Co je to SCM a SpS

Co je SpS a SCM?

Sportovní střediska mládeže (SpS) a Sportovní centra mládeže (SCM) jsou součástí programu MŠMT – Talent. Cílem projektu je podpora sportovně talentované mládeže. SpS a SCM zřizuje Český svaz pozemního hokeje dle stanovených kritérií a jejich činnost je nadstavbou klubové přípravy. SpS/SCM jsou rozdělena podle věku, pohlaví a sdružují vybrané talenty ve spádové oblasti, kde je SpS a SCM zřízeno. Důležitým principem fungování SpS a SCM je pokrytí velké většiny klubů po celé ČR.

Sportovní střediska mládeže (SpS):

Sportovní střediska mládeže jsou základním článkem péče o sportovně talentovanou mládež v ČR. U mládeže zařazené do SpS programu, od 10 let do 14 let, se zejména rozvíjí všeobecné pohybové schopnosti, upevňují a zdokonalují se hokejové dovednosti a pozitivní vztah k pozemnímu hokeji. Činnost je zaměřena na herní, kondiční a mentální rozvoj dětí s ohledem na jejich věk, sportovní úroveň a rodinné zázemí. SpS připravují sportovce na přechod do SCM.  

Sportovní centra mládeže (SCM):

Sportovní centra mládeže jsou navazujícím stupněm při sportovní přípravě dorostenecké kategorie a jsou určena pro sportovce od 15 do 19 let (potenciálně až do 21 let). Vytvářejí podmínky pro dlouhodobou sportovní přípravu talentů. Vštěpují se obecné základy vrcholového tréninku, rozvíjí se mentální a morální stránka sportovce. Herní a kondiční rozvoj směřuje k dosažení výkonnostní úrovně, která v dospělém věku umožní plynulý přechod do reprezentačních týmů. 

Jaké jsou kritéria pro zařazení sportovců do SpS a SCM?

Zařazení sportovců do SpS/SCM probíhá při splnění věkové hranice, na základě doporučení klubových a svazových trenérů ČSPH a se souhlasem zákonných zástupců. Do SpS/SCM mohou být děti s předpoklady výkonnostního růstu zařazeny kdykoliv v průběhu roku. 

SCM a SpS

  • jsou zřizována v působnosti jednotlivých sportovních svazů na základě předloženého projektu na čtyřleté období
  • za jejich činnost je zodpovědný vedoucí trenér, kterého jmenuje sportovní svaz na základě návrhu oddílu, u kterého je centrum zřízeno
  • pracují dle schváleného tréninkového a finančního plánu
  • jejich činnost je ekonomicky zabezpečena z dotace ze státního rozpočtu na činnost SCM/SpS a dále z vlastních zdrojů
  • mohou být do nich zařazeni sportovci, kteří splňují věková a výkonnostní kritéria
  • do SCM jsou zařazováni sportovci ve věku 15-18 let
  • do SpS jsou zařazováni sportovci ve věku 10-14 let

 

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy