Pravidla halového hokeje

 

kliknutím na ikonu stáhnete verzi pravidel halového hokeje pro rozhodčí

 

www.pozemnihokej.cz 1
Pravidla halového hokeje v úplném znění s dodatky
I. HRACÍ PLOCHA A VÝSTROJ
1 HRACÍ PLOCHA
viz plánek níže
1.1 Hrací plocha je pravoúhlá
a. minimální délka 36 m, maximální délka 44 m
b. minimální šířka 18 m, maximální šířka 22 m
Pokud je to možné, měla by se využít maximální šířka hrací plochy, aby se čáry kruhu
dotýkaly zadních čar dříve než se dotknou mantinelů.
c. jasně označená čarami podle plánku.
1.2 Všechny čáry jsou 50 mm široké, jsou součástí hrací plochy a jsou
označeny v celé své délce a barevně odlišné od barvy hrací plochy.
a. Delší čáry sestávají z mantinelů s průřezem 10×10 cm se sklonem asi 1 cm směrem do hřiště.
Mantinely jsou ze dřeva (nebo z materiálu podobných fyzikálních vlastností) a nesmí mít
žádné spojovací materiály nebo podpěry nebezpečné pro hráče nebo rozhodčí.
b. Kratší čáry (18 a 22 m) se nazývají zadními čárami.
c. Části zadních čar mezi brankovými tyčemi se nazývaji brankovými čarami.
Doporučuje se nechat minimální “výběhový” prostor za zadními čarami (3 m) a za mantinely (1
m).
1.3 Ostatní značení
a. středová čára přes hrací plochu
b. čáry o délce 30 cm jsou vyznačeny na hrací ploše na obou zadních čarách po obou stranách
branky, a to 6 m od vnější strany bližší brankové tyče (tato vzdálenost se počítá na vnější
okraj těchto čar).
c. čáry o délce 15 cm jsou vyznačeny vně hrací plochy na každé zadní čáře, a to 1,5 m od
středu zadní čáry; tato vzdálenost se počítá od nejbližšího okraje těchto čar
d. body pro trestná střílení o průměru 10 cm, nebo čáry 60 cm dlouhé rovnoběžné s brankovou
čárou, jsou vyznačeny před středem obou branek, přičemž střed bodu je vzdálen 7 m od
vnitřního okraje brankové čáry.
1.4 Střelecký kruh
a. čára je vyznačena uvnitř hrací plochy, je 3 m dlouhá a rovnoběžná se zadní čárou a vzdálená
od ní 9 m. Tato vzdálenost se měří od vnějšího okraje zadní čáry k vnějšímu okraji této čáry
b. tato čára pokračuje nepřerušovaně na každou stranu ve tvaru čtvrtkruhu až se setká se zadní
čarou; středem těchto čtvrtkruhů je vnitřní přední roh nejbližšího brankového sloupku
c. plocha ohraničená těmito čarami, včetně čar samotných, se nazývá střelecký kruh (dále jen
“kruh”).
1.5 Na hrací ploše nesmějí být žádné jiné značky než ty, které jsou popsány v
tomto pravidle.
www.pozemnihokej.cz 2
1.6 Lavičky pro obě družstva, stolek pro časoměřiče budou umístěny mimo
hrací plochu podél mantinelů.
Stolek má být umístěn u středové čáry s lavičkami družstev po obou stranách. Stolek
musí být opatřen ochrannými prkny. Židle pro vyloučené hráče se umístí blízko stolku.
Stolek a lavičky musí být na stejné straně hrací plochy a nesmí překážet hráčům a
rozhodčím. Všechna výstroj hráčů musí být umístěna za lavičkami. Družstva mají
vždy lavičku na té straně, kde brání svou branku.
2 BRANKY
2.1 Ve středu zadní čáry
a. brankové sloupky a břevno musí být pravoúhlé a bíle natřeno; jsou max. 8 cm široké a
hluboké
b. kolmé brankové sloupky, vzdálené od sebe 3 m (vnitřní rozměr)
c. sloupky musí být umístěny na vnějším značení, takže jejich čelo se musí dotýkat vnějšího
okraje zadní čáry
d. vodorovné břevno je spojeno se sloupky ve vzdálenosti 2 m od země (vnitřní rozměry)
e. brankové sloupky nesmí vyčnívat nad břevno
f. břevno nesmí vyčnívat do stran přes sloupky
Tvar obou tyček a břevna musí zohledňovat požadavky příslušných národních právních
předpisů.
2.2 Postranní bednění
g. délka 1 m (minimum), výška 46 cm
h. bednění je umístěno na zemi v pravém úhlu k zadní čáře a je připevněno na zadní stranu
brankových sloupků (nesmí je však rozšířit) a na hrany zadního bednění
i. je na vnitřní straně natřeno tmavou barvou.
2.3 Zadní bednění
j. délka 3 m, výška 46 cm
k. je umístěno na zemi na konci postranního bednění
l. je na vnitřní straně natřeno tmavou barvou.
2.4 Sítě
m. brankové sítě jsou připojeny k zadní straně brankových sloupků a k břevnu; vzdálenosti mezi
příchytkami nesmí být větší než 15 cm; k zemi jsou připojeny vně zadního a postranního
bednění
n. musí být zabezpečeny tak, aby mezerami mezi příchytkami neprošel míček
o. musí být přichyceny volně, aby se zabránilo odskočení míče
p. oka sítí nesmí být větší než 3,8 cm.
Při utkání pod svým řízením může Národní svaz povolit odchylky v šířce čar, odchylky zákazu
jiných označení, odchylky v podmínce, že brankové tyče se dotýkají vnější strany brankových
čar (v tomto případě se budou dotýkat vnitřní strany brankových čar). Povinnost mít zadní a
postranní branková bednění není nutné na mezinárodní nebo národní úrovni za předpokladu,
že sítě jsou zabezpečené a nepřekáží ve hře.
3 MÍČ
www.pozemnihokej.cz 3
Míč musí být: kulatý, tvrdý, z jakéhokoliv materiálu; hmotnost minimálně 156 g,
maximálně 163 g; obvod míčku minimálně 22,4 cm, maximálně 23,5 cm; povrch musí
být hladký; barva bílá nebo dle dohody
4 HŮL
4.1 Diagram
a. popis a specifikace popsané v tomto pravidle se vztahují na následující diagram
b. diagram popisuje hůl položenou tak, že horní konec rukověti směřuje do kladné osy X a
zaoblená část zobáku směřuje do kladné osy Y
4.2 Tvar
a. má mít rovnou rukověť a zahnutý zobák
b. všechny hrany musí být zakulaceny
c. celá hůl musí být hladká bez drsných nebo ostrých výstupků
d. hůl musí být v prostoru C-D rovná jen na levé straně, t.j. na straně zobrazené na diagramu
4.3 Hrací strana
a. hrací stranou se rozumí celá strana, která je zobrazena na diagramu
Povinný experiment
hrací stranou se rozumí celá strana, která je zobrazena na diagramu a hrany, které musí být
zakulacené
Hráči by si měli být vědomi toho, že výrobci mohou odmítnout nahradit hole, které byly
zlomeny nebo poškozeny jako důsledek používání hran hole pro udeření míčku, protože
většina holí nebyla vyrobena pro takový způsob použití.
b. strana, kterou se nehraje, musí být zakulacená
4.4 Velikost a hmotnost
a. maximální délka zahnutí zobáku hole paralelně s rukovětí, měřeno od nejspodnější části
ploché strany, nesmí přesáhnout 100 mm (vzdálenost C-D na diagramu)
b. hůl s odklonem do 20 mm od hrany rovné plochy je povolena (vzdálenost A-B a/nebo A1-B1 v
diagramu)
c. velikost, včetně případných použitých bandáží, musí odpovídat průchodu kroužkem s vnitřním
průměrem 51 mm
d. celková hmotnost nesmí přesáhnout 737 g
4.5 Poměr mezi rychlostí míčku a rychlostí hole
a. rychlost míčku nesmí být vyšší než 98% rychlosti hole
Metoda testování
Rychlost míčku je určena při rychlosti hole 80 km/h (5x) na simulátoru
v jedné z laboratoří schválených FIH. Rychlost míčku je počítána z
času, který potřebuje míček k průchodu mezi dvěma body a je
vyjádřena jako poměr k uvedené rychlosti hole. Pro tuto zkoušku jsou
používány míčky schválené FIH. Testy jsou prováděny při těchto
www.pozemnihokej.cz 4
laboratorních podmínkách: teplota přibližně 20 o C, relativní vlhkost
vzduchu přibližně 50%. Výrobci budou vyzváni, aby předložili
(proto)typy holí k odzkoušení a zaslali výsledky ke schválení FIH. FIH
si ponechává právo provádět náhodné testování z kontrolních
důvodů.
4.6 Materiály a barva
a. hůl a případné přídavky může být vyrobena nebo u obsahovat dřevo nebo jakékoliv materiály
kromě kovů a kovových složek za předpokladu, že holí lze hrát pozemní hokej a hůl není
nebezpečná pro zdraví
b. pásky a pryskyřice mohou být aplikovány za předpokladu, že povrch zůstane hladký
4.7 Limitace
a. FIH bude udržovat tradiční tvar hole a má právo zakázat tvary, které se odchylují od dříve
popsaného. FIH si také ponechává právo zakázat jakýkoliv typ hole, který by podle mínění
„Komise pravidel“ nebyl bezpečný nebo by měl pravděpodobně nepříznivý vliv na hru.
4.8 Zodpovědnost
a. hráči musí zajistit, aby jejich výstroj na základě kvality, materiálu a tvaru nebyla nebezpečná
pro hráče nebo pro ostatní
b. FIH nebude zodpovědná za žádné následky způsobené výběrem vybavení, které hráči použili
ani za žádné případné defekty nebo nesrovnalosti ve vybavení. Jakákoliv kontrola, která může
být prováděna před zápasem se omezuje pouze na kontrolu shody celkového vnějšího
vzhledu dané výstroje na základě pouhých sportovních požadavků.
Hůl měla tradiční tvar a tento tvar bude nadále zachován. Žádný
určitý tvar nebyl schválen, ale zavedení nového, extrémnějšího tvaru
nebude povoleno.„Komise pravidel“ bude pokračovat v pečlivém
sledování vlastností tradičních a netradičních materiálů a bude
omezovat a/nebo zakazovat jejich použití, pokud by způsobovaly
změnu charakteru hry nebo byly nebezpečné pro hráče.
5 VÝSTROJ A VÝZBROJ HRÁČŮ
5.1 Hráči
a. stejného družstva musí mít oblečení schválené svazem nebo klubem
b. nesmí mít na sobě nic, co by mohlo být nebezpečné pro jiné hráče
c. musí mít obuv pouze pro haly bez vyčnívajících kolíků nebo pásů a musí být čisté.
Hráčům v poli se nařizuje nosit holenní/kotníkové chrániče a doporučuje se nosit chrániče
zubů.
5.2 Brankáři
d. musí mít přes svůj chránič těla dres nebo tričko s barvou odlišnou od barvy svého družstva i
družstva soupeře
e. musí mít dobře zajištěnou ochrannou přilbu kromě té doby, když provádí (nikoliv brání) trestný
úder nebo když se dočasně zúčastňuje hry jako hráč v poli.
Ochrana hlavy: doporučuje se přilba, která má zabudovanou ochranu celého obličeje a celé
hlavy vzadu i na krku. Přilba, která byla vyvinuta a schválena pro lední hokej, obvykle splňuje
požadavky většiny brankářů.
Brankářům se doporučuje nosit i další ochranné pomůcky. Tyto jsou povoleny pouze pro
www.pozemnihokej.cz 5
brankáře: chrániče těla, chrániče nohou, kopny, chrániče rukou, stehen, ramen, předloktí a
loktů.
f. brankářské chrániče, kopny, chrániče rukou (rukavice): nejsou povoleny žádné ostré hrany
nebo výčnělky
g. brankářské chrániče: každý chránič může být maximálně 30 cm široký, je-li na noze brankáře
h. chrániče rukou (rukavice): mohou být max. 228 mm široké, jsou-li položeny rovně, čelem
nahoru; mohou být max. 355 mm dlouhé měřeno od základu k nejzazšímu bodu chrániče
nesmí mít žádné další pomůcky pro přidržení hole k rukavici, když není hůl držena v ruce
i. nesmí mít na sobě žádné oblečení a výzbroj kromě povolených součástí, které by uměle
zvětšovaly velikost brankáře
II. DRUŽSTVA, KAPITÁNI A ROZHODČÍ
6 DRUŽSTVA
6.1 Utkání se hraje mezi dvěma družstvy, každé max. s 12 hráči, avšak na hrací
ploše nesmí být současně více než 6 hráčů z každého družstva. Každé
družstvo může střídat hráče v max. počtu 12 hráčů.
6.2 Má-li některé družstvo méně než 4 hráče na hrací ploše nebo tam pouze 4
hráči zůstali, rozhodčí ukončí utkání a soupeř bude prohlášen vítězem.
6.3 Hráč, který opustí hřiště – pokud nebyl vyloučen – se nemůže vrátit bez
souhlasu rozhodčího.
6.4. Střídání
a. je pouze dovoleno když
o míč je mimo hrací plochu a přešel přes zadní nebo brankovou čáru
o bylo dosaženo branky
o byl nařízen trestný úder
o je hra znovu zahájena po neúspěšném trestném střílení
o je hra znovu zahájena po poločase
o byl zastaven čas v důsledku zranění, kdy pouze zraněný hráč může být vystřídán
Střídání není povoleno, kromě zranění nebo udělení trestu
bránícímu brankáři, po nařízení nebo během provádění
trestného rohu
b. počet hráčů, kteří mohou střídat současně v jednom družstvu není omezen a také není
omezen počet střídání jednoho hráče v průběhu zápasu
c. hráč, který je střídán, se musí vrátit na lavičku než může být znovu vystřídán
d. hráč může střídat, až když hráč stejného družstva opustí hrací plochu
e. při střídání hráčů, kromě zranění, se čas nezastavuje
f. žádný hráč nesmí vystřídat vyloučeného hráče během jeho vyloučení
g. po uplynutí doby vyloučení může být vyloučený hráč vystřídán, aniž by se vrátil do hry
h. hráči, kteří odcházejí nebo přicházejí na hřiště, musí tak učinit na středové čáře nebo blízko ní
na té straně hrací plochy, kde jsou lavičky.
6.5 Každé družstvo musí mít jednoho brankáře na hrací ploše:
i. brankář, který je zraněný nebo je vyloučen, musí být okamžitě nahrazen jiným brankářem
j. v případě, že není k dispozici náhradní brankář, hráč z pole, který nahradí brankáře, si musí
vzít ochrannou přilbu při bránění trestného rohu a trestného střílení a musí si obléct dres jiné
www.pozemnihokej.cz 6
barvy než jsou barvy obou družstev a je dovoleno si obléct ochrannou výstroj, avšak bez
úmyslného zdržování
k. během vyloučení brankáře má družstvo na ploše o jednoho hráče méně.
6.6 Během utkání jsou na hrací ploše pouze hráči a rozhodčí, pokud není
rozhodčími rozhodnuto jinak.
7. KAPITÁNI
7.1 Každé družstvo má svého kapitána, který musí mít výraznou pásku na
rukávu.
7.2 Kapitáni musí
d. losovat mincí – vítěz má právo výběru buď strany hřiště, nebo míče k zahájení hry
e. upozornit rozhodčí, je-li kapitán vystřídán
f. být zodpovědní za střídání hráčů
g. být zodpovědní za chování všech hráčů družstva.
Porušení b) c) nebo d) by mělo být považováno za nesportovní chování.
8. ROZHODČÍ A ČASOMĚŘIČI
Utkání řídí dva rozhodčí, kteří dbají na pravidla; jsou jedinými posuzovateli správné a nesprávné hry.
Hráči i náhradníci, ať jsou na hřišti nebo na lavičce, včetně dočasného nebo trvalého vyloučení, jsou
pod pravomocí rozhodčího
8.1 Rozhodčí
a. zodpovídají především za rozhodnutí na své polovině hrací plochy po celou dobu utkání bez
výměny stran
b. odpovídají za dodržení předepsané nebo dohodnuté hrací doby pokud tam nejsou časoměřiči
a odpovídají za ukončení poločasu a konce utkání pokud byl prodloužen čas pro dokončení
trestného rohu
c. výhradně odpovídají za rozhodnutí, kdy míč opustí hrací plochu po celé délce svého
nejbližšího mantinelu a zadní čáry
d. výhradně odpovídají za rozhodnutí o rozích, trestných rozích trestných úderech a brankách na
své polovině hřiště, jakož i o volných úderech ve vlastním kruhu
e. odpovídají, je-li to nutné, za písemný záznam dosažených branek a napomenutí/vyloučení
f. nesmějí udílet trenérské rady během hry ani o poločase.
8.2 Rozhodčí píská na píšťalku, aby
g. zahájil a ukončil každý poločas zápasu
h. uplatnil trest
i. zahájil a ukončil trestný úder
j. naznačil, pokud je to nezbytné, že míč zcela přešel mimo hrací plochu
k. signalizoval dosažení branky
l. znovu zahájil hru po dosažení branky
m. znovu zahájil hru po trestném úderu, kdy nebyla dosažena nebo přiznána branka
n. zastavil hru pro jiný důvod a opět ji zahájil po tomto zastavení:
www.pozemnihokej.cz 7
Nominovaní časoměřiči přebírají tyto povinnosti od rozhodčích: · sledují čas a oznamují konec obou
poločasů, · provádějí písemné záznamy dosažených branek a vyloučených hráčů; · odpovídají ve
spolupráci s rozhodčími za kontrolu hráčů, kteří byli vyloučeni.
III. APLIKACE PRAVIDEL
9 HRACÍ DOBA
Utkání se hraje na dva poločasy po 20 minutách pokud nebylo dohodnuto jinak
a. poločas: 5 minut – družstva si vymění strany a lavičky
b. utkání se nastavuje pro dokončení trestného rohu, který byl nařízen před konečným signálem
pro poločas nebo konec hry
c. každý poločas je zahájen, když rozhodčí zapíská pro středové rozehrání
Pro soutěže ze své pravomoci mohou národní svazy změnit hrací dobu utkání.
10 ZAHÁJENÍ A ZNOVUZAHÁJENÍ HRY
10.1. Středové rozehrání
a. se zahrává ze středu hřiště
b. přihrávka pušem může být zahrána kterýmkoliv směrem; směrem; všichni hráči, kromě hráče
provádějícího rozehrání, musí být na své straně hrací plochy
c. při zahájení hry se rozehrání provádí hráčem toho družstva, které si nezvolilo stranu
d. po poločase se zahrává hráčem družstva, které nezahajovalo hru v prvním poločase
e. po dosažení branky se rozehrání provádí hráčem toho družstva, které obdrželo branku nebo
proti kterému byla přiznána branka.
10.2. Středové rozehrání a vrácení míče zpět do hry
f. všichni soupeři musí být alespoň 3 m od míče
g. pokud se rozehrání provádí uvnitř kruhu obráncem, žádný hráč soupeře nesmí stát uvnitř
kruhu
h. pokud rozehrání provádí útočící družstvo do vzdálenosti 3 m od kruhu, musí být všichni hráči
obou družstev kromě hráče, který provádí rozehrání, ve vzdálenosti nejméně 3 m od míče
i. míč musí být v klidu
j. míč se rozehrává pušem po zemi
k. míč se musí pohnout alespoň o 10 cm
l. po rozehrání míče ho tentýž hráč nesmí znovu rozehrát nebo zůstat či přiblížit se k němu do
herní vzdálenosti, dokud nebyl míč zahrán jiným hráčem
10.3. Míč mimo hrací plochu
Jakmile míč zcela přejde přes mantinel nebo zadní čáru, je mimo hru a stejným nebo jiným míčem se
opět zahájí hra
10.3.1. Přes mantinel
a. do 1 m od místa, kde míč šel mimo hru; je-li toto místo uvnitř kruhu, potom mimo kruh do 1 m
od místa, kde kruh se dotýká mantinelu
b. hráč, který provádí rozehrání, nemusí být zcela uvnitř nebo mimo postranní čáru (mantinel)
c. rozehrání provádí hráč soupeře
www.pozemnihokej.cz 8
10.3.2. Přes zadní čáru
útočníkem jestliže nebylo dosaženo branky
d. kdekoli v kruhu
e. rozehrání provádí hráč bránícího družstva
10.3.3. Přes zadní čáru
neúmyslně obráncem bez dosažení branky
f. kdekoliv v kruhu
g. rozehrává bránící hráč
10.3.4. Přes zadní čáru
úmyslně obráncem z kteréhokoliv místa na hrací ploše při nedosažení branky
(ale podívej se na akce brankářů, které jsou povoleny)
h. na zadní čáře v bodě 6 m od nejbližší brankové tyče na kterékoliv straně branky, podle.volby
útočící strany
i. rozehrává hráč útočícího družstva.
To je trestný roh.
10.4 Bully
10.4.1 Hra bude znovu zahájena formou bully, když
a. míč ve hře musí být vyměněn
b. nastane současné porušení pravidel hry oběma družstvy
c. míč se zachytí do brankářských chráničů nebo uvízne v oblečení hráče nebo rozhodčího
d. je zastaven čas z důvodu zranění nebo jiného důvodu a nebylo porušeno pravidlo.
10.4.2 Bully
e. provádí se v bodě určeném rozhodčím avšak nikoli v kruhu; nastane-li incident v kruhu,
provádí se v bodě 5 cm vně kruhu před středem branky
f. po jednom hráči z každého družstva se postaví proti sobě s vlastní zadní čarou po své pravé
straně
g. míč je na zemi mezi těmito dvěma hráči
h. oba hráči se dotknou země na pravé straně míče, potom ploché strany hole soupeře nad
míčem střídavě třikrát, načež jeden z těchto hráčů může zahrát míčem a uvést ho do hry
i. všichni ostatní hráči musí být vzdáleni alespoň 3 m od míče dokud není míč ve hře.
11. DOSAŽENÍ BRANKY
a. branky je dosaženo, jestliže je hráno míčem v kruhu útočícím hráčem a míč nepřejde mimo
kruh předtím, než přejde svým celým objemem přes brankovou čáru a pod břevno
b. míč může být zahrán pušem, nebo vysokým pušem, vyndavákem nebo být odražen do
vzduchu při střele na branku; při zahrávání míče musí být hůl hráče na hrací ploše
c. míč může být zahrán nebo se může dotknout hole či těla bránícího hráče před nebo po jeho
zahrání v kruhu útočícím hráčem
d. po zastavení hry v kruhu musí být míč znovu zahrán uvnitř kruhu útočícím hráčem než může
být dosaženo branky
www.pozemnihokej.cz 9
e. branka může být přiznána, jestliže brankář porušil pravidlo o trestném úderu a zabránil tím
dosažení branky
f. družstvo, které dosáhne většího počtu branek, je vítězem.
12. OFFSIDE (POSTAVENÍ MIMO HRU
Neexistuje postavení mimo hru
13 VLASTNÍ HRA
Pokud není utkání hráno s ohledem na ostatní hráče, může být halový hokej nebezpečnou hrou. Toto
pravidlo zakazuje nebo vysvětluje akce, které ovlivňují bezpečnost všech hráčů.
Hráči nesmí
13.1.1 Použít hole a hracího vybavení
a. hrát míčem úmyslně zaoblenou stranou hole
b. zahrát míč úderem
c. zvednout míč nad hrací plochu pokud se nejedná o střelu na branku
d. zúčastnit se hry nebo do hry zasahovat pokud nemá v ruce vlastní hůl
e. hrát míčem jakoukoliv části hole nad úrovní ramen
f. zvednout hůl nad hlavy hráčů
g. zvednout hůl takovým způsobem, který je nebezpečný, zastrašovat nebo omezovat jiného
hráče, který se k němu přibližuje a hraje nebo se snaží hrát s míčem
h. hrát míč nebezpečným způsobem nebo tak, že by to vedlo k nebezpečné hře
Míč je nebezpečný, pokud vyvolá jasný úhybný pohyb hráče.
i. udeřit, hákovat, napadat, kopat, strkat, překážet, uhodit nebo osobně manipulovat jiným
hráčem nebo jeho holí či oděvem
j. vhodit jakýkoliv předmět nebo součást výstroje na hrací plochu, na míč, na jiného hráče nebo
rozhodčího.
13.1.2 Použít těla, rukou, nohou (hráči kromě brankářů)
k. zastavit nebo zachytit míč rukou
Hráčům není zakázáno použít rukou k vlastní ochraně proti
nebezpečně zvednutým míčům.
l. hrát míčem v lehu na hrací ploše nebo při úmyslném položení kolena, paže nebo ruky na
hrací plochu, kromě ruky, která drží hůl
m. úmyslně zastavit, kopat, pohánět, zvedat, házet nebo nést míč pomocí jakékoli části těla
Není automaticky přestupkem, jestliže míč uhodí nohu nebo tělo
hráče. Hráči by neměli být trestáni, je-li míč zahrán přímo do nich.
Přestupek je pouze to, když míček udeří nohu nebo tělo hráče a tento
hráč:
o se úmyslně pohnul do směru dráhy míče, nebo
o se nesnažil vyhnout se střetu s míčkem, nebo
o se postavil tak, že jeho úmysl zastavit míč nohou nebo tělem byl zcela jasný, nebo
o získal výhodu
n. použit nohy k opoře hole při bránění soupeřovi ve hře
www.pozemnihokej.cz 10
o. úmyslně vstoupit do branky soupeře, stát na soupeřově brankové čáře
p. úmyslně zaběhnout za kteroukoliv branku
q. držet se brankové tyče
r.
13.1.3 Bránění
bránit soupeři ve hře míčem tím, že
– se pohne nebo vsune sebe nebo hůl mezi soupeře a míč
– zakryje míč holí nebo částí svého těla
– drží míč u mantinelu
– fyzicky blokuje hůl nebo tělo soupeře
13.1.4 Zdržování hry
zdržovat hru za účelem získání času.
13.2 Brankáři mohou, jestliže je míč uvnitř jejich vlastního kruhu
s. použit své hole, chráničů a kopen k nasměrování míče bez jeho zvednutí, nebo kteroukoliv
částí těla včetně rukou míč zastavit, ale nesmí ho strkat nebo si na něj lehnout, za
předpokladu, že toto počínání není nebezpečné a nepovede k nebezpečné hře.
Není to přestupek proti pravidlům, když při zastavování střely na branku se míč odrazí od
kterékoliv části těla brankáře nebo jeho výstroje. Brankář, který leží na míči by měl být
posuzován podle pravidla o bránění.
t. hrát míčem když leží na zemi
Brankář nesmí – při ležení na zemi – mít jakoukoliv část svého těla na hrací ploše mimo kruh
při hraní míčem
u. zastavit nebo odklonit míč holí nad výši ramen, pokud to není nebezpečné nebo by to nevedlo
k nebezpečné hře
v. odklonit míč přes břevno nebo okolo brankové tyče plochou stranou hole nebo části svého
těla
Brankáři mohou hrát míč za kruhem, a v tomto případě nemají žádné výhody.
13.3 Jestliže míč zasáhne rozhodčího nebo nějaký volný předmět na hřišti
včetně výstroje, která
spadla na hrací plochu neúmyslně, bude hra pokračovat.
14 TRESTY
Výhoda: Trest bude udělen pouze v případě, kdy hráč nebo družstvo bylo
zjevně poškozeno soupeřovým přestupkem.
14.1 Volný puš se nařídí za
a. přestupek útočícího hráče
b. neúmyslný přestupek bránícího hráče mimo kruh
www.pozemnihokej.cz 11
14.2 Trestný roh se nařídí za
c. úmyslný přestupek obránce na své polovině hrací plochy, ale mimo kruh
d. úmyslný přestupek bránícího hráče v kruhu, který však nezabránil dosažení branky ani
nezpůsobil útočníkovi skutečnou nebo pravděpodobnou ztrátu míče
e. neúmyslný přestupek bránícího hráče v kruhu, který nezabránil možnému dosažení branky
f. při úmyslném zahrání míče bránícím hráčem přes zadní čáru z kteréhokoliv místa na hřišti
g. porušení pravidel týkajících se střídání a dresů a výstroje hráčů
14.3. Trestný úder se nařídí za
h. úmyslný přestupek bránícího hráče v kruhu s cílem zabránit dosažení branky nebo zbavit
útočníka skutečného nebo pravděpodobného získání míče
i. neúmyslný přestupek bránícího hráče v kruhu, který zabránil pravděpodobnému dosažení
branky
j. opakující se porušování pravidla brzkým vyběhnutím obránců od zadní čáry při trestném rohu.
14.4. Vyskytne-li se další přestupek před tím, než byl rozehrán
volný úder, trest může být posunut až o 5 m, zpřísněn, případně
posouzen jako nesportovní chování nebo obrácen, pokud se ho
dopustilo již dříve zvýhodněné družstvo.
15 POSTUPY PŘI NAŘÍZENÍ TRESTU
15.1 Volný puš
a. více než 3 m od kruhu blízko místa, kde nastal přestupek
“Blízko” umožňuje, aby se volný úder provedl v hrací vzdálenosti od místa, kde přestupek
nastal. Přitom by se neměla získat nepatřičná výhoda, ale má se udržet plynulost hry.
b. uvnitř kruhu: ve prospěch bránícího družstva: kdekoliv v kruhu; žádný hráč soupeře nesmí být
v kruhu
c. do 3 m od kruhu: ve prospěch útočícího družstva: blízko místa, kde nastal přestupek; všichni
hráči obou družstev kromě hráče provádějícího úder musí být vzdáleni alespoň 3 m od míče
d. míč musí ležet nehnutě
e. hráč provádí rozehrání pušem; míč se musí pohnout alespoň 10 cm
f. hráč, který rozehrání provádí, se nesmí po rozehrání míče k němu přiblížit na hrací
vzdálenost, dokud míč nebyl zahrán jiným hráčem
g. žádný hráč soupeře nesmí stát blíže než 3 m od míče.
Pokud některý hráč stojí blíže než 3 m od míče, aby získal výhodu, volný úder se nemusí
pozdržet.
15.2. Trestný roh
15.2.1.
h. útočící hráč provádí trestný roh pušem po hrací ploše z místa na zadní čáře 6 m od brankové
tyče na straně branky, kterou si útočící družstvo vybere.
i. hráč, který provádí trestný roh musí mít jednu nohu mimo hrací plochu
j. žádný jiný hráč nesmí stát blíže než 3 m od míče
k. ostatní hráči útočícího družstva jsou na hrací ploše, ale jejich hole, ruce a nohy se nesmějí
dotýkat země uvnitř kruhu
l. bránící brankář musí být v brance; všichni ostatní bránící hráči musí být na druhé straně
branky než z které se provádí trestný roh
m. všichni bránící hráči včetně brankáře musí být za zadní čarou s holemi, přičemž nohy a ruce
se nesmí dotýkat plochy uvnitř kruhu
www.pozemnihokej.cz 12
n. všichni bránící hráči včetně brankáře se nesmí dotýkat brankových tyčí
o. dokud míč není zahrán, žádný hráč útočícího družstva kromě hráče provádějícího trestný roh,
nesmí vstoupit do kruhu; také bránící hráč nesmí překročit zadní čáru
p. útočící hráč, který provádí trestný roh, nesmí s míčem hrát znovu nebo se k němu přiblížit na
hrací vzdálenost, dokud míč nebyl zahrán jiným hráčem
q. nesmí se vystřelit na branku, pokud míč nebyl zastaven nebo se sám nezastavil na hrací
ploše v kruhu nebo mimo kruh.
Zastavení musí být téměř bezhybné (pohyb max. 5 cm) jak to
dovolí podlaha.
r. míč může být přihrán nebo odkloněn útočícími hráči, ale musí být zastaven nebo se sám
zastaví na hrací ploše před střelou na branku
s. neexistuje žádné omezení výšky střely
t. hráč rozehrávající trestný roh nemůže dosáhnout branky přímo, i když je míč zahrán do
branky bránícím hráčem
u. pokud se míč dostane přes středovou čáru, neplatí již pravidlo o trestném rohu.
v.
15.2.2 Trestný roh může být znovu nařízen, když:
w. bránící hráči mají nohy, ruce, případně hole na zemi uvnitř kruhu
x. bránící hráči se dotýkají brankových tyčí
y. obránci jsou méně než 3 m od míče předtím, než je míč zahrán
z. obránci překročí zadní, brankovou nebo středovou čáru dříve než je míč zahrán
Útočníci, kteří úmyslně nebo s úmyslem získat výhodu, vstoupí do
kruhu před zahráním míče, by měli být potrestáni volným pušem.
15.2.3 O poločase nebo na konci utkání se zápas prodlužuje, aby
se mohl dokončit trestný roh. V tomto případě je trestný roh
ukončen když:
aa. bylo dosaženo branky
bb. útočící hráč poruší nějaké pravidlo míč přejde mimo kruh přes mantinel nebo zadní čáru
cc. obránce poruší pravidla s výjimkou případu, že je nařízen další trestný roh nebo trestný úder –
utkání bude znovu prodlouženo, aby mohl být dokončen trest.
dd. míč je zahrán za zadní čáru útočníkem nebo neúmyslně obráncem
ee. míč je zahrán ven z kruhu přes čáru kruhu nebo přes mantinel
V tomto kontextu si všimněte, že pravidlo 15.2.1 umožňuje zastavit
míč v kruhu před střelou na branku.
15.3 Trestný úder
15.3.1 Provádění
ff. při signalizaci trestného úderu se zastaví čas a opět se spustí až při zapískání pro opětovné
zahájení hry
gg. hráč, který zahrává trestný úder, musí stát blízko a za míčem předtím, než se trestný úder
provede
hh. všichni hráči, kromě bránícího brankáře, musí stát na hrací ploše za středovou čárou a nesmí
ovlivňovat situaci
ii. bránící brankář musí mít ochrannou přilbu
jj. brankář musí stát oběma nohama na brankové čáře a nesmí ji opustit nebo pohnout ani
jednou nohou, pokud nebylo míčem hráno
www.pozemnihokej.cz 13
kk. hráč nesmí provést trestný úder, dokud příslušný rozhodčí nepotvrdí, že jak hráč provádějící
trestný úder, tak brankář, jsou připraveni, a dokud rozhodčí nezapíská
ll. míč může být zahrán pušem, vysokým pušem nebo vyndavákem z bodu pro trestný úder s
holí těsně za míčem
mm. míč lze zvednout do jakékoliv výšky
nn. hráč se může dotknout míče pouze jednou a dále se nesmí přiblížit k míči ani k brankáři
oo. při provádění trestného úderu může hráč udělat jeden krok dopředu, ale zadní noha se nesmí
dostat před přední dokud míč nebyl zahrán
pp. hráč nesmí předstírat provádění trestného úderu
bránící brankář si nesmí zbytečně sundávat nějakou ochrannou výstroj, aby získal čas
15.3.2 Ukončení trestného úderu
qq. branka je dosažena nebo přiznána
rr. míč se zastaví uvnitř kruhu, zůstane v chráničích brankáře, je chycen brankářem, jde mimo
kruh nebo střílející hráč poruší pravidlo a branka nebyla dosažena nebo přiznána.
15.3.3 Opětovné zahájení hry po trestném úderu:
ss. byla-li dosažena nebo přiznána branka: rozehráním ze středu hrací plochy
tt. nebyla-li dosažena nebo přiznána branka; puš hráčem bránícího družstva z kteréhokoliv místa
v kruhu.
15.3.4 Tresty
uu. volný puš: přestupek hráče střílejícího trestný úder
vv. uznání branky za přestupek proti pravidlům brankářem, při němž bylo zabráněno dosažení
branky
ww.trestný úder lze opakovat za přestupek kteréhokoliv hráče obou družstev
15.4 Osobní tresty
xx. za hrubou a nebezpečnou hru, nesportovní chování (včetně případu, že kapitán neplní
povinnosti dané pravidly) nebo úmyslný přestupek, navíc k udělení příslušného trestu, může
rozhodčí:
o upozornit hráče, který se dopustil přestupku
o varovat hráče, který se dopustil přestupku: zelená karta
o dočasně vyloučit hráče, který se dopustil přestupku, na minimálně 2 minuty hrací
doby:
o žlutá karta
o trvale vyloučit hráče, který se dopustil přestupku: červená karta
yy. za nesportovní chování hráčů na lavičce může rozhodčí upozornit, varovat, dočasně nebo
trvale vyloučit hráče, který se dopustil přestupku; během doby dočasné vyloučeného hráče
bude družstvo, které se dopustilo přestupku, hrát bez jednoho hráče; v případě trvale
vyloučeného hráče bude družstvo hrát bez jednoho hráče až do konce utkání
zz. dočasně vyloučení hráči se posadí na vyhrazené místo a časoměřič započne znamenat dobu
vyloučení od doby, kdy se hráč posadí na určené místo; není-li k dispozici časoměřič,
rozhodčí si kontrolují vyloučení
aaa. jakmile uplyne doba vyloučení, časoměřič (nebo rozhodčí) dovolí hráči se vrátit do hry
u středové čáry nebo se vrátit na lavičku, přičemž jiný hráč vstoupí ihned do hry; byl-li nařízen
trestný roh ale nebyl dokončen, vyloučený nebo náhradní hráč nesmí se znovu zúčastnit hry
dokud příslušný trestný roh nebyl dokončen:
o vstřelením nebo udělením branky
o porušením pravidel útočícím hráčem
o porušením pravidel bránícím hráčem s výjimkou nařízení dalšího trestného rohu
o zahráním míče ven z kruhu za zadní čáru útočníkem nebo neúmyslně obráncem
www.pozemnihokej.cz 14
o zahráním míče ven z kruhu přes kruhovou čáru nebo přes mantinel
bbb. dočasně vyloučení hráči se mohou vrátit ke svému družstvu o poločase, ale pak musí
opět zaujmout místo na vyznačeném místě k dokončení doby svého vyloučení
ccc.trvale vyloučený hráč nesmí zůstat v areálu hřiště, ani v jeho okolí.
16 NEHODY/ZRANĚNÍ
a. jestliže je dosaženo branky před zastavením hry, bude branka uznána za předpokladu, že
branka by byla dosažena i kdyby nenastala nehoda
b. jestliže je hráč neschopen hry, rozhodčí může hru zastavit
c. zraněný nebo krvácející hráč by měl opustit hrací plochu co možná nejdříve a být ošetřen
mimo hřiště, pokud tomu nebrání lékařské důvody
d. hráči by se měli vrátit na hrací plochu až po ošetření svého zranění a žádný hráč nesmí zůstat
na hrací ploše nebo se na ni vrátit, má-li zakrvácené oblečení
e. Jestliže je rozhodčí zraněný a neschopný pokračovat, hra se zastaví, a rozhodčí by měl být
nahrazen
f. hra bude opět zahájena formou bully, příslušným trestem nebo středovým rozehráním, bylo-li
dosaženo branky.
DODATEK A
TERMINOLOGIE HOKEJE
l. Středové
rozehrání
Středové rozehrání je puš ze středu hrací plochy
2. Hra míčem
Hra míčem znamená zastavení, odklonění (tečování) nebo
pohybování míčem holí a v případě brankáře také chrániči nebo
kopnami nebo odklonění míče rukou či jinou částí těla v kruhu.
3. Úder
Úder” je proveden tehdy, když je míč uveden do pohybu hraním
nebo je odkloněn (tečován) pomocí hole.
4. Trestný úder
“Trestný úder” je puš, vysoký puš nebo vyndavák.
5. Úder
Úder znamená švihový pohyb holí směrem k míči, který není
povolen v halovém hokeji.
6. Puš (tažený úder)
Puš dává míči pohyb po zemi tažením míče holí s položením hole
těsně k míči. Při provádění puše je jak míč, tak zobák hole ve styku
se zemí.
7. Vysoký puš
Vysoký puš nastane, když je míč hrán pušem a v jeho důsledku se
zvedne ze země.
www.pozemnihokej.cz 15
8. Vyndavák
Vyndavák nastane, když nehybný nebo pomalu se pohybující míč se
zvedne ze země lopatkovým způsobem hole, když se zobák hole
mírně zasune pod míč.
9. Střela na branku
Jakákoliv povolená střela útočícího hráče uvnitř kruhu směrem na
branku.
10. Hrací vzdálenost
Hrací vzdálenost je vzdálenost, ze které je hráč schopen hrát s
míčem.
11. Opakovaný
Opakovaný znamená první a následný přestupek po varování nebo
trestu uděleném za určitý přestupek.
12. Zdržování hry
Zdržování hry je jakákoliv akce nebo nedostatek akce zabraňující
plynulé hře nebo jejímu pokračování v příslušném čase.
13. Nebezpečná hra
Nebezpečná hra je jakákoliv akce, která je nebezpečná pro hráče
nebo jiného hráče nebo by mohla vést k nebezpečné situaci. Tyto
okolnosti by mohly také zahrnovat zvednutý míč, bránění z
”nesprávné” pozice, hraní míčem vleže, atd.
14. Nesportovní
chování
Nesportovní chování je hrubá nebo nebezpečná hra, zdržování
vedoucí k získání času, úmyslné přestupky nebo špatné chování.
Kapitáni, kteří neprojevují dostatečnou odpovědnost jim svěřenou,
by měli být trestáni za nesportovní chování.
DODATEK B
VÝKLAD PRAVIDEL
Pravidla halového hokeje, vzhledem k povaze hry, ponechávají značnou část jejich vysvětlení na
jednotlivci. Následující vysvětlení by měla zajistit větší důslednost a dobré možnosti hráčům obou
družstev pro hru.
Jednotlivá témata jsou uvedena ve stejném pořadí jako jejich příslušná pravidla.
NAHRAZENÍ VYLOUČENÉHO BRANKÁŘE (pravidlo 6.5)
Utkání v pozemním hokeji nelze hrát, nemá-li každé družstvo hráče vybaveného ochrannou přilbou a
dresem odlišné barvy od barev obou družstev, který působí jako brankář. V důsledku toho při
vyloučení brankáře musí kapitán vybrat mezi:
a. nahrazením brankáře jiným brankářem
www.pozemnihokej.cz 16
b. jmenováním hráče z pole, který si musí vzít ochrannou přilbu a další chrannou výstroj pokud
je to požadováno adres odlišné barvy od barev obou družstev; k tomu je povolen určitý čas.
Je-li vybrána alternativa a), vstoupí náhradní brankář na hrací plochu jako náhradník za hráče v poli.
Tím má příslušné družstvo na hrací ploše o jednoho hráče méně. Je-li vybrána alternativa b), bude mít
družstvo na hřišti o jednoho hráče méně.
Jakmile uplyne doba dočasného vyloučení, kapitán má opět možnost buď:
• znovu dosadit do hry dočasně vyloučeného brankáře. V tomto případě bude náhradní brankář
nahrazen hráčem v poli normálním způsobem nebo si sundá ochrannou výstroj a stane se
hráčem v poli. Po tuto dobu se má zastavit čas.
• pokračovat ve hře s náhradním brankářem. V tomto případě může na hrací plochu vstoupit
další náhradní hráč, s výjimkou doby po nařízení nebo během provádění trestného rohu.
ODPOVĚDNOST KAPITÁNŮ (Pravidlo 7)
Odpovědnost kapitána je jasně definována v Pravidlech. Kapitáni jsou jednoznačně odpovědni za
chování svých hráčů na hřišti i náhradníků. Rozhodčí se nemají rozpakovat upozornit kapitány, když
se hráči jejich družstva, včetně náhradníků, chovají nesportovně. Kapitán, který nereaguje, by měl být
potrestán varováním za nesportovní chování nebo vyloučením.
ČASOMĚŘIČI (Pravidlo 8.2 h)
Rozhodčí zahajují oba poločasy a časoměřič ukončí každý poločas. Časoměřiči a rozhodčí mají úzce
spolupracovat, aby bylo zajištěné přesné zaznamenávání dosažených branek i hráčů, kteří byli
varováni nebo vyloučeni.
STŘEDOVÉ ROZEHRÁNÍ (Pravidlo 10.1)
Hráči, kromě rozehrávajícího hráče nemají překročit středovou čáru, avšak rozhodčí nemusí být v
tomto bodě příliš přísní
HRANÍ MÍČKEM (Pravidlo 13.1.1. b a c)
Dlouhý puš nebo zametený úder s holí po podlaze před kontaktem s míčkem nelze považovat za
„legální“ úder. Po provedení puše není dovoleno pokračovat s holí ve směru úderu tak, aby to bylo
nebezpečné pro soupeře.
Hráč by neměl být penalizován za neúmyslné zvednutí míče do 10 cm při zastavování míče pokud
protihráč není v herní vzdálenosti.
Hráč by neměl být penalizován za neúmyslné zvednutí míče do 10 cm pokud není míč směřován
přímo do protihráče nebo protihráč je v herní vzdálenosti.
Hůl může být použita ke sražení lehce zvednutého míče.
Jestliže je hůl v klidu při přijímání zvednutého míče, odskok do jakéhokoliv směru není porušením
pravidel. Jakýkoliv úmyslný pohyb nebo švih holí při zahrávání zvednutého míče je porušením
pravidel.
BRÁNĚNÍ (Pravidlo 13.1.1 h
KONTAKT NOHY NEBO MÍČE (Pravidlo 13.1.2)
Pravidla by měla být pozorně prostudována, aby hráči i rozhodčí si byli vědomi toho, že není
automaticky přestupkem, jestliže se míček dotkne nohy. Ve většině případů, kdy se míček dotkne
a i)
Atakování (bránění) hráče, který má míč, z opačné strany nebo zezadu není dovoleno, je-li mezi
příslušnými hráči jakýkoliv styk těla nebo hole předtím, než je míč zahrán atakujícím hráčem.
Bránění skluzem nebo skokem na zem může způsobit zranění jak útočníkovi, tak soupeři. Může také
způsobit zbytečné přerušení hry. Nedovolené bránění, které úmyslně položí na zem hráče s míčem,
by mělo být příslušně potrestáno s možností varování nebo vyloučení. Toto by však nemělo být
zaměněno se situací, kdy hráč s míčem zakopne o bránícího hráče nebo jeho hůl poté, co bylo
provedeno atakování podle pravidel.
Je nutné si uvědomit, že hráč, který provádí skluz, často brání soupeři a měl by být podle toho
penalizován.
Rozhodčí musí být rozhodní při penalizování nedovoleného bránění z opačné strany, bránění zezadu
hráče s míčkem a atakování skluzem.
www.pozemnihokej.cz 17
nohy, nenastává přestupek a hra by měla pokrčovat.
Poznámka k pravidlům jasně poukazuje na to, že styk míčku s nohou je posouzen jako přestupek,
pouze v případě, že se hráč úmyslně pohne do směru dráhy míčku, neučiní pokus vyhnout se míčku
nebo se postaví s jasným úmyslem zastavit míček nohou nebo tělem (např. zastavit míček směřující
do branky) nebo když získá výhodu .
Když budou rozhodčí aplikovat toto vysvětlení přesně a důsledně, nastane méně zbytečných a
nesprávných přerušení hry, pokud hráč nezískal jasnou výhodu tím, že zahrál míč nohou. I když
poznámky spojené s tímto pravidlem se změnily, skutečné znění tohoto Pravidla samotného zůstává
stejné. Změny ve vysvětlivkách spolu s komentářem a předmluvě k těmto Pravidlům jsou určeny k
širšímu pochopení skutečného záměru tohoto pravidla.
Rozhodčí by se také měli seznámit s podobným vysvětlením Pravidla o vykonstruovaném faulu
(Pravidlo 13), které následuje.
BRÁNĚNÍ a PŘEKÁŽENÍ (Pravidlo 13.1.3)
Tato poznámka popisuje dvě hlavní herní okolností: stojící hráč a pohybující se hráč.
Základní principy:
Stojící hráč
• přijímající stojící hráč může být otočen do kteréhokoliv směru
• je na atakujícím hráči, aby se posunul do určité pozice, např. obvykle se dostat okolo
přijímajícího hráče, aby mohl dovoleně atakovat
• atakující hráč nesmí vrazit do přijímajícího hráče, a tím nárokovat bránění; tato akce by měla
být striktně potrestána případně i vyloučením.
• Jakmile získá příjemce míč, může se s nim pohnout do jakéhokoliv směru (s výjimkou do
soupeřova těla).
Pohybující se hráč
V tomto případě je řada variant, ale hlavní principy jsou:
• je na atakujícím hráči, aby byl v místě nebo se k tomuto místu pohnul, odkud by mohl řádně
atakovat. Jakmile je ve správném postavení, musí také nastat následující podmínky předtím
než nastane bránění
• úmysl atakovat musí být zjevný. V zásadě to znamená, že atakující hráč se musí snažit
pohnout holí k míči
• načasování atakování musí být přesné, neboť dokud je atakující hráč v bránící pozici a hodlá
atakovat, hráč s míčem se může pohnout pryč kterýmkoliv směrem (kromě tělem do
atakujícího hráče).
Tato interpretace bránění umožňuje hráčům přijímat míč, hrát nebo přihrávat v jakémkoliv směru a
penalizace za bránění se uskuteční v případě, když správně postavený obránce se pokouší provést
bránění.
Rozhodčí by nicméně měli zaznamenat určité formy bránění, které jsou často nesprávně přehlíženy.
Zvláště bránění správnému odebrání míčku úmyslným krytím míčku tělem nebo nohou je bránění.
Bránění holí nebo překážení je zakázáno; hráč nesmí uhodit do hole nebo blokovat hůl soupeře. Hráč
s míčkem nesmí použít hůl k zakrytí nebo chránění míčku od správného atakování.
Rozhodčí by měli také sledovat bránění „třetí osobou“ a „stínováním“. Hráči, kteří běží před
protihráčem nebo ho blokují tak, aby nemohl mít možnost míčkem hrát, také brání. Tato situace může
například nastat při trestném rohu, kdy útočící hráči přebíhají nebo blokují bránící hráče včetně
brankáře.
Zákrok skluzem může také vést k bránění buď při jeho provádění nebo jakmile se příslušný hráč octne
na zemi.
Je důležité, aby rozhodčí byli ostražité při sledování bránění uvedená předcházejících odstavcích.
Hráči získávají nepoctivě výhodu a protihráči mohou být znechuceni, když popsané způsoby bránění
není potrestáno.
www.pozemnihokej.cz 18
ZDRŽOVÁNÍ HRY (Pravidlo 13.1.4)
Jakmile je hráč ve správném postavení s míčem a ostatní hráči jsou na svých místech, hráč zdržuje
hru, když uplyne neopodstatněná doba před tím, než je míč dán do hry. Toto také platí po odpískání
trestného úderu.
VYROBENÝ (VYKONSTRUOVANÝ) FAUL (Pravidlo 13)
Hra se přerušuje příliš často během utkání. Některá tato přerušení jsou způsobována přestupky, které
byly vykonstruovány, aby soupeř byl vnucen do neúmyslného přestupku. Například:
• nucení soupeře do pozice bránění, často zdůrazněné naběhnutím do soupeře nebo máváním
hole nad hlavou soupeře. Tato akce má být potrestána.
• zahrání míče výrazně a úmyslně na soupeřovu nohu nebo tělo. V těchto případech může
rozhodčí nechat pokračovat ve hře nebo potrestat hráče, který zahrál míč do soupeře.
Rozhodčí by měli být ostražití při sledování vykonstruovaného faulu, jako např. výše uvedeného, a
neměli by se pokoušet nejprve zapískat bránění v prvním případě nebo hru nohou ve druhém případě.
Když bude tento výklad přísně aplikován, odradí to hráče, aby vytvářeli vykonstruované fauly.
MÍČ ZAHRANÝ ÚMYSLNĚ PŘES VLASTNÍ ZADNÍ ČÁRU (Pravidlo 14.2d)
Jestliže obrana úmyslně zahraje míč přes svou zadní čáru, má být nařízen trestný roh. Brankáři je
dovoleno podle Pravidla 13.2c úmyslně odklonit míč svou holí nebo částí svého těla pouze přes
břevno nebo okolo brankových tyčí.
Obránci musí svou akcí ukázat, že neměli v úmyslu zahrát míč přes zadní čáru. Pokud obránce
zahraje míček takovým způsobem, že míček nemůže směřovat jinam než přes zadní čáru, má být
nařízen trestný roh.
Stejné posuzování pravidla během celého utkání a na obou stranách hrací plochy je zvláště důležité z
hlediska případného trestu.
VOLNÝ PUŠ (Pravidlo 15.1)
Pravidla vyžadují, aby byl volný puš rozehrán blízko místa, kde nastal přestupek, a aby míč ležel
nehybně před tím, než byl rozehrán pušem.
Co se týká vhodného místa, družstvo, které získá mimořádnou výhodu, by mělo být potrestáno. Co se
týče nehybností míče, měl by se tolerovat případ, kdy se hráč snaží před rozehráním míč znehybnit.
Míč se musí pohnout alespoň o 10 cm. Pokud tomu tak není a jiný hráč téhož družstva s ním zahraje
nebo zabrání soupeři, aby ho zahrál, měl by být nařízen trest proti družstvu, které rozehrávalo volný
puš. Není dovolen dlouhý puš nebo zametání holí po hrací ploše před dotykem míče. Při provádění
puše musí být hůl těsně za míčem. Po provedení puše nemůže hráč pokračovat ve hře holí.
I když hráči soupeře musí být alespoň 3 m od míče při rozehrání volného puše, musí jim být
poskytnuta dostatečná doba, aby se vzdálili před tím, než by byli trestáni. Volný úder není nutné
zdržet do té doby, než jsou hráči ve správné vzdálenosti. Toto by bylo škodlivé pro plynulost hry.
Jestliže však hráči soupeře zdržují provedení volného puše (například, že se nevzdálí 3 m, odhodí míč
nebo s ním manipulují před jeho vrácením), mají být příslušné potrestáni. Opakovaný přestupek tohoto
druhu by měl být přísně trestán.
Není nutné trestat, jestliže při volném puši je míč mírně zvednut nad zem (méně než 10 cm) pokud je
jasné, že zde byl úmysl zahrát míč po zemi a sám volný puš není nebezpečný nebo nevede k
nebezpečné hře.
TRESTNÝ ROH (Pravidlo 15.2.)
Žádná střela na branku nesmí být provedena, pokud míč nebyl zastaven nebo nezůstal stát uvnitř
nebo mimo kruh (pokud nepřekročil středovou čáru). Míč je považován za zastavený, i když se točí na
místě, což se někdy stává u tvrdých povrchů. Není požadováno, aby míč byl zastaven holí, může se
zastavit sám při pohybu po zemi.
Jakmile bylo vystřeleno na branku, je trestný roh ukončen, když:
o přejde míč přes brankovou nebo zadní čáru
o je nařízen další trest proti jednomu z družstev.
www.pozemnihokej.cz 19
Míč je považován za normální míč v poli, jakmile přejde přes středovou čáru. Za těchto okolností není
nutné, aby byl míč zastaven před střelou na branku.
Možnost jakékoliv nebezpečné střely by měla být zvážena, jestliže jsou hráči v kruhu před brankou.
Je nutno vzít na vědomí, že trestný roh může být rozehrán znovu, jestliže bránící hráči vstoupí do
kruhu příliš brzy. Pokud tak ale učiní útočníci, měl by být nařízen volný puš ve prospěch bránícího
družstva.
Aby se míč dostal zpět do hry, používají někteří hráči úder, který je odlišný od tradičního puše.
Používají tahu, při kterém se míč pohybuje od místa za přední nohou a neopustí hůl dokud nepřejde
úroveň přední nohy. Toto je dovoleno za předpokladu, že míč je zahrán pouze jednou.
ÚMYSLNÉ PŘESTUPKY A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ (Pravidlo 15.4)
Hráči často dělají úmyslné přestupky proti pravidlům, aby získali výhodu pro své družstvo. Tyto
přestupky zahrnují odklepnutí míče po nařízení volného úderu, zvednutí míče a jeho nesení v ruce
před jeho vrácením soupeři, hraní míče rukou nebo hraní holí nad úrovní ramen zjevně „náhodně“ při
kolizi s protihráčem nebo pádem před něj.
Všechny úmyslné přestupky musí být potrestány vhodným trestem, případně i – kde je to nutné –
osobním trestem ve formě varování nebo vyloučení. Přísné posuzování na počátku hry obvykle
zabrání opakování přestupku.
Jestliže hráči nesouhlasí s trestem, který byl udělen v jejich prospěch, měli by rozhodčí být připraveni
otočit své rozhodnutí. Toto posouzení nesportovního chování je nejúčinnější. Bude-li rozhodnutí
obráceno, musí rozhodčí znovu zapískat, ukázat nový trest a ukázat na hráče, který způsobil nové
rozhodnutí.
Jestliže mají hráči námitky proti trestu, který jim byl udělen, je možné buď posunout volný puš až o 5
m nebo zvýšit trest, např. z volného puše pro útočící družstvo na polovině bránícího družstva na
trestný roh, jsou-li námitky z bránícího družstva. V tomto případě však nelze zvýšit trest z trestného
rohu na trestný úder.
VYLOUČENÍ HRÁČŮ (Pravidlo 15.4)
Hráči, kteří se proviní proti pravidlům, mohou být upozorněni, varováni nebo vyloučeni podle pravidel
daných okolnostmi. Toto právo může být použito navíc k dalším uděleným trestům.
Je důležité, aby tato pravomoc byla používána uváženě a měla jasný účel. Rozhodčí musí pochopit,
že při použití karty na začátku utkání byl stanoven určitý model (precedens) pro zbytek utkání. Je
důležité se rozhodovat opatrně před použitím karty.
Hlavním účelem udělení karty je sdělit své rozhodnutí druhému rozhodčímu, hráčům, družstvu,
technickým funkcionářům a divákům. Pro použití karet existují některá všeobecná pravidla. Za
určitých, poměrně neobvyklých okolností, může hráč obdržet 2 zelené, případně i 2 žluté karty za
různé přestupky během jednoho utkání. Jestliže je však přestupek, za který hráč obdržel kartu
opakován, nemá se znovu použít stejná karta. Jestliže se udělí druhá žlutá karta, potom je normální,
aby doba vyloučení byla výrazně delší než při prvním vyloučení. Jakmile hráč dostane žlutou kartu,
nemůže pak dostat zelenou kartu.
Jakýkoliv přestupek hrubosti nemá být potrestán kartou stejné barvy. Například, po žluté kartě za
hrubost musí následovat červená karta za další hrubost.
Ústní upozornění lze udělit hráčům v těsné blízkosti, aniž by se přerušila hra.
Rozhodčí by si měli zaznamenat hráče, kterým udělili karty, a dobu vyloučení a měli by si o poločase
vyměnit a potvrdit tyto informace mezi sebou.
Je důležité si uvědomit, že hráči na střídačce jsou také pod kontrolou rozhodčích. V případě potřeby je
možné jim domluvit nebo by měli být varováni. V případě potřeby mohou být vyloučeni z lavičky buď
dočasně nebo trvale.
www.pozemnihokej.cz 20
DODATEK C
SIGNALIZACE ROZHODČÍCH
• Začátek času
Obrátit se k druhému rozhodčímu s jednou rukou zvednutou
• Zastavení času
Obrátit se směrem k druhému rozhodčímu a zkřížit zápěstí natažených paží nad hlavou.
• Puš od mantinelu
Ukázat směr jednou paží zvednutou vodorovně a druhou paží ukázat dolů na postranní čáru.
• Puš po autu za zadní čáru
Rozpažit.
• Bully
Pohybovat oběma rukama před tělem nahoru a dolů s dlaněmi obrácenými k sobě.
• Dosažení branky
Oběma pažemi v předpažení ukázat na střed hrací plochy.
• Výhoda
Zvednout paži nad rameno ve směru, ve kterém hraje zvýhodněné družstvo.
• Nebezpečná hra a / nebo nevhodné chování
Zastavit hru a provést uklidňující pomalý opakovaný pohyb pažemi z předpažení do připažení
s dlaněmi směrem dolů. Pokud je to nutné, nařídit trest.
• Volný puš
Ukázat směr jednou paží v předpažení s otevřenou rukou v úrovni obličeje.
• Posunutí volného puše až o 5 m
Zvednout jednu ruku nad hlavu se zaťatou pěstí.
• Vzdálenost 3 m
Vzpažit jednu paži s roztaženými prsty na ruce.
www.pozemnihokej.cz 21
• Trestný roh
Ukázat na branku oběma pažemi v předpažení.
• Trestný úder
Jednou paží ukázat na značku trestného úderu a druhou vzpažit; tento signál také znamená
zastavení času.
• Bránění
Zkřížit předloktí před hrudníkem.
• Bránění (třetí osoba)
Střídavě otevírat a zavírat zkřížené předloktí před hrudníkem.
• Míč nezastavený při trestném rohu
Točit oběma rukama před tělem
• Kopnutí do míče (noha)
Mírně zvednout nohu a dotknout se kotníku rukou.
• Zvednutý míč
Dlaně rukou otočené k sobě s mezerou několika cm držet v předpažení před tělem.
Signály pro nohy, bránění a zvednutý míč by se měly ukázat, jestliže je pochybnost o důvodu
rozhodnutí.
DODATEK D
RADY ROZHODČÍM
CÍLE
Rozhodování pozemního hokeje je příjemný způsob jak se zúčastnit utkání, ale rozhodčí také:
• pomáhají zvyšovat kvalitu hry na všech úrovních tím, že se snaží, aby hráči respektovali
pravidla
• pomáhají v radosti ze hry hráčům, divákům a dalším osobám
• zajišťují, aby se každé utkání hrálo ve sportovním duchu.
K dosažení těchto cílů by rozhodčí měli:
• získat a udržet úplnou kontrolu hry
• nikdy nesmí dovolit, aby se porušováním pravidel získala výhoda
• chránit zručnost a osobnost hráčů
• používat píšťalku co nejméně
www.pozemnihokej.cz 22
• vždy spolupracovat se svým kolegou rozhodčím, aby se zajistila shoda výkladu, použití a
účinnosti pravidel.
ZÁSADY
Rozhodčím se doporučuje sledovat tyto zásady:
• získat důkladnou znalost a pochopení pravidel a jejich výkladu; pravidla by měla být často
studována a diskutována s jinými rozhodčími, hráči, trenéry a funkcionáři
• udržovat klidný a neosobní pohled na hru
• vždy se soustředit na to, aby nic mimo hru nerozptylovalo jejich pozornost; mysl rozhodčích
musí být během hry stále ve střehu
• předvídat průběh a plynulost hry; to znamená, že dobrý rozhodčí musí předvídat dále než je
momentální akce a uvědomovat si potencionální vývoj hry
• pochopit, že není nutné potrestat každý přestupek, např. když se tím nezíská žádná výhoda
pro hráče, který způsobil přestupek; zbytečná přerušení plynulosti hry způsobují
neopodstatněná zdržení a podrážděnost
• použít pravidlo o výhodě uváženě, aby se dostalo maximální výhody hráči nebo družstvu, proti
kterému byl učiněn přestupek
• vyčkat s rozhodnutím o výhodě, avšak jakmile je pravidlo použito, nesmí být dána druhá
možnost obrátit toto rozhodnutí na původní trest
• udělit za příslušných okolností upozornění, varování nebo dočasně vyloučit, případně trvale
vyloučit buď odděleně, nebo spolu s trestem
• rozpoznat vážnost přestupku a s vážnými přestupky, např. nebezpečnou nebo hrubou hrou,
nakládat ihned a přísně
• nebýt příliš shovívavý
• přísně trestat úmyslné přestupky, např. nařízením trestného rohu pro takovéto akce bránících
hráčů ve vlastním 22,90 m území nebo trestného úderu při úmyslném přestupku bránících
hráčů ve vlastním kruhu, kterým bylo zabráněno dosáhnout branky
• rozhodovat důrazně, jasně a důsledně
• rozhodovat v duchu pravidel v zájmu hráčů a hry samé a ukázat pochopení pro hráče a hru.
Rozhodčí by měli ukázat, že jestliže hráči spolupracují tím, že hrají slušně, bude hra přerušována
pouze tehdy, je-li to zásadní pro správné vedení hry. Hrubá a nebezpečná hra má být včas a důsledně
potrestána; jestliže se hra vymkne z rukou rozhodčímu, těžko ji pak později dostane znovu pod
kontrolu. Hráči uznávají rozhodčí, kteří prokazují dobré pochopení hry a kteří správně aplikují pravidla.
ODĚV
Rozhodčí mají mít vhodný oděv, který:
• umožňuje volný pohyb
• je čistý, elegantní a podobné barvy jako druhý rozhodčí, ale odlišný od barev obou družstev
• má kapsy pro vybavení rozhodčího
• může zahrnovat stínítko na oči nebo čepici s kšiltem proti oslnění nebo odlesku podlahy
Boty by měly:
• být vhodné pro stav hrací plochy
• umožňovat dobrý pohyb
VYBAVENÍ
Vybavení rozhodčího sestává z:
• platných pravidel
• hlasité a výrazné píšťalky
• rezervní píšťalky
• stopek
www.pozemnihokej.cz 23
• kartičky a tužky k zaznamenávání doby začátku obou poločasů, číslo nebo jméno hráče a
dobu, kdy bylo uděleno varování nebo vyloučení, a dosažené branky
• zelené, žluté a červené karty
TECHNIKY
Výběr místa
Všeobecné zásady:
• rozhodčí má být ve vhodném postavení, aby viděl jasné všechny přestupky a vždy byl otočen
obličejem k hráčům
• rozhodčí se pohybují hlavně na polovině hřiště se středovou čárou na jejich levé straně a
bránící brankou na jejich pravé straně
• všeobecně je nejvhodnější postavení pro rozhodčí před a na pravém křídle útoku
• při hře poblíž středové čáry nebo na polovině druhého rozhodčího by rozhodčí měli být blízko
svého mantinelu
• jestliže je míč a hra uvnitř nebo poblíž kruhu, mají se rozhodčí pohnout dovnitř hrací plochy, a
je-li to nutné i do vlastního kruhu
• postavení blízko kruhu nebo přímo v kruhu pomůže rozhodčím sledovat, aby střely na branku
byly regulérní, a také, aby viděli významné porušení pravidel bránícími nebo útočícími hráči
• rozhodčí mají být stále pohybliví, aby si zajistili vhodné postavení pro každou část hry a aby
mohli okamžitě posoudit příslušné postavení hráčů; je nemožné, aby stojící rozhodčí vždy
správně rozhodl
• rozhodčí nesmějí dovolit, aby jejich postavení ohrozilo plynulost hry
U rohů a trestných rohů:
• zaujmout postavení, odkud je zřetelný pohled na všechny potencionální akce, které však
nenarušuje hru
U trestných úderů:
• zaujmout postavení vpravo za hráčem, který provádí trestný úder.
Pískání
Píšťalka je hlavní způsob rozhodčího jak komunikovat s hráči, kolegou rozhodčím a ostatními
osobami, které mají co činit s utkáním:
• pískat se má vždy rozhodně a dostatečně silně, aby to slyšeli všichni, jichž se to týká. To však
neznamená dlouhé a hlasité pískání za všech okolností. Hráči by měli “slyšet” vážnost
přestupku
• nemá se obvykle pískat při volných úderech, míči za zadní čárou, úderem z postranní čáry,
rohu, trestném rohu nebo bully
• ve výjimečných případech může být vhodné změnit rozhodnutí, jestliže bylo jasné, že se stala
chyba; musí se zapískat a ihned provést změnu. Hráčům musí být dovoleno zaujmout správná
postavení.
Signalizace
Rozhodčí by měli znát signály popsané v Dodatku C. K těmto pravidlům:
• pamatovat si, kdy je signalizace potřebná
• u signálu, kde paže je v horizontální poloze, má být paže natažena s otevřenou dlaní v úrovni
očí
• signalizační znamení se mají držet tak dlouho, aby se s rozhodnutím seznámili všichni hráči i
druhý rozhodčí
www.pozemnihokej.cz 24
• rozhodčí by se neměl při signalizaci nebo rozhodování odvracet od hráčů; to může vést k
přehlédnutí dalších přestupků nebo ke ztrátě soustředěnosti nebo to může znamenat
nedostatek sebevědomí
• rozhodčí nemají signalizovat přes svá těla
• rozhodčí mají raději při signalizaci stát
Spolupráce
Efektivní spolupráce mezi rozhodčími je základní charakteristikou rozhodování halového hokeje:
• halový hokej je rychlá hra s malým počtem hráčů v omezeném prostoru; fauly, které nemusí
být vidět jedním z rozhodčích, mohou být vidět druhým rozhodčím díky promyšlené spolupráci
a dobrému postavení
• spolupráce při trestném rohu je obzvláště důležitá – role obou rozhodčích při provádění
trestných rohů by měla být diskutována a odsouhlasena před zápasem
Příprava
Rozhodčí se mají důkladně připravit na každé utkání:
• mají přijít na hrací plochu včas a být připraveni na hru
• před začátkem utkání musí rozhodčí zkontrolovat značení hřiště, zvláště čáry kruhu a
brankové čáry, branky a jejich sítě a zkontrolovat případné nebezpečné hrací vybavení nebo
vybavení hřiště.
Dosažení vysoké úrovně
Tyto poznámky nejsou zcela vyčerpávající, ale nabízejí všeobecné pokyny k dosažení vysoké úrovně
rozhodování. Dobří rozhodčí:
• pravidelně trénují
• jsou duševně na výši a rozhodní za všech okolností
• vypracovali si dobrý a důsledný smysl pro úsudek
• nejsou znechuceni případnou skutečnou chybou
• nemyslí na případnou chybu a ještě více se soustředí
• uznají, že neexistuje žádný dokonalý rozhodčí
• neustále se snaží zlepšit svou úroveň
• vždy rozhodují správně se smyslem pro spravedlnost a čestnost.
DODATEK E
TECHNICKÁ DOPORUČENÍ
ROZMĚRY HRACÍ PLOCHY
Maximální a minimální rozměry hrací plochy jsou uvedeny v Pravidlech, avšak výrazně se doporučuje,
že tam kde je možná maximální velikost, má šířka být 21 m, aby kruhová čára se dotkla zadní čáry
před spojenim s mantinelem. Délka má být pokud možno více než 36 m. Čím větší je plocha hřiště,
tím lépe lze rozvinout techniku a akce a plynulost hry se tím zvýší. Navíc k velikosti hrací plochy měly
by být za každou zadní čarou 3 m prostoru, aby hráči nenaráželi do zadní stěny. Doporučují se
vycpávky na zadních stěnách (zvláště v malých halách), aby se zabránilo nebezpečí pro hráče a tak,
aby při střílení branek míč neodskakoval nebezpečně od stěn. Diváci jsou obvykle umístěni po
stranách hrací plochy se sedadly alespoň 3 m od mantinelů. Lavičky družstev a kontrolní stolek musí
býti na stejné straně hřiště. Je nutné mít pro ně vymezený prostor. Prostor mezi mantinely a diváky
nebo stěnou je nutný z bezpečnostních důvodů a přístupu.
Tam, kde jsou možnosti pro domácí hry, tréninky a další rozcvičení omezeny v důsledku velikosti haly,
hrací doba nebo počet hráčů může být rozdílný.
www.pozemnihokej.cz 25
POVRCH HRACÍ PLOCHY
Halový hokej lze hrát na různém povrchu, většina z nich je také vhodná pro jiné halové sporty. Tím je
možné, že utkání se často hrají na povrchu, který není výslovně instalován pro halový hokej. Takovéto
povrchy zahrnují materiály jako je vinyl, linoleum, přírodní nebo umělé dřevo a jiné plastické materiály.
Tyto povrchy umožňují uspokojující hru za předpokladu, že povrch je rovný, nelepí nebo není pomalý
a míček na něm příliš neodskakuje.
Lze použit různé barvy povrchu. Míč má být kontrastní barvy.
OSVĚTLENÍ
General Association of International Sports Federations (GAISF) Evropský rozhlasový svaz a Philips
Lighting BV vydali v roce 1992 pokyny pro umělé osvětlení pro víceúčelové halové sporty. Tyto pokyny
lze dostat na FIH.
Pro normální klubové utkání je přijatelné minimum 500 luxů. Alespoň 700 luxů musl být zajištěno pro
větší mezinárodní a klubové soutěže. Požadavek pro televizní přenos je alespoň 1.000 luxů.
JINÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY
Branky
Velikost branek (výška a šířka) je menší než pro pozemní hokej. Toto zařízení nemusí být lehce
dostupné. Proto musí být někdy branky speciálně vyrobeny, avšak branky na házenou jsou postačující
Mantinely
Musí často být speciálně vyrobeny. Je důležité použít dobrý kvalitní materiál a zkontrolovat odskok
míče od mantinelu.
Míče
Lze použít jakoukoliv barvu míče, ale pro televizní přenos není přijatelná barva červená z technických
důvodů. Dává se přednost bílé nebo žluté barvě, avšak musí se brát do úvahy barva podlahy.
Čáry
Hraje-li se utkání na ploše, kde jsou vyznačeny čáry pro jiné sporty (které nelze lehce odstranit) musí
mít čáry pro hokej odlišnou barvu.
Reklama
Není povolena hned za nebo uvnitř branky. Panely nebo transparenty jsou přijatelné na rozích nebo
na stranách hrací plochy, ale nesmí překážet hřišti, mantinelům, ploše za mantinely, divákům, stolku
nebo lavičkám. Reklama na hrací ploše není povolena. Pokyny FIH pro reklamy na dresech a výstroji
hráčů a rozhodčích jsou také závazné.
Plánování hrací plochy
Při používání hrací plochy na důležité akce, by se mělo brát v úvahu také umístění výsledkové tabule
a časomíry, spoje pro TV kamery a prostor pro mobilní kamery podél délky hřiště, telefonní spoje,
kabeláž a další linky pro masmedia a veřejnost; počítače, kopírky a faxy v kanceláři akce.
Rada
Jakoukoliv pomoc ve věcech týkajících se halového hokeje lze nalézt u FIH.
DODATEK F
PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ TRESTNÝCH ÚDERŮ
Následující pravidla jsou vyňata z technických materiálů FIH a slouží jako pomůcka pro ty, kterých se
to týká.
1.
a. Pět hráčů z obou družstev, vybraných jejich příslušnými vedoucími ze seznamu hráčů
uvedených v zápise daného utkání (kromě těch, kteří byli suspendování ředitelem turnaje
nebo byli vyloučeni červenou kartou rozhodčími v daném zápase), bude střílet trestné údery
střídavě proti jednomu stejnému brankáři druhého družstva (pokud tento brankář není
neschopen hrát a byl nahrazen). Celkem se střílí 10 trestných úderů – 5 každé družstvo. Hráči
musí přistupovat ke střelbě trestných úderů ve stejném pořadí jak byli nominováni vedoucími
družstev a nahlášeni technickému asistentovi ve službě před tím, než rozstřel začne.
www.pozemnihokej.cz 26
b. Jestliže je během provádění trestných úderů některý hráč (buď ten, který provádí trestné
údery nebo brankář) vyloučen, nesmí se tento hráč již dále účastnit dalšího trestného střílení a
pokud to není brankář, nesmí být nahrazen.
c. Pokud se jedná o hráče, který by měl provádět trestný úder, pak se jeho úder počítá jako
nedosažená branka. Pokud se jedná o brankáře, jeho nahrazení se může uskutečnit pouze
jedním z hráčů nominovaných pro trestné údery.
Hráč, který nahradí brankáře, může nadále střílet trestné údery, ale když má bránit trestný
úder, musí si vzít ochrannou přílbu. Tento hráč také může mít další schválenou brankářskou
výstroj.
2. Rozhodčí vyberou branku, která bude použita, a losováním mincí s kapitány se rozhodne,
které družstvo začne jako první střílet trestné údery. Družstvo, které dosáhne větší počet
branek, bude vítězem a soutěž bude ukončena, jakmile je znám jednoznačný vítěz.
3. V případě stejného počtu dosažených branek začne další série trestných úderů se stejnými
hráči. Brankáři neschopní hry budou nahrazeni. Tato série se provádí s tzv. “náhlou smrtí”,
což znamená, že vítězem se stane družstvo, které dosáhne o 1 branku více než soupeř po
absolvování stejného počtu úderů oběma družstvy (není žádné minimum). Jestliže je to nutné,
tato série s ”náhlou smrtí” může překročit 10 trestných úderů, 5 na každé družstvo. Sled hráčů
nemusí být stejný jako v první sérii. Vedoucí družstva má možnost volného výběru pro každý
trestný úder z těch 5 nominovaných hráčů, kteří se všichni zúčastnili každého kola tak, aby se
všichni nominovaní hráči vystřídali v jednom kole po 5 úderech.
a. Družstvo, jehož hráč střílel první trestný úder v první sérii (viz 1a) nebude začínat v
další sérii s ”náhlou smrtí”.
b. Pouze vedoucí družstva, brankáři a jmenovaní hráči mohou vstoupit na hrací plochu
během provádění soutěže trestných úderů. Všechny tyto osoby musí zůstat mimo 23
m území dokud není hráč vyzván rozhodčím nebo asistentem technického stolku, aby
střílel nebo bránil trestný úder.
DODATEK G
SMĚRNICE ČSPH PRO POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH TRESTŮ
Rozhodčí má při řízení zápasu v halovém hokeji možnost udělit několik druhů trestů. Tresty ve hře,
jako je např. volný puš, trestný roh, trestný úder, ale zároveň i osobní tresty – napomenutí, dočasné
vyloučení a vyloučení ze hry.
Před udělením osobního trestu má rozhodčí ještě jednu možnost varovat slovně hráče před dalším
přestupkem.
Napomenutí (zelená karta) – nejlehčí osobní trest. Rozhodčí hráči ukáže zelenou kartu. Zelená karta
by se měla použít pouze při lehčích přestupcích, které se vyskytly poprvé. Je zároveň výstrahou pro
veškeré druhy přestupků proti pravidlům.
Dočasné vyloučení (žlutá karta) – je zajisté nejúčinnější osobní trest. Rozhodčí hráči ukáže žlutou
kartu. Žlutě karta by se měla použít při hrubých nedovolených zákrocích a při nesportovním chování.
Hráč je vyloučen na minimálně 2 minuty. Rozhodčí má možnost udělit stejnému hráči během utkání i
druhou žlutou kartu, ale vždy zásadně pouze za různé přestupky (sekání – vysoká hůl apod.). Doba
vyloučení při druhé žluté kartě je delší než první. Pokud hráč opakuje stejný přestupek, nesmí se
použít karta stejné barvy. Po použití žluté karty nemůže již hráč dostat kartu zelenou.
Vyloučení ze hry (červená karta) – nejtvrdší osobní trest. Rozhodčí hráči ukáže červenou kartu.
Červená karta musí vždy následovat po žluté kartě pokud se jedná o stejný přestupek, za který již byla
žlutá karta udělena. Rozhodčí musí vždy ukázat hráči červenou kartu za úmyslný hrubý přestupek
proti pravidlům nebo za hrubé nesportovní chování (v těchto případech nemusí předcházet udělení
žluté karty). Hráč musí okamžitě opustit prostor hrací plochy a odebrat se do šatny.
Tresty pro hráčskou lavičku – na hráčských lavičkách mohou být pouze osoby k tomu oprávněné
(hráči, trenér, vedoucí, atd.) Pokud se některá z těchto osob chová nesportovně (nevhodně pokřikuje,
neoprávněně vstupuje na hrací plochu apod.) má rozhodčí právo tyto osoby trestat:
Napomenutím (zelená karta)
za první nebo lehčí přestupy
Vyloučením z lavičky (červená karta)
www.pozemnihokej.cz 27
za hrubé, vulgární chování, urážku rozhodčího, po předchozím napomenutí, atd. Osoba potrestaná
červenou kartou musí vždy okamžitě opustit lavičku i hrací plochu.
Rozhodčí je povinen uvést veškeré skutečnosti, které se staly před, v průběhu a po skončení utkání
do zápisu o utkání a ten neprodleně dle SŘ odeslat řídící komisi ČSPH.
Změny pravidel v HALOVÉM HOKEJI platné od 1.1.2004
• Tak jako v pozemním hokeji, kapitán může být na hřišti nebo v určitých fázích zápasu na
lavičce náhradníků.
• Pravidla pro střídání jsou nyní shodná pro halový i pozemní hokej (tj. kdykoliv kromě doby od
nařízení trestného rohu až po jeho dokončení). Toto umožní větší plynulost hry.
• Specifikace „ukončení“ trestného rohu je nyní zjednodušena a standardizována. Ukončení
trestného rohu z hlediska pohledu střídání hráčů je konzistentní s ukončením hrací doby
poločasu nebo celého zápasu:
a. je zaznamenána branka (je dosaženo gólu)
b. útočící hráč se dopustí přestupku
c. míč se dostane více než 3 metry za kruh
d. míč se dostane podruhé za kruh
e. míče přejde zadní čáru a není nařízen další TR
f. bránící hráč se dopustí přestupku a další TR není nařízen
g. je nařízen trestný úder
Z pohledu střídání je TR také ukončen, je-li nařízeno buly. Jestliže je však hra
přerušena na konci poločasu nebo celého zápasu z důvodu zranění nebo jiného
důvodu a nebyl udělen žádný trest, TR musí zahrávat znovu.
• Hráčům, kteří opustili hřiště z důvodu ošetření zranění, občerstvení, výměny výstroje a
výzbroje nebo jiných důvodů než střídání, je povoleno znovu se vrátit na hřiště pouze v
prostoru do 3 m od středové čáry.
• Je specifikováno, jak se určí výsledek zápasu: družstvo, které vstřelí více branek je vítěz, ale
jestliže nepadne žádná branka nebo jestliže obě družstva vstřelí stejný počet branek, utkání
končí remízou.
• Zahájení a znovuzahájení hry bylo nyní racionalizováno. Pravidla specifikují, že postupy pro
zahrání volného puše se nyní vztahují na středové rozehrání a na uvedení míče zpět do hry
poté, co míč zcela přešel za mantinel nebo za zadní čáru.
• Základní charakteristika buly je zachována, ale buly bylo zjednodušeno tím, že se hole
soupeřů musí dotknout pouze jednou.
• Nyní je v Pravidlech jednoznačné, že hráči nesmí „nutit“ protihráče, aby neúmyslně bránil.
• Pravidlo o bránění bylo zjednodušeno na základní princip, že hráč nesmí bránit protihráči,
který se snaží hrát míč. Vysvětlující komentář uvádí, že hráči brání, pokud couvají do
protihráče, fyzicky brání soupeřovu hůl nebo tělo nebo brání míč proti povolené obraně svou
holí nebo částí těla.
• Hráči nesmí bránit protihráči ve hře do té doby než jsou v pozici, ve které mohou hrát míčem
bez tělesného kontaktu.
• Povinné experimentální pravidlo zavedené do PH v roce 2003 a které umožňuje obránci
použít hůl na zastavení nebo tečování střely na branku v jakékoliv výšce, platí i pro halový
hokej.
• Pravidlo o výhodě je nyní jasnější a jednodušší. Trest je nařízen pouze v případě, kdy hráč
nebo družstvo bylo znevýhodněno tím, že soupeř porušil pravidla. Jestliže udělení trestu není
výhodou pro družstvo, které se neprovinilo, hra musí pokračovat.
• Povinné experimentální pravidlo zavedené v PH v roce 2003, které určuje, že při zahrávání
TR musí míč opustit kruh, ale nemusí být zastaven před střelou na branku, je zavedeno i v
halovém hokeji. Toto pravidlo nahrazuje původní požadavek, že míč musí být zastaven v
kruhu nebo za kruhem před tím, než bylo možno vystřelit na branku.
www.pozemnihokej.cz 28
• Hráč provádějící trestný úder musí zahájit akci tak, že stojí za míčem v hrací vzdálenosti. Při
střele nesmí být míč tažen a hráč nesmí pokračovat v pohybu směrem k brankáři. Dřívější
limitace jednoho kroku dopředu je zrušena.
• Pravidla nyní určují, že rozhodčí musí zapískat před zahájením trestného úderu, když jsou
oba hráči připraveni, tj. zaujímají pozici (spíše než požadovat na rozhodčím, aby se dotázal
obou hráčů, zda jsou připraveni, což může způsobit nedorozumění v případě neznalosti
jazyka).
• Přestupky při zahrávání trestného úderu byly definovány. Pokud brankář zabrání vstřelení
branky tím, že opustí brankovou čáru nebo se pohne nohou před zahráním míče, je trestný
úder opakován. Při jakémkoliv dalším přestupku brankáře, který zabrání vstřelení branky, je
branka uznána.
• Pro zlepšení kontroly chování hráčů lze prodloužit délku vyloučení hráče, pokud se tento hráč
chová nepřístojně po dobu svého vyloučení.
• Nové signály rozhodčích byly zavedeny pro nebezpečnou hru (položení předloktí křížem přes
prsa) a bránění holí (držet jednu ruku před sebou směrem dolů mezi vertikálním a
horizontálním směrem, dotknout se předloktí druhou rukou).
• Hráč si nesmí měnit hůl v době mezi nařízením a ukončením trestného rohu a trestného úderu
s výjimkou případu, že hůl neodpovídá specifikaci (např. má ostré hrany a části, protože je
zlomená).

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy