Registrační řád ČSPH

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v pozemním hokeji vyhlášených orgány ČSPH, musejí být členy ČSPH registrovanými podle tohoto řádu.
 2. Registrací se rozumí způsob, jakým se zajišťuje příslušnost hráče/hráčky k určitému oddílu nebo klubu (dále jen klub). Registrace se prokazuje registračním průkazem sportovce, který je jeho majetkem.
 3. Hráč může být registrován pouze za jeden klub a vlastnit pouze jeden registrační průkaz.
 4. Registraci provádí registrační úsek STK ČSPH (dále jen registrační orgán), který je nejméně dvoučlenný.

 

Článek 2

Registrace

 1. Podkladem pro registraci je „Přihláška k registraci“, jedna fotografie. U hráčů mladších 18ti let je nutný podpis rodičů.
 2. Za pravdivost všech údajů odpovídá klub a hráč.
 3. Registrační orgán vystaví průkaz do 14 dnů od obdržení přihlášky za poplatek 50,- Kč.
 4. Platnost registrace je 1 až 4 roky dle rozhodnutí hráče. (Neruší se článek 5/2). Platnost registrace končí k 30. 6. kalendářního roku s 12 měsíční ochrannou lhůtou. V této ochranné lhůtě nemůže být hráč zaregistrován v jiném klubu s využitím tohoto registračního řádu.

 

Článek 3

Registrační průkaz

 1. Registračním průkazem se hráč prokazuje v případech stanovených předpisy a řády ČSPH.
 2. Platnost registračních průkazu je 4 letá s možností prodloužení. Vystavení nového registračního průkazu hráči, který je již registrován, je bez poplatku.
 3. Všechny záznamy v registračním průkazu musejí být potvrzeny razítkem a podpisem registračního orgánu.
 4. Pokud dojde ke ztrátě, zničení nebo poškození registračního průkazu, požádá hráč o vystavení duplikátu.
 5. O vystavení duplikátu požádá hráč rovněž v případech, kdy u něj dojde ke změně jména, příjmení či k zásadní změně podoby na fotografii.
 6. V žádost o vystavení duplikátu hráč uvede, zde je v trestu, či zda ohlásil přestup do jiného klubu.
 7. Na přihlášce k registraci a v novém průkazu registrační orgán vyznačí „DUPLIKÁT“ a uvede datum vystavení.
 8. Poplatek za vystavení duplikátu je 50,- Kč. Bez předložení potvrzení o zaplacení nebude duplikát vystaven.
 9. Nejsou-li dodržena ustanovení odstavce 2 až 6, registrační průkaz nebo duplikát je neplatný.

 

Článek 4

Změny v registraci

 1. Změny v registraci lze provést v případě:

a) Přestupu, nebo hostování hráče

b) zániku klubu

c) změny názvu klubu

 1. Podmínky, za nichž hráč může přestoupit do nového klubu nebo v něm hostovat, řeší přestupní řád ČSPH.
 2. Pokud klub zanikne, registrace se neruší a hráč má právo přestoupit do nového klubu.
 3. Změna názvu klubu registrační orgán provede v přihlášce k registraci a v registračním průkazu. Hráč musí mít v registračním průkazu vyznačen nový název klubu, jinak je jeho start povařován za neoprávněný. Poplatek za změnu názvu klubu v registračním průkazu je 50,- Kč.

Článek 5

Zrušení registrace

 1. Návrh na zrušení registrace podává písemně klub, ve kterém je hráč registrován, nebo hráč.

a) Žádost o zrušení registrace hráčem:

b) Žádá-li o zrušení registrace hráč, je povinen zaslat registračnímu orgánu spolu se žádostí o zrušení registrace i svůj registrační průkaz. Do obdržení registračního průkazu nemůže být žádost o zrušení registrace registračním orgánem projednána.

c) Po rozhodnutí registračního orgánu o zrušení registrace, při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu, nemůže hráč nastoupit v žádném mistrovském utkání, ani v utkáních evropských pohárových soutěží, kde je vyžadován souhlas se soupiskou hráčů ze strany ČSPH.

d) Hráči muže být zrušená registrace před uplynutím lhůty uvedené v následujícím bodu znovu obnovena na základě nové žádosti hráče. Poplatek za obnovení zrušené registrace činí 1.000,- Kč.

e) Po uplynutí 12 měsíců od rozhodnutí o zrušení registrace může být hráč zaregistrován do jakéhokoliv oddílu pozemního hokeje. Poplatek za tuto registrace se řídí ustanovením registračního řádu o registraci nového hráče.

 1. Žádá-li o zrušení registrace klub, vystaví seznam hráčů, u nichž žádá o zrušení registrace, a zašle jej spolu s registračními průkazy registračnímu orgánu. Seznam opatří razítkem a podpisem funkcionáře klubu. Hráči oznámí poštou doporučeně, že mu ruší registraci. Registrační orgán projedná žádost o zrušení registrace, rozhodnutí oznámí písemně hráči i klubu, a z kartotéky vyřadí přihlášku k registraci hráčů se zrušenou registrací. Hráč nesmí být za nový klub zaregistrován v období 01.01. – 29.02. a 01.05. – 14.07. V případě výrazné změny časového rozvrhu soutěží může upravit termíny, kdy nelze podat přestup a hostování rozpis příslušné soutěže.
 2. Jestliže registrace byla zrušena z důvodu vyloučení z činnosti PH, přihláška k registraci zůstává založena v kartotéce s příslušnou poznámkou.
 3. Zrušení registrace je prováděno zdarma.

Článek 6

Obnova registrace

 1. Platnost registrace prodlužuje registrační orgán registračním razítkem na základě uhrazení  členského svazového příspěvku na kalendářní rok.
 2. Hráč, jemuž byla registrace zrušena z důvodu vyloučení z činnosti v PH, může být zaregistrován po 24 měsících od zrušení registrace. Při obnově registrace se postupuje jako v případě nové registrace.

 

Článek 7

Hráčské případně profesionální smlouvy

Pokud dojde k zavedení či ustanovení hráčských smluv, bude tento registrační řád doplněn po příslušném schválení P-ČSPH.

 

Článek 8

Závěrečné ustanovení

 1. Spory o registraci mezi kluby rozhoduje registrační orgán STK ČSPH v Praze.
 2. Kluby mohou zaslat na registrační orgán jména a podpisy funkcionářů, kteří jsou oprávněni podepisovat za kluby doklady v registračním jednání, jinak budou považovány za právoplatné pouze podpisy předsedy a organizačního pracovníka klubu.
 3. Veškerá korespondence v souvislosti s registrací hráčů musí být zaslána doporučeně, pokud nebyla prokazatelně předána odpovědným funkcionářům.
 4. Porušení ustanovení tohoto řádu se považuje ze disciplinární provinění.
 5. Změny a doplňky tohoto řádu provádí P-ČSPH a schvaluje Rada ČSPH. Výklad provádí P-ČSPH prostřednictvím pověřených orgánů.

 

Článek 9

Schvalovací doložka

Tímto se ruší registrační řád ČSPH platný od 19.6.2009

Registrační řád byl schválen na zasedání Rady ČSPH dne: 28.3.2014 a vstupuje

v platnost dnem 15.7.2014.

 

 

 

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy