SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČSPH

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČSPH

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Soutěžní řád (dále jen SŘ) je souhrnem sportovně technických soutěží na území České republiky.

Je závazný pro všechny hráče a funkcionáře pozemního hokeje a slouží k zajištění regulérnosti všech soutěží.

II. SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY

Článek 2

V pozemním hokeji se soutěže řídí těmito předpisy:

1.    soutěžním řádem

2.    pravidly PH

3.    disciplinárním řádem

4.    přestupním řádem

5.    evidenčním řádem

6.    registračním řádem

7.    hospodářskými směrnicemi

U dokumentu s dlouhodobou platností musí být uvedena „schvalovací doložka“ a odkaz na dokumenty, které pozbývají platnosti.

Článek 3

1.    Územní rozdělení družstev do soutěží je totožné s územním příslušenstvím oddílů do oblastních (městských) komisí. V případě pochybností o příslušnosti oddílů nebo družstev rozhoduje v I. instanci STK ČSPH.

2.   STK ČSPH a jednotlivé oblastní (městské) komise vydávají na základě čl. 3, 1) plán soutěží a jasnou strukturu postupu a sestupu.

III. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ

Článek 4

Organizace a zařazení družstev do soutěží se řídí těmito zásadami:

1.    družstva na oblastní (městské) úrovni jsou řízena oblastní (městskou) komisí

2.    družstva na celostátní úrovni jsou řízena sportovně technickou komisí ČSPH

3.    nejmenší počet pro vyhlášení soutěže jsou čtyři družstva

4.    ekonomickými možnostmi oddílů nebo řídícího orgánu

5.    termínovou listinou

6.   rozpisy jednotlivých soutěží

Článek 5

Jednorázové soutěže, které jsou vyhlášeny jako finálové nebo postupové, zajišťuje po organizační a částečně i po ekonomické stránce řídící orgán v této posloupnosti (dle svých možností):

1.    úhradu technického uspořádání

2.    soutěžní příspěvek

3.   úhradu cestovného (rozsah určí řídící orgán)

Článek 6

1.    Řídící orgán může v zájmu regulérnosti soutěže vyhlásit jako podmínku účasti družstva v soutěži peněžní vklad. Tento peněžní vklad propadá ve prospěch řídícího orgánu soutěže, pokud družstvo vystoupí ze soutěže po vydání rozpisu soutěží. Z vkladu mohou být hrazeny finanční pokuty a poplatky uložené řídícím orgánem a náhrady vzniklých škod způsobených družstvem. Vklad celý nebo snížený o výše uvedené částky vrátí řídící orgán klubu do 2 měsíců od skončení soutěže nebo bude se souhlasem klubu převeden do další sezony.

2.    Řídící orgán soutěže může jako podmínku účasti družstva v soutěži stanovit startovné. Startovné se použije na částečné krytí nákladů organizace soutěže a hradí se společně s přihláškou do soutěže. Nezúčastní-li se družstvo soutěže nebo vystoupí-li ze soutěže, startovné se nevrací.

3.    Řídící orgán soutěže má právo nezařadit nebo vyloučit z účasti v soutěži družstvo, které neplní své povinnosti stanovené řídícím orgánem.

Článek 7

Vyhlášenou strukturu, postup nebo sestup nelze v rozehrané soutěži měnit s výjimkou, že s navrhovanou změnou souhlasí 3/5 družstev dané soutěže a řídící orgán toto navrhne předsednictvu ČSPH k odsouhlasení a P-ČSPH tuto změnu schválí.

 

Článek 7a

Zásah tzv. vyšší moci

 

1.   V případě zásahu tzv. vyšší moci do rozehrané dlouhodobé soutěže je pro překážku vzniklou z tohoto důvodu pro dospělé kategorie oprávněna STK ČSPH prodloužit narušený ročník

a)   ve venkovní soutěži v systému podzim-jaro až do 30.9. roku, ve kterém měl být ročník původně dohrán,

b)   v halové soutěži až do 15.3. roku, ve kterém měl být ročník původně dohrán,

přičemž STK ČSPH navrhované termíny pro dohrání narušeného ročníku musejí být schváleny Předsednictvem ČSPH.

 

2.   Nejeví-li se dohrání rozehraného narušeného ročníku objektivně jako možné v herním řádem pro daný ročník původně předpokládaném rozsahu, a to ani v případě dospělých kategorií do data dle bodu 1. tohoto článku, je STK ČSPH oprávněna po předchozím odsouhlasení Předsednictvem ČSPH změnit systém soutěže na „jednokolový“ či na „jednokolový s play off“. O takovéto změně se musí STK ČSPH usnést

a)   v případě venkovní soutěže v systému podzim-jaro do 30.5. roku, ve kterém měl být ročník původně dohrán,

b)   v případě halové soutěže do 15.2. roku, ve kterém měl být ročník původně dohrán.

 

3.   Mistra ČR lze vyhlásit, byl-li narušený ročník dokončen postupem dle bodu 1. tohoto článku, případně postupem dle bodu 2. tohoto článku. Za stejných podmínek lze pro daný narušený ročník určit zástupce v pohárech EHF, medailisty a postupující a sestupující družstva.

 

4.   Pokud v případě zásahu tzv. vyšší moci do rozehrané dlouhodobé soutěže nelze určit konečné pořadí ročníku postupem dle bodu 1. tohoto článku, ani eventuelně postupem dle bodu 2. tohoto článku, je daný ročník anulován s tím, že případní zástupci v pohárech EHF jsou určeni na základě posledního dohraného ročníku. Mistr ČR, jakož i pořadí na dalších místech, se pak neurčuje, tj. nejsou určeni medailisté, ani postupující a sestupující družstva.

 

5.   V případě, kdy z důvodu zásahu tzv. vyšší moci do rozehrané dlouhodobé soutěže, se jakékoliv družstvo či družstva nemůže (nemohou) zúčastnit dohrání daného ročníku v rozsahu předpokládaném původním herním řádem pro daný ročník (eventuelně se změnami učiněnými v souladu s bodem 1., příp. bodem 2. tohoto článku), avšak dohrání rozehrané soutěže je jinak možné, je družstvo (či družstva) vyloučeno (vyloučena) z rozehrané soutěže a jeho (jejich) výsledky v daném ročníku anulovány. Za tohoto stavu uvedené družstvo sestupuje (má-li daná kategorie více lig), přičemž dotkne-li se výše uvedená situace v rámci jedné ligy více družstev, sestupuje družstvo, jenž mělo před anulováním výsledků daného ročníku horší vzájemný zápas. Pokud ani takovýmto způsobem nebude sestupující družstvo určeno (stanoveno), rozhodne o sestupujícím los v sídle ČSPH.

Článek 8

Zásadní změny v organizaci soutěží navrhuje řídící orgán po široké diskusi nebo mandátu zainteresovaných oddílů předsednictvu ČSPH ke schválení. Zásadní změna v organizaci soutěže může být vyhlášena po zasedání Rady ČSPH v usnesení.

IV. ZAŘAZOVÁNÍ DRUŽSTEV DO SOUTĚŽE

Článek 9

Družstva jsou zařazena do soutěží na základě přihlášek a rozdělení dle čl. 3.
Družstva, která řádně absolvovala mistrovskou soutěž, mají při splnění podmínek rozpisu dané soutěže zajištěnou účast v příštím ročníku soutěže.

Článek 10

Pokud družstvo vystoupí nebo je vyloučeno ze soutěže, je automaticky považováno za sestupující družstvo (dále čl. 68).

Článek 11

1.    V nejvyšší mistrovské soutěži může hrát pouze jedno družstvo z jednoho oddílu (nejedná-li se o soutěž základní).

2.   Zanikne-li klub, přiznává se nástupnictví v soutěži klubu, do jehož družstva přejde více než 50% hráčů zrušeného družstva. Nárok na nástupnictví je možno uplatnit nejdéle do doby uzavření přihlášek do soutěže nové sezony. Stejným způsobem se postupuje, nepřihlásí-li se klub nebo družstvo do soutěže. Právo účasti v soutěži schvaluje řídící orgán soutěže.

V. VĚKOVÁ HRANICE

Článek 12

V pozemním hokeji se rozlišují tyto věkové kategorie:

1.    Benjamínci do věku 8 let

2.    přípravka do věku 10 let

3.    mladší žactvo do věku 12 let

4.    starší žactvo do věku 14 let

5.    mladší dorost do věku 16 let

6.    starší dorost do věku 18 let

7.   dospělí od věku 18 let

Článek 13

Rozhodujícím datem pro přechod hráčů do vyšší věkové kategorie je:

1.    V systému jaro-podzim je to datum 31.12. daného roku s tím, že hráč již nesmí zahájit soutěž, která končí v následujícím roce.

2.    V systému podzim – jaro je to 1.1. daného roku. Hráči, kteří se narodili 1.1 mohou hrát za nižší kategorii i po tomto datu až do termínu ukončení příslušné soutěže.

3.    Hráči nižší věkové kategorie mohou na základě písemného souhlasu rodičů startovat  i za vyšší návaznou věkovou kategorii s přihlédnutím na čl. 18. Starší žákyně mohou startovat v kategorii dospělých. Hráči po dovršení 15 let mohou startovat v kategorii mužů. Odpovědnost za dodržení má trenér vyšší složky.

4.   Jiný přechod do vyšší věkové kategorie může určit rozpis soutěže po odsouhlasení předsednictvem ČSPH.

VI. POVINNOSTI DRUŽSTEV – SOUPISKY

Článek 14

Soupisky:

1.    přihlásí-li oddíl PH do mistrovských soutěží více družstev jedné kategorie, je povinen vyhotovit „soupisku družstva“ hrajícího vyšší soutěž ve třech vyhotoveních. Na soupisce uvede hráče nejméně v počtu 12 pro pozemní hokej, 8 pro halový hokej, kteří jsou řádně zaregistrováni v oddíle. Hráči uvedeni na soupisce mohou nastupovat v soutěžních utkáních za družstvo, na jehož soupisce jsou uvedeni. Za družstvo startující v nižší soutěži mohou nastoupit v jednom soutěžním utkání vždy nejvýše dva hráči ze soupisek družstev startujících ve vyšší soutěži. Toto ustanovení ve všech třídách soutěží. Z těchto hráčů musí nastoupit v pozemním hokeji 10 k utkání a v halovém hokeji 5 k utkání. Soutěže z nižším počtem hráčů upravují rozpisy soutěží.

2.    Hráči uvedeni na soupiskách mohou nastupovat v soutěžních utkáních za družstva  ve vyšších soutěžích. Hráči klubu neuvedeni na žádné soupisce, mohou nastupovat za všechna družstva klubu v příslušné věkové kategorii. (odst.2 platí pouze při 3 a více družstvech).

3.    V případě startu více družstev ve stejné soutěží předloží oddíl před zahájením soutěže soupisky všech družstev. Za družstvo smějí nastoupit pouze hráči uvedení na příslušné soupisce. Střídavý start mezi družstvy není povolen. Soupisky platí po celou dobu soutěže s výjimkou, že do družstva lze doplnit hráče z jiného družstva téhož oddílu jestliže počet hráčů na soupisce klesne z vážných důvodů (dlouhodobá nemoc, dlouhodobý pobyt mimo ČR) pod 16. Hráč, za kterého bude doplněn jiný, již nesmí do konce soutěže nastoupit za mateřský oddíl. Hráč po řádném přestupu nebo hostování z jiného oddílu může být na soupisku doplněn kdykoliv za předpokladu respektování příslušných ustanovení PŘ ČSPH.
Vyplněnou soupisku zašle oddíl příslušnému řídícímu orgánu. Tento soupisky potvrdí a zašle oddílu.
Řídící orgány ve vzájemné součinnosti kontrolují dodržování tohoto článku. Nedodržení tohoto ustanovení může být postiženo uložením pořádkové pokuty.

 

Článek 15

Změnu soupisek je možno provádět v termínech ve kterých je možno podávat přestupy a hostování s výjimkou případů dle článku 14/3.

Článek 16

Platnost soupisek je dána datem ukončení soutěží pro které byly sestaveny.

Článek 17

Družstva jsou povinna:

1.    hrát mistrovská utkání na hrací ploše v souladu s čl. 29

2.    mít všechny hráče zaregistrované dle platného registračního řádu

3.    mít pro každé družstvo, které je zařazeno do soutěží, aktivního rozhodčího

4.    pro každé družstvo v soutěži mít trenéra s kvalifikací.

Řídící orgány jsou oprávněny v rozpisech soutěží stanovit sankce za nedodržení výše uvedených ustanovení.

VII. NÁLEŽITOSTI A POVINNOSTI JEDNOTLIVCŮ

Článek 18

Zdravotní prohlídky

Hráči mohou startovat v mistrovských soutěžích na základě absolvování lékařské prohlídky dle vyhlášky MZ ČR č.391/2013 Sb. O zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu ze dne 24.11.2013. Způsob potvrzení o absolvování lékařské prohlídky řeší rozpisy jednotlivých soutěží. Start hráče bez lékařské prohlídky je trestán hracími důsledky.

Hráči jsou odpovědni za svůj zdravotní stav. U hráčů do 18 let přebírají tuto povinnost rodiče. Je v zájmu hráčů absolvovat lékařské prohlídky pro ověření zdravotního stavu.

Článek 19

Hráči startují v mistrovských soutěžích dle příslušných ustanovení evidenčního, registračního řádu a přestupního řádu ČSPH.

Článek 20

Rozhodčí utkání mají povinnost požadovat na vedoucím, trenérovi, nebo kapitánovi předložení registračních průkazů všech hráčů hrajících soutěžní utkání, je-li tato povinnost uvedena v rozpisu dané soutěže.

Článek 21

V případě, že povinnost předkládat registrační průkazy není uvedena v rozpisu, mají rozhodčí povinnost je zkontrolovat na žádost soupeře při podezření na neoprávněný start hráče.
Žádost soupeře musí být uplatněna před utkáním, nebo v poločase utkání. U hráčů dodatečně zapsaných do zápisu po utkání i po ukončení utkání.

Článek 22

Neoprávněný start hráče v mistrovských soutěžích je:

1.    start hráče bez řádné registrace, nebo při nedodržení přestupního řádu

2.    start hráče, který je v rozporu s ustanovením disciplinárního řádu.

3.    start hráče, který je v rozporu s ustanovením soutěžního řádu

4.    start hráče bez platné lékařské prohlídky

5.    start hráče, který nemá uhrazeny členské svazové příspěvky

6.    hráč, který nastoupil v soutěžním utkání za zahraniční družstvo v pozemním hokeji po zahájení jarní části domácí soutěže, nemůže již v rozehrané domácí soutěži nastoupit.

7.    hráč, který nastoupil v soutěžním utkání v halovém hokeji za zahraniční družstvo nemůže již nastoupit v rozehrané domácí soutěži

8.    Tato ustanovení respektují příslušná ustanovení EHF.

Článek 23

Hráč, který nastoupí k mistrovskému utkání neoprávněně, bude potrestán disciplinárně dle ustanovení disciplinárního řádu. Družstvo bude potrestáno hracími důsledky.

VIII. POVINNOSTI A PRÁVA ČLENŮ DRUŽSTEV

Článek 24

1.    Trenér, kapitán a vedoucí družstva jsou povinni vystupovat za své družstvo. Jsou odpovědní za oprávněnost startu hráčů v utkání, včetně vyplnění zápisu o utkání, podepsání zápisu po utkání a vyrovnání finančních závazků vůči rozhodčím před utkáním, i když se toto následně z jakýchkoliv důvodů neodehraje. Družstva jsou povinna odevzdat řádně vyplněný zápis před utkáním rozhodčím.

2.   U mládežnických družstev musí být utkání přítomna minimálně 1 osoba starší 18 let, která přebírá veškerou odpovědnost za hráče.

Článek 25

Trenér, kapitán nebo vedoucí svým podpisem do zápisu po skončení utkání bere na vědomí všechny okolnosti uvedené v zápisu (vyloučení, start hráčů soupeře, zranění apod.).

Článek 26

Rozhodčí je povinen zapsat do zápisu námitky trenéra, vedoucího nebo kapitána k průběhu zápasu.

Článek 27

Hráči jsou povinni:

1.    dodržovat v platnosti svůj evidenční průkaz a registrační průkaz

2.    dbát na svoji výstroj tak, aby nezavdala příčinu k ohrožení zdraví soupeře

3.    nastoupit v jednotném oblečení (dle pravidel PH a HH)

4.   spolu zajišťovat s trenérem a vedoucím družstva bezpečnost rozhodčích a všech dalších účastníků utkání ve sportovním areálu při napadení a pod.

Článek 28

Kapitán družstva:

1.    pro označení jeho funkce je nutné nosit během utkání výraznou identifikaci

2.    má právo jednat s rozhodčím před utkáním, v průběhu a po utkání

3.    přebírá odpovědnost při nepřítomnosti vedoucího nebo trenéra družstva, neplatí u mládežnických družstev, kde u družstva musí být vždy osoba starší 18 let)

4.    má právo upozornit rozhodčího na závady před utkáním, i po utkání, včetně žádosti o jejich uvedení do zápisu o utkání

5.    spolupracuje s trenérem (vedoucím) družstva a rozhodčím při požadavku zjištění totožnosti protihráčů i spoluhráčů při podezření z neoprávněného startu.

IX. POVINNOSTI POŘADATELE MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ

Článek 29

Pořadatelem utkání v dlouhodobých soutěžích je družstvo, uvedené v rozlosování na prvním místě. Pořadatel je povinen:

1.    hrát utkání na ploše schválené řídícím orgánem soutěže

2.    ohlásit termín a začátek utkání v souladu s článkem 52 SŘ

3.    připravit šatnu pro rozhodčí a soupeře řádně vybavenou a uzamykatelnou. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za cenné věci ponechané v šatně

4.    zajistit řádné podmínky pro hladký průběh utkání

a.    pořádek na stadionu (hřišti) a bezpečnost účastníků

b.    splnění příkazů zástupců policie, zástupců řídícího orgánu a rozhodčích

c.     aby v průběhu utkání ani bezprostředně po utkání nevstupoval na hrací plochu nikdo kromě hráčů, rozhodčích, lékaře, zdravotního a technického personálu

d.    aby před utkáním, v průběhu utkání, o přestávkách a po utkání nevstupoval na hráčské lavice a do šaten rozhodčích a hráčů nikdo kromě členů družstev (hráčů a funkcionářů), pokud to rozhodčí výslovně dovolí,

e.    aby do stadionu nebo na hřiště nebyly vpuštěny, popřípadě aby byly zjištěny a vyvedeny osoby v podnapilém stavu, osoby s nebezpečnými předměty a osoby, které svým chováním narušují bezpečnost ostatních účastníků utkání a to pouze jednáním bez použití síly. Toto vše ohlásit rozhodčím, případně přivolání policie,

f.     vybavení první pomoci a telefon, kterým je možno přivolat rychlou lékařskou pomoc,

g.    aby ostatní a cenné věci členů družstev, rozhodčích a zástupců řídícího orgánu byly na požádání uschovány,

h.    bezpečný odchod a odjezd členů družstev, rozhodčích a zástupců řídícího orgánu soutěže po utkání jak na stadionu, tak případně k dopravnímu prostředku mimo stadion, je-li o to požádáno.

5.    Zajistit podmínky pro činnost zástupců řídícího orgánu soutěže, zejména pro delegáta a pracovníky pověřené dopingovou kontrolou.

6.    Vhodnou formou informovat veřejnost o konání utkání a zajistit podmínky pro práci sdělovacích prostředků.

7.    Hlásit výsledek utkání způsobem stanoveným rozpisem soutěže.

8.    K udržení pořádku při utkání je pořádající klub povinen zajistit pořadatelskou službu z osob starších 18 let v rozsahu přiměřeném úrovni soutěže, počtu diváků a jejím úkolům. Bude-li to uvedeno v rozpisu soutěže, musí býti pořadatel uvedený v zápise o utkání viditelně označen nápisem „pořadatel“ (může být i na visačce). Pořadatel se ohlásí před utkáním rozhodčím, kterým je po celou dobu k dispozici. Taktéž je k dispozici zástupcům družstev.

9.    Pořadatelská služba zajistí:

a.    pořádek na stadionu (hřišti) a bezpečnost účastníků

b.    splnění příkazů zástupců policie, zástupce řídícího orgánu a rozhodčích

c.    další povinnosti dle čl. 29/4.

Článek 30

Nesplnění povinností pořádajícího klubu se považuje za disciplinární provinění a v určených případech bude trestáno dle disciplinárního řádu.

Článek 31

Hostující družstvo je povinno:

1.    přijmout výzvu k utkání a dostavit se na místo utkání dle ustanovení čl. 51-53

2.   je spoluodpovědné za hladký průběh utkání včetně povinnosti ochrany rozhodčích při mimořádných situacích (napadení apod.)

Článek 32

Hrací plocha musí být schválena pro danou mistrovskou soutěž, včetně sociálního zázemí. Schválení provede řídící orgán dle příslušnosti k nejvyšší soutěži.

Článek 33

Mistrovské zápasy se mohou hrát pouze na hrací ploše, která je vyznačena dle pravidel

Článek 34

V případě, že stav hrací plochy odporuje čl. 33 nebo její stav ohrožuje bezpečnost hráčů, je rozhodčí povinen:

1.    vyzvat pořadatele utkání k odstranění závad, které jsou do 20 minut odstranitelné

2.   vyzvat pořadatele utkání k odstranění závad způsobených mimořádnými okolnostmi (živelné pohromy), které jsou odstranitelné do 1 hodiny
V případě, že dle názoru rozhodčích nelze splnit některý z bodů čl. 34, rozhodčí ukončí zápas nebo jej nezahájí.

Článek 35

Stane-li se hrací plocha nezpůsobilou z důvodů vyšší moci:

1.    rozhodčí stanoví přiměřený čas k úpravě (nejvíce 1 hod.)

2.    je-li zřejmé, že utkání nemůže být zahájeno (dohráno) rozhodčí nezahájí (ukončí) zápas

3.    rozhodčí je vždy povinen vyplnit zápis o utkání a uvede příčinu nesehrání utkání

4.    v případě, že utkání bylo přerušeno a je zřejmé, že nemůže být dohráno, se postupuje s výjimkou případu článku 64 takto:

a.    byly sehrány více než 2/3 hrací doby – utkání se považuje za dohrané

b.   utkání bylo přerušeno před odehráním 2/3 hrací doby utkání, bude opakováno celé bez ohledu na dosažený brankový stav nedohraného utkání.

Článek 36

Nový termín utkání mohou družstva dohodnout a musí jej schválit řídící orgán. Pokud se družstva nedohodnou na novém termínu, musí jej řídící orgán určit s konečnou platností.

X. NASTOUPENÍ DRUŽSTVA

Článek 37

Za řádné nastoupení družstva se považuje minimální přítomnost řádně ustrojených hráčů na hrací ploše v počtu:
v pozemním hokeji o 11 hráčích – 8 hráčů
v pozemním hokeji o 9 hráčích – 7 hráčů
v pozemním hokeji o 8 hráčích – 6 hráčů
v pozemním hokeji o 7 hráčích – 5 hráčů
v pozemním hokeji o 6 hráčích – 4 hráči
v halovém hokeji o 6 hráčích – 4 hráči
v halovém hokeji o 5 hráčích – 4 hráči
kteří jsou uvedeni v zápisu o utkání. V zápisu o utkání mohou být uvedeni nad uvedený počet i hráči, kteří nejsou v době vyplňování zápisu přítomni. Celkový maximální počet hráčů, uvedených do zápisu může být 16 hráčů u pozemního hokeje a 12 hráčů halového hokeje. Pokud není zápis vyplněn s maximálním počtem hráčů, může nastoupit v průběhu zápasu i hráč, který není zapsán v zápise. Tento hráč bude zapsán dodatečně.
Čekací doba na rozhodčí a soupeře je 20 minut pokud rozpis soutěže neurčí jinak. Bylo-li utkání zahájeno po čekací době, rozhodne o důsledcích řídící orgán (dle ustanovení disciplinárního řádu).

Článek 38

Oddíl, který se vlastní vinou nedostaví k utkání, bude potrestán:

1.    hracími důsledky

2.    pořádkovou pokutou ve výši: 5 000.-Kč soutěže dospělých, 2 000,-Kč soutěže dorostu, 1 000,-Kč soutěže žactva.

3.    povinností uhradit prokazatelné výlohy pořadatele (propagace, pronájem hrací plochy, náhradu cestovních výloh rozhodčím)

4.    povinností uhradit cestovní náklady soupeře Výši náhrad a termín úhrady určí na návrh poškozeného řídící orgán

XI. DELEGACE ROZHODČÍCH

Článek 39

K řízení utkání deleguje rozhodčí příslušná komise rozhodčích, pokud není v rozpise soutěže stanoveno jinak. U rozhodčích mladších 18 let, kteří řídí utkání hráčů mladších 18 let, musí býti na hráčské lavici obou družstev osoba starší 18 let, jinak nelze zahájit hru. Z tohoto důvodu nelze ani tuto osobu vyloučit.

Článek 40

Nebyl-li k utkání delegován rozhodčí, má právo domácí oddíl zajistit rozhodčího dle svého uvážení. Hostující oddíl má právo k řízení poskytnout druhého rozhodčího.

Článek 41

Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí po uplynutí čekací doby k řízení utkání:

1.    utkání řídí přítomný rozhodčí, schválený pro vyšší nebo danou soutěž, bez ohledu na klubovou příslušnost a s dodržením čl. 39

2.    utkání řídí určení zástupci družstev, při utkání mladších 18 let platí čl. 39

Článek 42

Zahájí-li nedelegovaný rozhodčí s kvalifikací řízení utkání dle čl. 41. 1), dokončí řízení utkání i když se dostaví delegovaný rozhodčí. V případě, že se opožděně dostaví delegovaný rozhodčí před zahájením 2. poločasu a utkání bylo zahájeno dle čl. 41. 2., převezme řízení utkání ihned.

Článek 43

Pokud se k řízení utkání dostaví delegovaný rozhodčí opožděně, a utkání dle čl. 42 nezahájí z jakéhokoliv důvodu, náhradu cestovních výloh neobdrží i když se utkání nemůže sehrát. Dále řeší komise STK.

Článek 44

Předčasné ukončení utkání
Rozhodčí ukončí utkání v těchto případech:

1.    pro nezpůsobilou hrací plochu dle článku 35

2.    pro nezájem hráčů pokračovat ve hře

3.    klesne-li počet hráčů pod minimální počet dle článku 37 s výjimkou jednoho dočasně vyloučeného nebo zraněného hráče, u kterého je zřejmé, že se do hry vrátí

4.    pro násilí na rozhodčím

5.    na úřední zákrok

Všechny tyto skutečnosti uvede rozhodčí do zápisu. O výsledku utkání rozhodne příslušný řídící orgán.

Článek 45

Povinnosti rozhodčích:

1.    dostavit se nejpozději 30 minut před začátkem utkání k řízení utkání

2.    řídit utkání v předepsaném úboru dle ustanovení komise rozhodčích

3.    zkontrolovat stav hrací plochy, vybavení, výzbroj hráčů obou družstev a nařídit odstranění závad

4.    zkontrolovat registrační průkazy, nebo osobní průkazy hráčů, pokud je to uvedeno v rozpisu příslušné soutěže

5.   odeslat (doručit) zápis o utkání doporučeně řídícímu orgánu v první pracovní den po utkání, pokud není v rozpise uvedeno jinak. V případě udělení ČK je rozhodčí povinen doručit zápis tak, aby byl k dispozici na nejbližší jednání DK.

Článek 46

Rozhodčí vyplní zápis o utkání dle předtisku. Na žádost funkcionářů dle čl. 26 uvede do zápisu požadované údaje.

Článek 47

Ověření zápisu:

1.    trenér družstva a kapitán potvrdí svým podpisem oprávněnost startu hráčů, uvedených v zápise o utkání. Hráč, který je uveden v zápisu o utkání, je pro STK považován za hráče, který odehrál utkání.

2.   Vedoucí družstva (zástupce) potvrdí svým podpisem po utkání správnost doplněných údajů, včetně jmen vyloučených hráčů.

XII. POŘAD, HLÁŠENÍ, ZMĚNY TERMÍNU UTKÁNÍ

Článek 48

Termíny utkání v oficiálním rozlosování, jejich pořad a hodinu určí STK na základě schválené termínové listiny. Tyto termíny jsou pro všechny účastníky závazné a mohou se měnit pouze za dodržení následujících článků SŘ.

Článek 49

Družstva mohou hrát utkání i v jiném termínu za těchto podmínek:

1.    družstva uzavřou písemnou dohodu, jejíž originál zašlou na STK. V případě, že se oddíly dohodly na předehrání, řídící orgán tuto dohodu pouze registruje a ve spolupráci s KR zajistí sportovně technické podmínky pro uskutečnění zápasu v novém termínu. Termín pro zaslání této změny je nejpozději 7 pracovních dnů před novým termínem utkání. Den podání a den zápasu se do této doby započítávají.

2.    Změna termínu utkání na pozdější termín:

a.    před oficiálním vydáním rozlosování se oddíly dohodnou na jiném termínu a nahlásí tuto dohodu STK ke schválení

b.    po vydání oficiálního rozlosování se oddíly dohodnou na pozdějším termínu a nahlásí tuto dohodu na STK nejpozději 7 pracovních dnů před konáním zápasu (původní termín). STK tuto dohodu schválí, pokud nebude narušena regulérnost soutěže.

Řídící orgán je oprávněn stanovit poplatek za provedení změny.

3.    Veškerá korespondence spojená se změnou a hlášením termínu utkání se vede doporučeně, elektronickou poštou, nebo se předává na podpis v sekretariátu řídícího orgánu.

4.    Řídící orgány mohou v rozpisech soutěží stanovit jiný počet dnů pro oznámení změny

5.   Pořadatel utkání je povinen oznámit původně delegovaným rozhodčím, že se utkání nehraje v původním termínu.

Článek 50

Utkání, která se hrají v úředním termínu a hodině dle časového rozpisu soutěže, se nehlásí. Soupeř a rozhodčí se dostaví k utkání na základě rozpisu soutěže a úředního začátku utkání.

Článek 51

Pokud chce oddíl hrát v úředním termínu, ale v jinou hodinu, je povinen:

1.    zaslat hlášení dle článku 52 soupeři, STK a delegovaným rozhodčím nejpozději 7 pracovních dnů před termínem utkání, za předpokladu dodržení ustanovení o návratu hostujícího družstva do místa bydliště.

2.    Pro tuto změnu není třeba souhlas soupeře ani STK.

Řídící orgán je oprávněn stanovit poplatek za provedení změny.

Článek 52

Hlášení utkání musí obsahovat:

1.    datum konání zápasu s číslem utkání dle rozlosování

2.    hodinu začátku utkání

3.   místo konání zápasu, hrací plochu, na které se bude hrát

Článek 53

Pokud změnu termínů nebo pořadu utkání vyhlásí řídící orgán, je toto rozhodnutí pro oddíly závazné. Řídící orgán vyhlásí podmínky, za kterých se tato utkání uskuteční. Nejkratší doba pro vyhlášení změny je 5 pracovních dní. ( Časové omezení se netýká TV utkání)

Článek 54

Hlášení utkání.

Pokud není začátek utkání uveden v oficiálním rozlosování, platí úřední začátek stanovený pro danou soutěž.

Utkání se hrají na schválené hrací ploše pořadatele, nebo na hrací ploše stanovené řídícím orgánem. V případě, že nebyl v rozlosování soutěže uveden začátek utkání nebo došlo ke změně termínu, hodiny nebo místa utkání dle čl. 52 je povinen pořadatel zaslat hlášení utkání, které musí obsahovat:

1.    datum a čas konání zápasu s číslem utkání dle rozlosování

2.   místo konání zápasu.

Článek 55

Pořadatel utkání musí respektovat při stanovení začátku utkání možnost časově únosného návratu hostujícího družstva do místa bydliště: začátky utkání:

(platí při zavedení letního času)

1.    do 31.3. od 9.30 do 16.00 hod.

2.    mezi 1.4. až 30.10 do 18.00 hod.

3.    Výjimka může býti udělena na umělé trávě, kde je osvětlení potřebné intenzity (po kolaudaci řídící komisí), pokud se oddíly dohodnou. Pokud se oddíly dohodnou, může se čas posunout o 1 hodinu.

Článek 56

Opožděné hlášení:
Hlášení o změně, podané v rozporu s články 49-55, se považují za porušení ustanovení SŘ. Veškerou odpovědnost za případné neuskutečnění utkání přebírá pořadatel utkání.

V případě, že nebyla uzavřena řádná dohoda a nesplněny podmínky čl. 49/ 2, musí se utkání odehrát v úředním termínu a hodině.

Článek 57

1.    Bude-li v rozpise uvedena povinnost nahlásit u každého družstva oficiální barvu dresu, je domácí družstvo povinno nastoupit v uvedené barvě. Hostující družstvo je povinno nastoupit v odlišné barvě výstroje.

2.    Není-li v rozpisu soutěže tato povinnost uvedena je domácí družstvo povinno nastoupit v odlišné barvě výstroje než družstvo hostující.

XIII. PROVINĚNÍ ODDÍLU A DRUŽSTVA

Článek 58

Hrubá provinění proti tomuto soutěžnímu řádu, rozpisu soutěží a ostatním směrnicím řídících orgánů, pokynů a příkazů rozhodčích podléhají posouzení příslušné komisi řídícího orgánu a budou trestány dle povahy přestupku:

1.    důtkou

2.    pořádkovou pokutou (odečtení stanovené částky za pokutu z povinného vkladu před začátkem soutěže)

3.    hracími důsledky

4.    odečtením bodů na konci soutěže

5.   dle dalších ustanovení disciplinárního řádu STK řeší sportovně technické přestupky včetně hracích důsledků. Přestupky spadající do oblasti činnosti DK postupuje do její pravomoci.

Článek 59

Peněžitá plnění jsou splatná do 15 dnů po oznámení rozhodnutí příslušného orgánu a případné odvolání nemá odkladný účinek. Družstvo, které nerespektuje rozhodnutí v souvislosti s vynesením trestu, má dnem, kdy tato skutečnost nastala, zastavenou činnost v soutěži, ve které se provinění stalo. Řídící orgán má právo rozšířit uložený trest dle povahy přestupku.

Článek 60

Hracími důsledky lze trestat zejména:

1.    hrubé zanedbávání povinnosti pořadatele utkání

2.    nenastoupení k utkání

3.    neoprávněný start hráče v utkání

4.   předčasné ukončení utkání z viny některého družstva.

XIV. HODNOCENÍ VÝSLEDKU V MISTROVSKÝCH UTKÁNÍCH

Článek 61

Vítězství v utkání se hodnotí třemi body, nerozhodná hra jedním bodem pro obě družstva, prohra žádným bodem. Rozpis soutěže může určit jiný postup, jak se řeší výsledek nerozhodného utkání.

Článek 62

Dojde-li ke zrušení výsledku a k vyhlášení kontumačního výsledku přiznávají se vítěznému družstvu 3 body a aktivní brankový rozdíl v PH 5:0 v halovém hokeji 10:0.
Poznámka: pokud dosáhlo vítězné družstvo lepšího výsledku, platí výsledek dosažený na hřišti.
V případě 3 kontumačních výsledků jednoho družstva v průběhu soutěžního ročníku je družstvo ze soutěže vyloučeno.

Článek 63

Nedojde-li k sehrání utkání z viny obou oddílů, bude oběma družstvo započítáno pasivní skóre 0:3 v pozemním hokeji a 0:10 v halovém hokeji bez přiznání bodů.

Článek 64

V případě, že utkání bylo přerušeno, bude postupováno dle článku 35. V jednorázových soutěžích bude postupováno při dodržení příslušných ustanovení článku 35 takto:

1.    při odehrání 2/3 utkání bude platit výsledek na hřišti.

2.    Při odehrání méně než 2/3 hrací doby a je-li zřejmé, že není možné utkání z důvodů vyšší moci dohrát, přistoupí se ke střílení série trestných úderů dle článku 66 do rozhodnutí utkání. Rozhodnutí náleží rozhodčím a řediteli turnaje.

3.   Konečné potvrzení výsledku přísluší řídícímu orgánu. Tento článek platí v případě nedohrání utkání z důvodů „vyšší moci“.

Článek 65

Vítězem mistrovské soutěže se stává družstvo, které v řádně schválených utkáních získalo nejvyšší počet bodů. O pořadí družstev v soutěži rozhoduje:

1.    vyšší počet získaných bodů z celé soutěže

2.    lepší brankový rozdíl z celé soutěže

3.    vyšší počet střelených branek z celé soutěže

4.    vyšší počet bodů ze vzájemných utkání

5.    lepší brankový poměr z celé soutěže

6.   při jednorázových soutěžích vítězství ve střílení série trestných úderů

Článek 66

Při střílení trestných úderů se postupuje dle Pravidel PH v dodatku „E“ a v HH dle dodatku „F“.

Článek 67

Hodnocení výsledků při vyřazovacím způsobu:

1.    v každém utkání musí být vítěz

2.   pokud není utkání rozhodnuto po skončení hrací doby dané rozpisem soutěže, přistoupí se ke střílení trestných úderů dle čl. 66.

Článek 68

1.    Pokud bylo družstvo vyloučené, nebo samo vystoupilo ze soutěže, kterou již rozehrálo, dosažené výsledky tohoto družstva se nezapočítávají.

2.   Družstvo, které vystoupilo ze soutěže bude potrestáno pořádkovou pokutou dle DŘ ČSPH

Článek 69

Vyloučené družstvo, nebo družstvo, které vystoupilo ze soutěže, se považuje automaticky za sestupující, bez ohledu na konečné pořadí v soutěži.

XV. OPRAVNÁ JEDNÁNÍ

Článek 70

Proti porušování regulérnosti soutěže porušením řádů a pravidel ČSPH může oddíl nebo klub podat námitku.

Článek 71

Námitku, která má souvislost s konkrétním utkáním, lze podat řídícímu orgánu soutěže:

a.    v krátkodobých soutěžích písemně vedení soutěže, nejpozději do 30 minut po skončení utkání nebo pokud rozpis určí jinak

b.    v dlouhodobých soutěžích je nutno námitku odeslat doporučenou poštou řídícímu orgánu soutěže nejpozději třetí pracovní den po utkání, klub ve stejné lhůtě odešle kopii námitky straně, proti které se námitky podávají a doklad o odeslání přiloží k originálu námitek.

Článek 72

Námitka musí obsahovat:

a.    název a adresu podávajícího klubu

b.    označení řídícího orgánu soutěže, kterému se podává

c.     stranu, proti které se námitka podává

d.    označení důvodu námitky, vylíčení případu, označení důkazů a svědků

e.    konečnou žádost s přesným označením, o co žádá

f.     údaj o vkladu včetně dokladu o jeho složení

g.    doklad o zaslání kopie námitky protistraně

h.   jména, příjmení a funkce v klubu dvou osob oprávněných zastupovat klub a podpis osoby oprávněné podle stanov klubu jednat jménem klubu.

Článek 73

Námitka musí být doložena peněžitým vkladem ve výši:

a.    soutěže řízené ČSPH 500,– Kč

b.   soutěže řízení orgány nižších stupňů 100,– Kč

Článek 74

Projednávání námitky po dodržení čl. 71-73

a.    Námitku v dlouhodobých soutěžích projednává řídící orgán soutěže co nejdříve, nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení. V krátkodobých soutěžích projednává námitku vedení soutěže v termínu dostatečném pro případnou nápravu.

b.    Námitku lze vzít zpět před začátkem jejího projednávání

c.     Námitka proti technickým chybám rozhodčích nemůže mít vliv na výsledek dosažený na hřišti.

d.    Námitky proti skutečnostem známým během utkání nebo ihned po utkání (stručné, věcné a výstižné) rozhodčí na žádost vedení družstva zaznamenají do zápisu o utkání, jinak je orgán projednávající námitku nemusí brát v úvahu.

e.    Orgán projednávající námitku učiní závěr, zda je oprávněná či nikoliv. Při oprávněnosti námitky současně přijme navazující opatření a rozhodnutí. Výsledek jednání se podávajícímu klubu sdělí písemně doporučenou poštou do 3 pracovních dnů od projednání.

f.     O námitce nemůže rozhodovat ani se zúčastnit rozpravy funkcionář, který je členem jedné ze stran v jednání o námitce.

g.   Je-li námitka oprávněná, byť jen zčásti, vklad se vrací po odečtení výloh řídícího orgánu soutěže. Jestliže je námitka shledána jako neoprávněná, je podávající klub povinen uhradit protistraně všechny prokazatelné výdaje spojené s námitkou.

Článek 75

Jednotlivec nebo kolektiv (dále jen navrhovatel) může podat odvolání proti rozhodnutí nižšího orgánu (dále jen rozhodnutí) k orgánu, který tento orgán ustavil (dále jen řídící orgán)

Článek 76

Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nebo oznámení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek.

Článek 77

Odvolání musí obsahovat:

a.    jméno a adresu navrhovatele

b.    označení řídícího orgánu, kterému se podává

c.     označení rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává

d.    označení důvodu odvolání

e.    konečnou žádost s přesným uvedením, o co se žádá

f.     údaj o vkladu včetně dokladu o jeho složení

g.   je-li navrhovatelem kolektiv, jména, příjmení, adresy a funkce dvou osob oprávněných zastupovat navrhovatele ve věci odvolání a podpis osoby oprávněné jednat jménem navrhovatele opatřené razítkem, je-li navrhovatelem jednotlivec, jeho podpis.

Článek 78

Odvolání musí být doloženo peněžním vkladem ve výši:

a.    soutěže řízené ČSPH 500,– Kč

b.   soutěže řízené orgány nižších stupňů 100,– Kč

Článek 79

Projednávání odvolání po dodržení čl. 76-78

a.    Řídící orgán projedná námitku odvolání co nejdříve, nejpozději do 5 týdnů od doručení. Řídící orgán přezkoumá rozhodnutí a postup orgánu, který ho přijal. V případě potřeby uskuteční vlastní šetření a může přizvat i navrhovatele.

b.    Odvolání lze vzít zpět před začátkem jejího projednávání.

c.     Řídící orgán potvrdí rozhodnutí, pokud dojde k závěru, že je odůvodněné a správné. Řídící orgán rozhodnutí zruší nebo změní, pokud dojde k závěru, že je v rozporu s všeobecnými závaznými předpisy, sportovně technickými předpisy, případně v rozporu s všeobecnou morálkou. Řídící orgán je oprávněn vrátit věc k novému projednávání orgánu, který přijal rozhodnutí.

d.    Jako člen řídícího orgánu nemůže rozhodovat funkcionář, který rozhodoval jako člen nižšího orgánu, nebo je členem oddílu zúčastněné strany.

e.    Rozhodnutí řídícího orgánu o odvolání je konečné.

Článek 80

Z jednání řídícího orgánu musí být učiněn písemný závěr a vyrozumění o rozhodnutí řídícího orgánu o odvolání musí být vyhotoveno písemně a předáno přímo navrhovateli po jednání nebo zasláno navrhovateli doporučenou poštou do 3 pracovních dnů.

Článek 81

Peněžní vklad se navrhovateli vrací, pokud řídící orgán změnil nebo zrušil rozhodnutí nebo pokud věc vrátil k novému projednávání orgánu, který přijal rozhodnutí. Bylo-li odvolání vzato zpět před projednáváním, vklad se vrací po odečtení výloh řídícího orgánu. Jestliže je odvolání hledáno jako neoprávněné, je navrhovatel povinen uhradit protistraně všechny prokazatelné výdaje spojené s odvoláním.

Článek 82

Přezkoumání rozhodnutí

Řídící orgán může z vlastního rozhodnutí přezkoumat kterékoliv rozhodnutí jím ustanoveného orgánu. Řídící orgán provede vlastní šetření a zkoumá, zda bylo rozhodnutí učiněno v souladu s předpisy, pravidly a řády ČSPH. Při prozkoumání rozhodnutí se postupuje jako při odvolání.

XVI. ZÁSADY STÁTNÍ REPREZENTACE

Článek 83

Účast hráčů v reprezentačních družstvech je založena na zásadě dobrovolnosti, vzájemného souhlasu a jmenování mezi hráčem a předsednictvem.

Článek 84

Pokud sportovec přijme nominaci do reprezentačního družstva, je jeho povinností zúčastňovat se všech akcí souvisejících s činností družstva, mimo vážné okolnosti bránící hráči v účasti na akcích (zaměstnání, nemoc apod.)

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 85

Změny a doplňky soutěžního řádu provádí P-ČSPH a schvaluje Rada ČSPH.
Tímto se ruší Soutěžní řád ČSPH platný od 15.7.2014.
Soutěžní řád ČSPH byl schválen na zasedání Rady ČSPH dne 30.3.2017 a nabývá platnosti dnem 15.7.2017.

Soutěžní řád ČSPH byl upraven na zasedání Rady ČSPH dne 19.6.2020 s platností od 19.6.2020.

 

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy