článku PŘ  a  oznámí výsledek rozhodnutí  MO, NO a hráči.

3.    neprojednání přestupu – nedodržení ustanovení čl. 11,12

V. Odvolání proti rozhodnutí přestupní komise

Článek 17

Hráč, nebo mateřský oddíl  má právo podat proti rozhodnutí  PK odvolání za těchto podmínek:

1.    odvolání podá k P-ČSPH do 15 dnů od rozhodnutí PK

2.    odvolání musí obsahovat důvod odvolání,doklady spojené s důvodem odvolání   a návrh rozhodnutí,potvrzení o úhradě   poplatku z odvolání

3.    odvolání zašle písemně,nebo prokazatelně předá do sekretariátu ČSPH

4.    uhradí poplatek z odvolání ve výši 500 Kč hotově,nebo poštovní poukázkou ve prospěch ČSPH.

5.    odvolání nemá odkladný účinek v platnosti  rozhodnutí PK

Článek 18

Pro projednání odvolání ustanoví P-ČSPH komisi ,která rozhodne o odvolání s konečnou platností,pokud stanovy  ČSPH o odvolacím řízení nestanoví jinak.
V případě kladného vyřízení odvolání bude poplatek vrácen.

VI. Hostování hráčů

Článek 19

Hráč může podat hostování za těchto podmínek:

1.    hráč může podat hostování pouze se souhlasem mateřského oddílu. ( mimo hostování dle čl. 20 C

2.    dohoda o hostování musí být uzavřena na dobu nejméně  30 dnů v hracím období   a musí být časově omezena.
Za hrací období se pro účely tohoto článku považuje první a poslední kolo soutěže dle termínové listiny. Halová a venkovní soutěž je samostatná.

3.    následující den po ukončení hostování může hráč opět startovat za mateřský oddíl

4.    podmínky hostování uvede PK do registračního průkazu

5.    hráč může startovat za nový oddíl okamžikem zapsaní podmínek hostování do evidence hostování na Se ČSPH

6.     hráč ,nebo mateřský  oddíl může po uplynutí 30 dnů dohodu o hostování vypovědět.

7.    výpověď musí být prokazatelně doručena všem zúčastněným stranám.Předčasné ukončení hostování zaznamená  PK do registračního průkazu hráče. Dnem ukončení může startovat hráč opět za mateřský oddíl.

8.     všechny druhy hostování musí být oznámeny  MO

VII. Rozsah hostování

Článek 20

Hráči můžou podat tyto formy hostování:

A.     hostování do jiného oddílu pozemního hokeje dle čl. 21

B.     střídavé hostování do jiného oddílu pozemního hokeje pro kategorii mládeže dle čl. 22

C.     hostování  hráče oddílu, který nemá v daném hracím období  přihlášené družstvo příslušné věkové  kategorie

D.    střídavé hostování do jiného oddílu pozemního hokeje pro kategorii dospělých dle čl. 24

Hráč může využít pouze jedné formy hostování.

Článek 21

 „Hostování A“ do jiného oddílu pozemního hokeje může podat hráč, který chce startovat dočasně v jiném oddíle pozemního hokeje. Hráč může startovat ve všech kategoriích v novém oddíle v souladu s ustanovením soutěžního řádu.
Omezení:minimální počet dní hostování v jiném oddíle je 30 dní. Hráč po dobu hostování nemůže startovat za mateřský oddíl.

Článek 22

Střídavé hostování „B“ do jiného oddílu pozemního hokeje může podat hráč kategorie mládeže, který chce startovat ve vyšší soutěžní kategorii  jiného oddílu pozemního hokeje.
Omezení:hráč nemůže v kategorii do které hlásí hostování startovat za mateřský oddíl. Minimální počet dní  střídavého hostování je  30 dní.

Článek 23

Hostování  „C“.
Hráč, jehož MO nepřihlásil  v daném soutěžním období družstvo příslušné věkové kategorie hráče do soutěže, může podat hostování do jiného oddílu, který hraje danou soutěž. MO musí hostování umožnit, ale má právo výběru oddílu, kam hráč může podat hostování. Omezení: hráč může hostovat pouze jedno  hrací období.
Minimální počet dní hostování je 30 dní. Hráč může startovat v jiném oddíle pouze v družstvu dané věkové kategorie.

Článek 24

Hostování“ D“

Střídavé hostování „D“ do jiného oddílu pozemního hokeje může podat dospělý hráč, který chce startovat ve vyšší soutěžní kategorii. Omezení:  V jednom družstvu můžou v daném  utkání startovat pouze dva hráči na základě střídavého hostování. Pokud  hráč startuje ve vyšší soutěži v cizím oddíle, nemůže v daném hracím období startovat v této soutěži za MO s výjimkou  kvalifikace o postup do vyšší soutěže.
Minimální počet dní hostování je 30 dní. Pohárová soutěž se pro účely hostování považuje za součást dlouhodobých soutěží.

Článek 25

Hráč může v daném hracím období podat pouze jednu  formu hostování.
Soutěže v pozemním a halovém hokeji se považují za dvě různá  hrací období.

VIII. Poplatky za přestupní řízení

Článek 26

Poplatky za přestupní řízení jsou stanoveny takto:

1.    přestup  a hostování hráčů kategorie dorostu  – 100 Kč

2.    přestup a hostování kategorie dospělých – 400 Kč.

3.    za předčasné ukončení hostování 200 Kč.

Úhrada hotově do sekretariátu ČSPH,složenkou, nebo platbou na bankovní účet ČSPH.

IX. Závěrečná ustanovení

Článek 27

Změny a doplňky tohoto Přestupního řádu  provádí P-ČSPH a schvaluje Rada ČSPH.

Článek 28

Tento  přestupní řád platí pro území  České republiky a je závazný  pro všechny hráče a funkcionáře ČSPH.

Článek 29

Tento Přestupní řád  byl schválen Radou ČSPH dne 28.3.2014 a nabývá platnosti dnem 15.7.2014

 

Týmy