Disciplinární řád

Zveřejněný disciplinární řád Českého svazu pozemního hokeje je platný od data 1.1.2015 do jeho odvolání nebo změny, schválené a zveřejněné Radou Českého svazu pozemního hokeje.

OBSAH

1. Disciplinární provinění
2. Disciplinární tresty
3. Podmíněné tresty
4. Disciplinární orgány
5. Postup v disciplinárním jednání
6. Oznamování a evidence trestů
7. Opravné jednání
8. Závěrečné ustanovení a sazebník trestů

Článek 1: Disciplinární provinění

Předmětem disciplinárního jednání jsou provinění jednotlivců nebo kolektivů činných v pozemním hokeji porušením řádů a Stanov ČSPH, pravidel PH, porušením obecně závazných
předpisů a přestupky proti fair-play a morálce sportovce. Předmětem disciplinárního jednání jsou zejména provinění jednotlivců a kolektivů před začátkem, v průběhu a po skončení
utkání nebo tréninku a na akcích pořádaných ČSPH nebo kluby či oddíly.

Článek 2: Disciplinární tresty
 1. Jednotlivcům (hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům) je možno uložit tyto tresty:
  a. napomenutí
  b. finanční pokutu (platí klub dle SŘ odst. III. čl. 6 – pokud předem vysloví souhlas)
  c. zastavení činnosti
  d. vyloučení z činnosti v hokeji
 2. Kolektivům (družstvům a klubům) je možno uložit tyto tresty
  a. napomenutí
  b. finanční pokutu (platí klub dle SŘ odst. III. čl. 6)
  c. zastavení činnosti, trest se vykoná odečtením bodů na konci soutěže
  d. uzavření hřiště
  e. vyloučení ze soutěže nebo soutěží
 3. Napomenutí lze uložit jednotlivci nebo kolektivu, jestliže od jeho posledního disciplinárního trestu uplynula doba nejméně 1 rok. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba od přestupku, u ostatních trestů doba od skončení zkušební lhůty.
 4. Finanční pokutu je možno uložit do výše:
  jednotlivec / kolektiv
  extraliga do 2.000,– Kč do 10.000,– Kč
  I. liga do 2.000,– Kč do 10.000,– Kč
  ostatní soutěže dospělých do 1.000,– Kč do 5.000,– Kč
  dorost a žáci 0,- Kč do 2.000,– Kč
  rozhodčí starší 18 let dle soutěže
  Finanční pokutu nelze uložit současně s jiným trestem u jednotlivců.
 5. Zastavení činnosti (dále jen ZČ) je možno uložit jednotlivci nebo kolektivu.
  Trest ZČ je možno uložit takto:
  a. Termínovaný trest ZČ na určitou dobu. Termínovaný trest ZČ se vztahuje na celé období a všechna utkání hraná v době trestu mimo přátelských. Termínovaný trest je možno uložit na celkovou dobu do 12 měsíců a je možné ho nejvýše jednou přerušit na mezisezonní období. Doba přerušení se nezapočítává do délky trestu.
  b. Specifikovaný trest ZČ na určitá utkání. Specifikovaný trest ZČ se vztahuje na utkání uvedená v rozhodnutí. Disciplinární komise (dále jen DK) může uložit trest zvlášť na utkání konkrétní soutěže (např.mistrovské soutěže v pozemním hokeji, mistrovské soutěži v halovém hokeji, pohárové soutěži apod.) Specifikovaný trest nesmí přesáhnout celkovou délku 12 měsíců.
  c. Nebrání-li tomu žádný důvod, trest ZČ kolektivu bude proveden odečtením 3 bodů družstvu (družstvům) za každé utkání spadající pod ZČ, ale nejvýše za 3 utkání.
  d. Do trestu zastavení činnosti (ZČ) se NEZAPOČÍTÁVÁ utkání, které nebylo zahájeno z viny družstva potrestaného hráče.Trest ZČ jednotlivci ukládá nebo vztahuje na reprezentační utkání pouze DK ČSPH, která tak může učinit sama nebo na základě podnětu nižšího disciplinárního orgánu. Trest ZČ kolektivu znamená zákaz startu všech jednotlivců registrovaných u tohoto kolektivu v utkáních, na něž se tento trest vztahuje. Trest ZČ klubu znamená ZČ všem družstvům klubu či oddílu.
 6. Jestliže je jednotlivec v utkání potrestán trestem, který má podle pravidel pozemního hokeje za následek zákaz startu v dalších utkáních, nebo se dopustí závažného provinění před utkáním nebo po něm a rozhodčí příp. delegát utkání mu odebere registrační průkaz (nebyl-li předložen, bude zapsáno v zápise o utkání), má uložením trestu nebo odebráním RP automaticky zastavenou činnost až do uzavření případu příslušnou DK. Tato doba se započítává do délky trestu.
 7. Uzavřené hřiště je možno uložit družstvu nejvýše na 2 soutěžní utkání. Při uložení tohoto trestu DK určí, kterého hřiště se trest týká.
 8. Vyloučení ze soutěže je možno uložit družstvu, které se dopustilo zvlášť závažného provinění. Vyloučené družstvo může být přeřazeno do nižší (nižších) soutěží.
 9. Vyloučení z činnosti v PH je možné u jednotlivců, kteří se dopustili zvlášť závažnýchprovinění. Trest má za následek zrušení registrace a vyloučení ze všech činností v PH v České republice. Trest vyloučení z činnosti není možné uložit jednotlivci, který se přestupku dopustil jako mladistvý.
Článek 3 : Podmíněné tresty
 1. Tresty ZČ a uzavření hřiště lze podmíněně odložit na zkušební dobu od 3 do 12 měsíců, jestliže od posledního trestu jednotlivce nebo kolektivu uplynula doba nejméně 1 rok. Dobou od posledního trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba od skončení zkušební doby.
 2. Jestliže se kolektiv nebo jednotlivec ve zkušební lhůtě znovu proviní a je mu uložen trest DK, zruší se původně podmíněný trest na nepodmíněný a nový trest se vykoná v návaznosti na trest původní.
Článek 4: Disciplinární orgány
 1. 1. Disciplinární orgány jsou:
  a. kluby, oddíly
  b. disciplinární komise řídících orgánů soutěží v oblastech
  c. disciplinární komise ČSPH
 2. Klub či oddíl má disciplinární pravomoci v rámci svých stanov.
 3. Provinění, ke kterému došlo v souvislosti s konkrétním utkáním nebo utkáními, projedná DK příslušné soutěže. Provinění, ke kterému došlo mimo utkání, projedná DK soutěže, v níž jednotlivec nebo kolektiv startuje: startuje-li e více soutěžích, projedná provinění DK nejvyšší soutěže. Provinění na úrovni reprezentace projedná DK ČSPH.
 4. Rozhodnutí DK příslušné podle odst. 3 jsou platná ve všech soutěžích, v nichž jednotlivec nebo kolektiv startuje, není-li v rozporu s dalšími ustanoveními tohoto řádu nebo nestanoví-li komise jinak.
Článek 5: Postup v disciplinárním jednání
 1. Disciplinární jednání v konkrétní věci je DK povinna zahájit na základě:
  a. sportovně technických dokladů (zápisy, zprávy o utkáních apod.ú nebo jiných účinných podkladů
  b. dokladů a podnětů státní správy
  c. dokladů a podnětů řídícího orgánu soutěže nebo svazového orgánu nebo jiných orgánů soutěže nebo jiné DK
  d. dokladů mezinárodních a zahraničních orgánů nebo zahraničních klubů PH, u nichž hostovalo české družstvo.
 2. Disciplinární jednání v konkrétní věci může DK zahájit na základě:
  a. písemného nebo ústního podnětu členů ČSPH, kolektivu nebo organizace ČSPH
  b. návrhu člena DK ČSPH
  c. zprávy v hromadném sdělovacím prostředku.
 3. Disciplinární jednání v konkrétní věci není možné začít, jestliže od provinění uplynula doba delší než 1 rok. To neplatí jestliže disciplinární provinění bylo současně
  přestupkem ve smyslu obecně závazných předpisů nebo trestným činem podle pravomocného rozhodnutí soudu.
 4. DK je povinna rozhodovat o podnětech co nejrychleji a v konkrétní věci náležitě objasnit všechny okolnosti provinění. K tomuto účelu je oprávněna přizvat svědky a jiné osoby, vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, stanoviska jednotlivců nebo kolektivů, případně si opatřit jiný důkazový materiál vč. videozáznamu.
 5. Při projednávání DK přihlíží k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. Jako k polehčujícím okolnostem se přihlíží, když provinilec byl vyprovokován, nahradil dobrovolně škodu, kterou způsobil, projevil upřímnou lítost, sám oznámil provinění, kterého se dopustil, napomáhal při objasňování svého provinění apod. mezi přitěžující okolnosti patří, když provinilec použil surový, zákeřný nebo pomstychtivý způsob jednání, když sved k provinění jiného, úmyslně ovlivnil regulérnost soutěže, provinění se dopustil jako kapitán družstva nebo v jiné funkci, v poslední době byl disciplinárně trestán apod. K předcházejícím trestům uloženým DK nelze jako k přitěžujícím okolnostem přihlížet, jestliže od nich uběhla doba delší dvou let. Dobou od
  předcházejícího trestu se rozumí u napomenutí a finanční pokuty doba od přestupku, u ostatních trestů doba od jejich skončení, u podmíněných trestů doba od skončení
  zkušební lhůty. Jestliže byl jednotlivec před disciplinárním proviněním potrestán v probíhající sezoně vyšším trestem nebo vyššími tresty, přihlédne se k této skutečnosti
  jako k přitěžující okolnosti.
 6. Jestliže DK projednává několik provinění, vynese trest za každé provinění zvlášť a tresty sčítá. Trest uložený mezinárodním orgánem může uvést do svého rozhodnutí a uložit trest souběžný.
 7. Jednotlivci nebo zástupci kolektivu, který se dopustil provinění, musí být dána možnost se zúčastnit jednání DK a vyjádřit se ke všem okolnostem a souvislostem provinění. Jestliže provinilec tohoto práva nevyužije, může komise projednat provinění a uložit trest bez jeho účasti. Jestliže se provinění dopustil mladistvý jednotlivec nebo kolektiv složený převážně z mladistvých musí být dána možnost, aby se společně s mladistvým jednotlivcem nebo zástupcem kolektivu zúčastnil jednání i dospělý funkcionář klubu. Provinění rozhodčího projedná DK za účasti zástupce orgánu rozhodčích.
 8. Řídící orgán může stanovit rozpisem soutěže povinnost účasti jednotlivců, kteří se provinili, na jednání DK bez písemného pozvání.
 9. Ke každému provinění svého člena může předkládat klub stanovisko s návrhem trestu. Toto stanovisko předkládá nejpozději do doby konání disciplinárního jednání. U
  finančních trestů musí býti vždy souhlas.
 10. Po objasnění všech okolností provinění rozhodně DK o druhu a výši trestu. Jestliže se v průběhu disciplinárního jednání zjistí, že k provinění nedošlo, nebo provinění nelze
  prokázat, disciplinární jednání se zastaví. DK může také upustit od potrestání, pokud považuje průběh jednání nebo trest uložený v utkání za dostatečný.
  Tím je disciplinární jednání v konkrétní věci skončeno. Skončené nebo zastavené disciplinární jednání lze obnovit jen po zjištění nových okolností nebo na základě
  rozhodnutí řídícího orgánu.
 11. V disciplinárním jednání s kolektivem nebo členem kolektivu nemohou rozhodovat ani se zúčastnit rozpravy DK funkcionáři, kteří jsou členem stejného kolektivu nebo
  jsou v blízkém vztahu k provinilci.
 12. Klub, který nebo jehož kolektiv, hráč, funkcionář apod. je trestán, je povinen uhradit poplatek za disciplinární projednání (podle příslušnosti DK)
  o extraliga 100,– Kč
  o I. liga 100,– Kč
  o ostatní soutěže dospělých 100,– Kč
  o soutěže dorostu a žáků 50,– Kč
  DK může stanovit povinnost zaplacení tohoto poplatku před projednáním. Při zjištění, že k přestupku nedošlo, poplatek se v plné výši vrací.
 13. Po uplynutí nejméně poloviny trestu zastavení činnosti nebo uzavření hřiště může DK, která trest uložila, na základě žádosti potrestaného jednotlivce, kolektivu, klubu nebo
  klubu, jehož člen nebo kolektiv byl potrestán, změnit část trestu na podmíněný. Zkušební doba se stanoví nejméně v délce dvojnásobku zbytku trestu, max. v délce 12
  měsíců.
 14. Po uplynutí nejméně 24 měsíců od přestupku, který měl za následek vyloučení z činnosti v PH, může DK, která trest uložila, na žádost jednotlivce povolit obnovení
  některých nebo všech činností v PH.
 15. Předseda DK nebo jeho pověřený zástupce může rozhodnout samostatně bez jednání DK v těchto případech:
  a. zastavení činnosti jednotlivců za časové tresty (žlutá karta) je-li to v rozpisu soutěže dané soutěže,
  b. finanční pokuta za zanedbání povinnosti pořadatele zabezpečit rozhodčí utkání,
  c. finanční pokuta za nerespektování předepsaného způsobu plnění nařízení nebo rozhodnutí.
  V uvedených případech se poplatek za disciplinární projednání neplatí.
Článek 6: Oznamování a evidence trestů
 1. Rozhodnutí DK se vyhotoví písemně a musí obsahovat:
  a. jméno nebo označení provinilce
  b. provinění, za které je trest uložen
  c. přesné označení trestu včetně článku, podle kterého byl uložen
  d. údaj o délce nebo výši trestu, den začátku a konce trestu u
  podmíněných trestů dobu podmínky
  e. způsob uložení finanční pokuty (je-li uložena)
  f. poučení o možnosti odvolání
  g. razítko a podpis
  Rozhodnutí musí být odesláno do 3 pracovních dnů od skončení disciplinárního jednání
  doporučenou poštou na adresu klubu, který nebo jehož kolektiv, hráč, funkcionář, člen a pod.
  byl potrestán. Klub je povinen neprodleně potrestaného jednotlivce nebo potrestaný kolektiv s
  rozhodnutím seznámit. Rozhodnutí DK o potrestání rozhodčího se zasílá přímo rozhodčímu.
  Kopie rozhodnutí se zašle nebo předá řídícímu orgánu soutěže, v níž potrestaný jednotlivec
  nebo kolektiv startuje.
 2. DK zaznamenává disciplinární tresty do své evidence trestů a u potrestaných jednotlivců do RP (je-li k tomu přizpůsoben).
 3. Pokud byl hráč vyloučen do konce utkání a RP mu nebyl z jakýchkoliv důvodů odebrán, je povinností klubu průkaz zastat doporučeně poštou nebo osobně předat
  příslušné DK.
 4. Klub je odpovědný za vedení časových trestů jednotlivých hráčů v mistrovských utkáních stejné sezóny (jsou-li tyto tresty vyhlášeny v rozpisu soutěže). Pokud byl
  kterýkoliv z těchto trestů potrestán disciplinárně, v evidenci se dále neuvádí. Po naplnění počtu časových trestů ve stejné sezóně má hráč automaticky zastavenou
  činnost na nejbližší utkání. Tento trest není možno odložit podmíněně a bude vykonán, i kdyby byl přeložen do následující sezóny. Pokud hráč po naplnění počtu časových
  trestů nastoupí, považuje se to za neoprávněný start.
 5. Korespondence v disciplinárním řízení je zasílána poštou, osobně předána na sekretariátu svazu faxem, nebo elektronickou poštou s následným telefonickým
  potvrzením obsahu sdělení mimo disciplinárního rozhodnutí.
Článek 7: Opravná jednání
 1. Jednotlivec nebo kolektiv (dále jen navrhovatel) může podat odvolání proti rozhodnutí DK k orgánu, který tuto komisi ustanovil. V odvolacím jednání se postupuje podle odstavce XV. soutěžního řádu PH.
 2. Řídící orgán může z vlastního rozhodnutí přezkoumat kterékoliv rozhodnutí jím ustavené DK. Řídící orgán provede vlastní šetření a zkoumá, zda bylo rozhodnutí učiněno v souladu s předpisy, stanovami a řády ČSPH. K projednání si může vyžádat stanovisko komise, která vydala zkoumané rozhodnutí. Při přezkoumání rozhodnutí se postupuje jako při odvolání.
Článek 8: Závěrečné rozhodnutí
 1. Pokud se při projednávání disciplinárního provinění jeví toto jako trestný čin nebo
  přečin, upozorní DK na tuto skutečnost příslušný orgán.
 2. Změny a doplňky tohoto řádu provádí předsednictvo ČSPH, jeho výklad provádí PČSPH prostřednictvím pověřených orgánů.

Tímto se ruší disciplinární řád ČSPH platný od 1. 8. 1995.
DŘ ČSPH byl schválen na zasedání Rady ČSPH dne 29. 6. 1999 a nabývá platnosti 30. 7. 1999.

PŘÍLOHA: DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A SAZEBNÍK TRESTŮ
 1. 1. V zájmu zajištění jednotného postupu v disciplinárním jednání je vydáván tento sazebník disciplinárních trestů, který obsahuje přehled běžných provinění jednotlivců
  (hráčů, trenérů, rozhodčích a funkcionářů – část A) a kolektivů (družstev a klubů – část B).
 2. DK uděluje tresty s respektováním hranic, uvedených v sazebníku. V prvním sloupci jsou uvedeny sazby za lehčí nebo první provinění jednotlivce nebo kolektivu, ve
  druhém sloupci pak za závažná nebo opakovaná provinění téhož provinilce.
 3. Řídící orgány jsou ve své působnosti oprávněny upravovat nebo rozšiřovat tento sazebník, vždy však s dodržením maximální výše trestů a ustanovení čl. 2 DŘ. Vycházejí přímo ze sazeb věcně nejbližšího provinění uvedeného v sazebníku.
 4. U finanční pokuty je uváděná výše v procentech, za 100% se považuje max. výše podle čl. 2 DŘ. Finanční pokutu je možno uložit samostatně nebo ji sloučit se
  zastavením činnosti, uzavřením hřiště či vyloučením ze soutěže. Za fyzické napadení (část A, odst. 5 a 6) je nutno uložit zastavení činnosti, finanční pokuta se ukládá jen
  jako možný dodatkový trest.
Týmy