kliknutím na ikonu stáhnete verzi pravidel pozemního hokeje pro rozhodčí

 

Pravidla pozemního hokeje v úplném znění s dodatky
I. HRACÍ PLOCHA A VÝSTROJ
1 HRACÍ PLOCHA
viz plánekníže.
1.1 Hrací plocha je pravoúhlá:
a. délka 91,40 m
b. šířka 55,00 m
c. jasné označená čarami podle plánku (doporučují se bílé čáry)
1.2 Všechny čáry jsou 75 mm široké, jsou součástí hrací plochy a jsou označeny v celé
své délce:
a. delší čáry (91,40 m) se nazývají postranními čarami
b. kratší čáry (55,00 m) se nazývají zadními čarami
c. části zadních čar mezi brankovými tyčemi se nazývají brankovými čarami.
Doporučuje se, aby minimální prostor („výběh“) za brankou byl 5 metrů a za
postranními čarami 4 metry
1.3 Ostatní značení:
a. středová čára po celé své délce na hrací ploše
b. 22,90 m čára po celé své délce, přičemž okraj čáry blíže ke středové čáře je vzdálen
22,9 m od vnějšího okraje nejbližší zadní čáry
Prostor uzavřený 22,90 m čarami, příslušné části postranních čar a zadní čáry je
nazývá „prostor 23 m“.
c. na každé postranní čáře jsou vně hrací plochy označeny čáry o délce 30 cm, přičemž
jejich vnější okraj je 14,63 m od vnitřního okraje zadních čar a jsou s nimi rovnoběžné
d. na každé postranní čáře jsou vně hrací plochy vyznačeny čáry o délce 30 cm, přičemž
vnější okraj této čáry je vzdálen 5 m od vnějšího okraje zadní čáry a je s ní paralelní
e. na obou zadních čarách směrem vně hrací plochy jsou označeny čáry o délce 30 cm, a
to 5 m a 10 m od vnější hrany nejbližšího brankového sloupku; tato vzdálenost se
počítá od vzdálenějšího okraje
Značení uvedená pod body 1.3 c, d a e byla převedena z vnitřní části hřiště vně hřiště
od roku 2001. Současně byly vzdálenosti v pravidle 1.3 e převedeny na metrické. Tato
revidovaná pravidla platí pro všechna nová hřiště a hřiště, kde se provádí nové
značení. Stávající hřiště s původně používaným značením mohou být dále používána.
f. čáry o délce 15 cm jsou vyznačeny vně hrací plochy na každé zadní čáře, a to 1,83 m
od středu zadní čáry; tato vzdálenost se počítá od nejbližšího okraje těchto čar
g. body pro trestná střílení o průměru 15 cm jsou vyznačeny před středem obou branek,
přičemž střed bodu je vzdálen 6,40 m od vnitřního okraje brankové čáry.
1.4 Střelecký kruh:
www.pozemnihokej.cz 2
a. čára je vyznačena uvnitř hrací plochy, je 3,66 m dlouhá a rovnoběžná se zadní čárou a
vzdálená od ní 14,63 m. Tato vzdálenost se měří od vnějšího okraje zadní čáry k
vnějšímu okraji této čáry
b. tato čára pokračuje nepřerušovaně na každou stranu ve tvaru čtvrtkruhu až se setká se
zadní čarou; středem těchto čtvrtkruhů je vnitřní přední roh nejbližšího brankového
sloupku
c. tyto čáry se nazývají kruhové čáry a plocha ohraničená těmito čarami, včetně čar
samotných, se nazývá střelecký kruh (dále jen “kruh”)
d. přerušované čáry jsou vyznačeny tak, že vnější okraje těchto čar jsou vzdáleny 5 m od
vnějších okrajů kruhových čar; vyznačené části čáry jsou dlouhé 300 mm a mezery
mezi nimi jsou dlouhé 3 m ; všechny přerušované čáry začínají s vyznačenou částí na
úrovni středu kruhové čáry.
Tyto přerušované čáry jsou povinné pro mezinárodní zápasy od 1.6.2000. Jejich
zavedení pro ostatní zápasy je v kompetenci národních asociací.
1.5 Na hrací ploše nesmějí být žádné jiné značky než ty, které jsou popsány v tomto
pravidle.
1.6 Praporkové tyče:
a. jsou vysoké 1,20 až 1,50 m
b. jsou umístěny v každém rohu hrací plochy
c. nesmí být žádným způsobem nebezpečné
d. jsou-li nerozbitné, musí být zasazeny do pružného základu
e. musí být opatřeny praporky, které nesmějí být větší než 30 cm v šířce i délce.
2 BRANKY
2.1 Ve středu zadní čáry:
a. brankové sloupky a břevno musí být pravoúhlé a bíle natřené; jsou 51 mm široké a 75
mm hluboké
b. vertikální sloupky jsou na sebe kolmé a jsou od sebe vzdáleny 3,66 m (vnitřní rozměr)
c. sloupky musí být umístěny na vnějším značení, takže jejich čelo se musí dotýkat
vnějšího okraje zadní čáry
d. vodorovné břevno je spojeno se sloupky ve vzdálenosti 2,14 od země (vnitřní rozměr)
e. brankové sloupky nesmí vyčnívat nad břevno
f. břevno nesmí vyčnívat do stran přes sloupky
g. branky musí být minimálně 91 cm hluboké u horního břevna a minimálně 1,22 m
hluboké u země
2.2 Postranní bednění:
a. délka 1,2 m (minimum), výška 46 cm
b. bednění je umístěno na zemi v pravém úhlu k zadní čáře a je připevněno na zadní
stranu brankových sloupků (nesmí je však rozšířit) a na hrany zadního bednění
www.pozemnihokej.cz 3
c. je na vnitřní straně natřeno tmavou barvou.
2.3 Zadní bednění:
a. délka 3,66 m, výška 46 cm
b. je umístěno na zemi na konci postranního bednění
c. je na vnitřní straně natřeno tmavou barvou.
2.4 Sítě:
a. brankové sítě jsou připojeny k zadní straně brankových sloupků a k břevnu;
vzdálenost mezi příchytkami nesmí být větší než 15 cm; jsou připojeny vně zadního a
postranního bednění
b. musí být zabezpečeny tak, aby mezerami mezi příchytkami neprošel míček
c. musí být přichyceny volně, aby se zabránilo zpětnému odrazu míče
d. oka sítí nesmí být větší než 45 mm.
3 MÍČ
Míč:
a. musí být kulatý, tvrdý, z jakéhokoliv materiálu
b. hmotnost minimálně 156 g, maximálně 163 g
c. obvod míčku minimálně 224 mm, maximálně 235 mm
d. povrch musí být hladký, povoleny jsou důlky nebo šev
e. barva bílá nebo dle dohody.
4 HŮL
4.1 Diagram
a. popis a specifikace popsané v tomto pravidle se vztahují na následující diagram
b. diagram popisuje hůl položenou tak, že horní konec rukověti směřuje do kladné osy X
a zaoblená část zobáku směřuje do kladné osy Y
4.2 Tvar
a. má mít rovnou rukověť a zahnutý zobák
b. všechny hrany musí být zakulaceny
c. celá hůl musí být hladká bez drsných nebo ostrých výstupků
d. hůl musí být v prostoru C-D rovná jen na levé straně, t.j. na straně zobrazené na
diagramu
www.pozemnihokej.cz 4
4.3 Hrací strana
a. hrací stranou se rozumí celá strana, která je zobrazena na diagramu
Povinný experiment
hrací stranou se rozumí celá strana, která je zobrazena na diagramu a hrany, které musí být
zakulacené
Hráči by si měli být vědomi toho, že výrobci mohou odmítnout nahradit hole, které byly
zlomeny nebo poškozeny jako důsledek používání hran hole pro udeření míčku, protože
většina holí nebyla vyrobena pro takový způsob použití.
b. strana, kterou se nehraje, musí být zakulacená
4.4 Velikost a hmotnost
a. maximální délka zahnutí zobáku hole paralelně s rukovětí, měřeno od nejspodnější
části ploché strany, nesmí přesáhnout 100 mm (vzdálenost C-D na diagramu)
b. hůl s odklonem do 20 mm od hrany rovné plochy je povolena (vzdálenost A-B a/nebo
A1-B1 v diagramu)
c. velikost, včetně případných použitých bandáží, musí odpovídat průchodu kroužkem s
vnitřním průměrem 51 mm
d. celková hmotnost nesmí přesáhnout 737 g
4.5 Poměr mezi rychlostí míčku a rychlostí hole
e. a. rychlost míčku nesmí být vyšší než 98% rychlosti hole
Metoda testování
Rychlost míčku je určena při rychlosti hole 80 km/h (5x) na simulátoru v jedné z laboratoří
schválených FIH. Rychlost míčku je počítána z času, který potřebuje míček k průchodu mezi
dvěma body a je vyjádřena jako poměr k uvedené rychlosti hole. Pro tuto zkoušku jsou
používány míčky schválené FIH. Testy jsou prováděny při těchto laboratorních podmínkách:
teplota přibližně 20 o
C, relativní vlhkost vzduchu přibližně 50%. Výrobci budou vyzváni, aby
předložili (proto)typy holí k odzkoušení a zaslali výsledky ke schválení FIH. FIH si ponechává
právo provádět náhodné testování z kontrolních důvodů.
4.6 Materiály a barva
a. hůl a případné přídavky může být vyrobena nebo u obsahovat dřevo nebo jakékoliv
materiály kromě kovů a kovových složek za předpokladu, že holí lze hrát pozemní
hokej a hůl není nebezpečná pro zdraví
b. pásky a pryskyřice mohou být aplikovány za předpokladu, že povrch zůstane hladký
4.7 Limitace
a. FIH bude udržovat tradiční tvar hole a má právo zakázat tvary, které se odchylují od
dříve popsaného. FIH si také ponechává právo zakázat jakýkoliv typ hole, který by podle
www.pozemnihokej.cz 5
mínění „Komise pravidel“ nebyl bezpečný nebo by měl pravděpodobně nepříznivý vliv na
hru.
4.8 Zodpovědnost
hráči musí zajistit, aby jejich výstroj na základě kvality, materiálu a tvaru nebyla nebezpečná
pro hráče nebo pro ostatní
b. FIH nebude zodpovědná za žádné následky způsobené výběrem vybavení, které hráči
použili ani za žádné případné defekty nebo nesrovnalosti ve vybavení. Jakákoliv
kontrola, která může být prováděna před zápasem se omezuje pouze na kontrolu shody
celkového vnějšího vzhledu dané výstroje na základě pouhých sportovních požadavků.
Hůl měla tradiční tvar a tento tvar bude nadále zachován. Žádný určitý tvar nebyl
schválen, ale zavedení nového, extrémnějšího tvaru nebude povoleno.„Komise
pravidel“ bude pokračovat v pečlivém sledování vlastností tradičních a netradičních
materiálů a bude omezovat a/nebo zakazovat jejich použití, pokud by způsobovaly
změnu charakteru hry nebo byly nebezpečné pro hráče.
5 VÝSTROJ A VÝZBROJ HRÁČŮ
5.1 Hráči
a. stejného družstva musí mít oblečení schválené svazem nebo klubem
b. nesmí mít na sobě nic, co by mohlo být nebezpečné pro jiné hráče.
Hráčům v poli se nařizuje nosit holenní/kotníkové chrániče a doporučuje se nosit
chrániče zubů.
5.2 Brankáři
a. musí mít přes svůj chránič těla dres nebo tričko s barvou odlišnou od barvy svého
družstva i družstva soupeře
b. musí mít dobře zajištěnou ochrannou přilbu kromě té doby, když provádí (nikoliv
brání) trestný úder
Ochrana hlavy: doporučuje se přilba, která má zabudovanou ochranu celého obličeje
a celé hlavy vzadu i na krku. Přilba, která byla vyvinuta a schválena pro lední hokej,
obvykle splňuje požadavky většiny brankářů. Brankářům se dále doporučuje nosit i
další ochranné pomůcky (např. k ochraně trupu, rukou, loktů, stehen, kolen atd.) po
celou dobu zápasu. Tyto pomůcky jsou povoleny pouze pro brankáře: chrániče těla,
chrániče nohou, kopny, rukavice a chrániče stehen, horních částí paží, předloktí, a
loktů.
c. brankářské chrániče, kopny, chrániče rukou (rukavice): nejsou povoleny žádné ostré
hrany nebo výčnělky
d. brankářské chrániče: každý chránič může být maximálně 300 mm široký, je-li na noze
brankáře
e. chrániče rukou (rukavice): mohou být maximálně 228 mm široké, jsou-li položeny
rovně, čelem nahoru; mohou být maximálně 355 mm dlouhé měřeno od základu k
nejzaššímu bodu chrániče; nesmí mít žádné další pomůcky pro přidržení hole k
rukavici, když není hůl držena v ruce
www.pozemnihokej.cz 6
f. nesmí mít na sobě žádné oblečení a výzbroj kromě povolených součástí, které by
uměle zvětšovaly velikost brankáře
II. DRUŽSTVA, KAPITÁNI A ROZHODČÍ
6 DRUŽSTVA
6.1 Utkání se hraje mezi dvěma družstvy, každé maximálně s 16 hráči, avšak na hrací
ploše nesmí být
současně více než 11 hráčů z každého družstva. Každé družstvo může střídat hráče z
maximálního počtu 16 hráčů.
6.2 Střídání:
a. je povoleno kdykoliv s výjimkou doby po nařízení a při provádění trestného rohu ; v
této době je střídání povoleno pouze v případě zranění nebo vyloučení brankáře
bránícího družstva
b. počet hráčů, kteří mohou střídat současně v jednom družstvu není omezen a také není
omezen počet střídání jednoho hráče v průběhu zápasu
c. hráč může střídat, až když hráč stejného družstva opustí hrací plochu
d. při střídání hráčů, kromě brankářů, se čas nezastavuje
e. žádný hráč nesmí vystřídat vyloučeného hráče během jeho vyloučení
f. po uplynutí doby vyloučení může být tento hráč vystřídán bez toho, že by se vrátil na
hrací plochu
g. hráči, kteří odcházejí nebo přicházejí na hrací plochu, musí tak učinit na středové čáře,
případně na jiném místě označeném rozhodčími před začátkem hry.
6.3 Každé družstvo musí mít jednoho brankáře na hrací ploše:
a. brankář, který je zraněný nebo je vyloučen, musí být okamžitě nahrazen jiným
brankářem
b. není-li k dispozici náhradní brankář, musí si hráč z pole, který nahradí brankáře, vzít
ochrannou přílbu a dres jiné barvy než jsou barvy dresů obou družstev a je mu
dovoleno si vzít i další ochrannou výstroj, ale bez úmyslného zdržování
c. během vyloučení brankáře má družstvo na ploše o jednoho hráče méně.
6.4 Během utkání jsou na hrací ploše pouze hráči a rozhodčí, pokud není rozhodčími
rozhodnuto jinak.
7 KAPITÁNI
7.1. Každé družstvo má na hrací ploše svého kapitána, který musí mít výraznou pásku
na rukávu.
7.2 Kapitáni:
a. losují mincí; vítěz má právo výběru buď strany hřiště, nebo míče k zahájení hry
www.pozemnihokej.cz 7
b. v případě vyloučení označí rozhodčímu nového kapitána, který musí mít výraznou
pásku
c. jsou zodpovědní na střídání hráčů
d. jsou zodpovědní za chování všech hráčů družstva včetně náhradníků
8 ROZHODČÍ
Utkání řídí dva rozhodčí, kteří dbají na pravidla; jsou jedinými posuzovateli správné a
nesprávné hry. Hráči i náhradníci, ať jsou na hřišti nebo na lavičce, včetně dočasného nebo
trvalého vyloučení, jsou pod pravomocí rozhodčího.
8.1 Rozhodčí:
a. zodpovídají především za rozhodnutí na své polovině hrací plochy po celou dobu
utkání bez výměny stran
b. odpovídají za dodržení předepsané nebo dohodnuté hrací doby
c. výhradně odpovídají za rozhodnutí, kdy míč opustí hrací plochu na celé délce své
nejbližší postranní a zadní čáry
d. výhradně odpovídají za rozhodnutí o rozích, trestných rozích, trestných úderech a
brankách na své polovině hřiště, jakož i o volných úderech ve vlastním kruhu
e. zodpovídají za písemný záznam dosažených branek, napomenutí a vyloučení
f. nesmějí udílet trenérské rady během hry, jakož i o přestávce mezi poločasy.
8.2 Rozhodčí zapíská na píšťalku, aby:
a. zahájil a ukončil každý poločas zápasu
b. uplatnil trest
c. zahájil a ukončil trestný úder
d. naznačil, pokud je to nutné, že míč zcela přešel mimo hrací plochu
e. signalizoval dosažení branky
f. znovu zahájil hru po dosažení branky
g. znovu zahájil hru po trestném úderu, kdy nebyla dosažena nebo přiznána branka
h. zastavil hru pro jiný důvod a opět ji zahájil po tomto zastavení.
III. APLIKACE PRAVIDEL
9 HRACÍ DOBA
Utkání se hraje na dva poločasy po 35 minutách, pokud nebylo dohodnuto jinak:
a. poločas: 5-10 minut dle dohody: družstva si vymění strany
b. každý poločas je zahájen, když rozhodčí zapíská pro středové rozehrání.
10 ZAHÁJENÍ A ZNOVUZAHÁJENÍ HRY
10.1 Středové rozehrání:
a. se zahrává ze středu hřiště
www.pozemnihokej.cz 8
b. přihrávka pušem nebo úderem může být zahrána kterýmkoliv směrem; všichni hráči,
kromě hráče provádějícího rozehrání, musí být na své straně hrací plochy
c. při zahájení hry se rozehrání provádí hráčem toho družstva, které si nezvolilo stranu
d. po poločase se zahrává hráčem družstva, které nezahajovalo hru v prvním poločase
e. po dosažení branky se rozehrání provádí hráčem toho družstva, které obdrželo branku,
nebo proti kterému byla přiznána branka.
10.2 Středové rozehrání a vrácení míče zpět do hry:
a. všichni protihráči musí být nejméně 5 m o míčku
b. míč se rozehrává pušem nebo úderem
c. míč se musí pohnout alespoň o 1 metr
d. po rozehrání míče ho tentýž hráč nesmí znovu rozehrát nebo zůstat či přiblížit se k
němu do herní vzdálenosti, dokud nebyl míč zahrán jiným hráčem
e. míč se nesmí zvednout úmyslně nebo tak, že by byl nebezpečný nebo vedl k
nebezpečné hře.
10.3 Míč mimo hrací plochu:
Jakmile míč zcela přejde přes postranní nebo zadní čáru, je mimo hru a stejným nebo jiným
míčem se opět zahájí hra.
10.3.1 Přes postranní čáru:
a. na postranní čáře tam, kde míč šel mimo hru
b. hráč, který provádí rozehrání, nemusí být zcela uvnitř nebo mimo postranní čáru
c. rozehrání provádí hráč soupeře.
10.3.2 Přes zadní čáru
jestliže nebylo dosaženo branky:
a. až do 14,63 m od a proti místu, kde míč přešel zadní čáru, v bodě na pomyslné čáře
rovnoběžné s postranní čarou
b. rozehrání provádí hráč bránícího družstva
10.3.3 Přes zadní čáru
neúmyslně obráncem bez dosažení branky:
a. na postranní čáře 5 m od rohového praporku nejbližšího místu, kde míč přešel zadní
čáru
b. rozehrává hráč útočícího družstva
Toto je roh.
10.3.4 Přes zadní čáru
úmyslně obráncem při nedosažení branky
www.pozemnihokej.cz 9
a. na zadní čáře v bodě 9,10 m od nejbližší brankové tyče nebo na zadní čáře mezi tímto
bodem a kruhovou čárou, na kterékoliv straně branky podle volby útočící strany
b. rozehrává hráč útočícího družstva
Toto je trestný roh.
10.4 Bully:
10.4.1 Hra bude znovu zahájena formou bully, když:
a. míč ve hře musí být vyměněn
b. nastane současné porušení pravidel hry oběma družstvy
c. je zastaven čas z důvodu zranění nebo jiného důvodu a nebylo porušeno pravidlo.
10.4.2 Bully:
a. provádí se na místě určeném rozhodčím, avšak nikoliv do 14,63 m od zadní čáry
b. po jednom hráči z každého družstva se postaví proti sobě s vlastní zadní čarou po své
pravé straně
c. míč je na zemi mezi těmito dvěma hráči
d. oba hráči se dotknou země na pravé straně míče, potom ploché strany hole soupeře
nad míčem střídavě třikrát, načež jeden z těchto hráčů může zahrát míčem a uvést ho
do hry
e. všichni ostatní hráči musí být vzdáleni alespoň 5 m od míče dokud není míč ve hře.
11 DOSAŽENÍ BRANKY
a. branky je dosaženo, jestliže je hráno míčem v kruhu útočícím hráčem a míč nepřejde
mimo kruh předtím, než přejde svým celým objemem přes brankovou čáru a pod
břevno
b. míč může být zahrán nebo se může dotknout hole či těla bránícího hráče před nebo po
jeho zahrání v kruhu útočícím hráčem
c. po zastavení hry v kruhu musí být míč znovu zahrán uvnitř kruhu útočícím hráčem než
může být dosaženo branky
d. branka může být přiznána, jestliže brankář porušil pravidlo o trestném úderu a zabránil
tím dosažení branky
e. družstvo, které dosáhne většího počtu branek, je vítězem.
12 OFFSIDE (POSTAVENÍ MIMO HRU)
V pozemním hokeji neexistuje postavení mimo hru.
13 VLASTNÍ HRA
Pokud není utkání hráno s ohledem na ostatní hráče, může být pozemní hokej nebezpečnou
hrou. Toto pravidlo zakazuje nebo vysvětluje akce, které ovlivňují bezpečnost všech hráčů.
Hráči nesmí:
www.pozemnihokej.cz 10
13.1.1 Použít hole a hracího vybavení
a. hrát míčem úmyslně zaoblenou stranou hole
b. zúčastnit se hry nebo do hry zasahovat pokud nemá v ruce vlastní hůl
c. hrát míčem jakoukoliv částí hole nad úrovní ramen
d. zvednout hůl nad hlavy hráčů
e. hráči nesmí hrát míček jakoukoliv částí hole nad úrovní ramen s výjímkou bránícího
hráče, který může zastavit nebo odklanit holí míček vystřelený na branku v jakékoliv
výšce, pokud to není nebezpečné nebo to nevede k nebezpečné hře
f. hrát míč nebezpečným způsobem nebo tak, že by to vedlo k nebezpečné hře
M íček je nebezpečný, když způsobuje nutný úhybný pohyb hráčů.
g. udeřit, hákovat, napadat, kopat, strkat, překážet, uhodit nebo osobně manipulovat
jiným hráčem nebo jeho holí či oděvem
h. vhodit jakýkoliv předmět nebo součást výstroje na hrací plochu, na míč, na jiného
hráče nebo rozhodčího.
13.1.2 Použít těla, rukou, nohou u hráčů v poli
a. zastavit nebo zachytit míč rukou
Hráčům není zakázáno použít rukou k vlastní ochraně proti nebezpečně zvednutým
míčům.
b. úmyslně zastavit, kopat, pohánět, zvedat, házet nebo nést míč pomocí jakékoliv části
těla
Není automaticky přestupkem, jestliže míč uhodí nohu nebo tělo hráče. Hráči by
neměli
být trestáni, je-li míč zahrán přímo do nich. Přestupek je pouze to, když míček udeří
nohu
nebo tělo hráče a tento hráč:
se úmyslně pohnul do směru dráhy míče, nebo
se nesnažil vyhnout se střetu s míčkem, nebo
se postavil tak, že jeho úmysl zastavit míč nohou nebo tělem byl zcela jasný, nebo
získal výhodu
c. použít nohu k opoře hole při bránění
d. úmyslně vstoupit do branky soupeře nebo stát na soupeřově brankové čáře
e. úmyslně běžet za kteroukoliv branku.
13.1.3 Zvednutý míč
a. . úmyslně zvednout míč při úderu kromě střely na branku
Zvednout neúmyslně míč úderem, včetně volného úderu, kdekoliv na hřišti není
provinění pokud to není nebezpečné nebo to pravděpodobně vede k nebezpečné hře.
b. úmyslně zvednout míč tak, aby dopadl přímo do kruhu
Ne každý míč, který vejde do kruhu nad zemí je zakázán. Míč, který poskočí nebo
dopadne do kruhu na krátkou vzdálenost, musí být posuzován pouze podle úmyslu
nebo nebezpečí.
Míč zvednutý přes hráčovu hůl nebo jeho tělo, pokud je na zemi, i když je to v kruhu,
musí být posuzován pouze z hlediska bezpečnosti.
c. přiblížit se na 5 m k hráči, který přijímá zvednutý míč dopadající na zem, dokud míč
nebyl zahrán a není na zemi
www.pozemnihokej.cz 11
d. úmyslně zvednout míč na jiného hráče.
13.1.4 Bránění
bránit soupeři ve hře míčem tím, že
o se pohne nebo vsune sebe nebo hůl mezi soupeře a míč
o zakryje míč holí nebo částí svého těla
o fyzicky blokuje hůl nebo tělo soupeře
13.1.5 Vykonstruovaný faul
úmyslně přinutit protihráče k neúmyslnému porušení pravidel
13.1.6 Zdržování hry
zdržovat hru za účelem získání času
13.2.1 Brankáři mohou, jestliže je míč uvnitř jejich vlastního kruhu:
a. použít své hole, chráničů a kopen k nasměrování míče nebo kteroukoliv částí těla
včetně rukou míč zastavit, ale nesmí ho strkat nebo si na něj lehnout, za předpokladu,
že toto počínání není nebezpečné a nepovede k nebezpečné hře
Brankář, který leží na míči, by měl být posuzován podle pravidla o bránění
b. zastavit nebo odklonit (tečovat) míč holí nad výší ramen, pokud to není nebezpečné
nebo by to nevedlo k nebezpečné hře
c. odklonit (tečovat) míč přes břevno nebo okolo brankové tyče plochou stranou hole
nebo kteroukoliv částí svého těla.
Brankář může hrát míčkem vlastním kruhem, ale v tomto případě nemá žádné
speciální výhody.
13.2.2 Jestliže je míč vně jejich vlastního kruhu, brankáři
a. se nesmí účastnit hry na soupeřově polovině s výjimkou případu, kdy provádějí trestný
úder
b. mohou hrát s míčem, ale v tom případě nemají žádné speciální výhody
13.3 Jestliže míč
a. zasáhne rozhodčího nebo nějaký volný předmět na hřišti včetně výstroje, která spadla
na hrací plochu neúmyslně, bude hra pokračovat.
14 TRESTY
Výhoda: trest bude udělen pouze v případě, kdy hráč nebo družstvo bylo zjevně
poškozeno soupeřovým přestupkem.
14.1 Volný úder se nařídí za:
www.pozemnihokej.cz 12
a. přestupek útočícího hráče v území 23 m soupeře
b. neúmyslný přestupek bránícího hráče mimo kruh ve vlastním 23 m území
c. přestupek kteréhokoliv hráče v území mezi 23 m čarami.
14.2 Trestný roh se nařídí za:
a. úmyslný přestupek obránce uvnitř 23 m území, ale mimo kruh
b. úmyslný přestupek bránícího hráče v kruhu, který však nezabránil dosažení branky ani
nezpůsobil útočníkovi skutečnou nebo pravděpodobnou ztrátu míče
c. neúmyslný přestupek bránícího hráče v kruhu, který nezabránil možnému dosažení
branky
d. při úmyslném zahrání míče bránícím hráčem přes vlastní zadní čáru
e. zapadnutí míče do brankářovy ochranné výstroje nebo dresu ve vlastním kruhu.
14.3 Trestný úder se nařídí za:
a. úmyslný přestupek bránícího hráče v kruhu s cílem zabránit dosažení branky nebo
zbavit útočníka skutečného nebo pravděpodobného získání míče
b. neúmyslný přestupek bránícího hráče v kruhu, který zabránil pravděpodobnému
dosažení branky
c. opakující se předčasné vyběhnutím obránců od zadní čáry při trestném rohu.
14.4 Vyskytne-li se další přestupek před tím, než byl rozehrán volný úder, trest může
být posunut až o 10 m, zpřísněn, případně posouzen jako nesportovní chování nebo
obrácen, pokud se ho dopustilo již dříve zvýhodněné družstvo.
15 POSTUPY PŘI NAŘÍZENÍ TRESTU
15.1 Volný úder:
a. . více než 5 m od kruhu blízko místa, kde nastal přestupek
“Blízko” umožňuje, aby se volný úder provedl v hrací vzdálenosti od místa, kde
přestupek nastal. Přitom by se neměla získat nepatřičná výhoda, ale má se udržet
plynulost hry.
b. mimo kruh: ve prospěch bránícího družstva v prostoru do 14,63 m od zadní čáry v
pomyslné čáře přestupku rovnoběžné s postranní čarou
c. uvnitř kruhu: ve prospěch bránícího družstva: kdekoliv v kruhu nebo mimo něj až do
vzdálenosti 14,63 m od zadní čáry v pomyslné čáře přestupku, rovnoběžné s postranní
čarou.
d. do 5 m od kruhu: pro útočící družstvo: blízko místa, kde přestupek nastal: všichni
hráči obou družstev kromě hráče provádějícího úder musí být vzdáleni alespoň 5 m od
míče
e. míč musí ležet nehnutě
f. hráč provádějící úder ho provádí pušem nebo úderem; míč se musí pohnout alespoň o
1 m před tím, než další hráč stejného družstva může s míčkem hrát
g. míč se nesmí úmyslně zvednout nebo zahrát takovým způsobem, že by mohl být
nebezpečný nebo by to vedlo k nebezpečné hře
h. hráč, který volný úder provádí, se nesmí po rozehrání míče k němu přiblížit na hrací
vzdálenost, dokud míč nebyl zahrán jiným hráčem
www.pozemnihokej.cz 13
i. žádný hráč družstva, které nerozehrává, nesmí být blíže u míče než 5 m.
Pokud některý hráč stojí blíže než 5 m od míče, aby získal výhodu, volný úder není
nutno pozdržet.
15.2 Trestný roh:
15.2.1
a. . míček musí být položen na zadní čáru na značku vzdálenou 10 m od brankové tyčky
nebo na zadní čáru mezi touto značkou a kruhovou čárou na straně branky, kterou si
útočící družstvo vybere
Na hřišti se značkami 9,10 m se míč položí na tuto značku.
b. útočící hráč provádí trestný roh pušem nebo úderem bez úmyslného zvednutí míče
c. hráč, který provádí trestný roh musí mít jednu nohu mimo hrací plochu
d. žádný bránící hráč nesmí stát blíže než 5 m od míče ; žádný hráč útočícího družstva
nesmí stát blíže než 5 m od míčku
Na hřišti se značkami 4,55 m nesmí žádný bránící hráč stát blíže než 4,55 m od míčku.
e. ostatní hráči útočícího družstva jsou na hrací ploše, ale jejich hole, ruce a nohy se
nesmějí dotýkat země uvnitř kruhu
f. maximálně 5 bránících hráčů včetně brankáře stojí za zadní čarou, přičemž jejich hole,
ruce a nohy se nesmějí dotýkat země uvnitř kruhu
g. zbylí hráči bránícího družstva musí být za středovou čarou
h. dokud míč není zahrán, žádný hráč útočícího družstva kromě hráče provádějícího
trestný roh, nesmí vstoupit do kruhu; také hráč bránícího družstva nesmí překročit
zadní nebo středovou čáru
i. útočící hráč, který provádí trestný roh, nesmí s míčem hrát znovu nebo se k němu
přiblížit na hrací vzdálenost, dokud míč nebyl zahrán jiným hráčem
j. nesmí se vystřelit na branku, pokud míč nebyl zastaven nebo se sám nezastavil na
zemi mimo kruh ; míč může být přihrán nebo tečován útočícími hráči, ale jestliže
zůstane do vzdálenosti 5 m od kruhu, musí být zastaven nebo se musí zastavit za
kruhem před střelou
k. na branku nelze vystřelit žádným způsobem aniž by předtím míč přešel za čáru kruhu.
J e-li první střela na branku úder, musí míč přejít přes brankovou čáru nebo musí být
vystřelen tak, aby tato rána přešla brankovou čáru kdyby nebyla tečována, ve výšce
maximálně 46 cm (výška zadního bednění), aby mohla být branka uznána, pokud se
míč nedotkne hole nebo těla obránce při své cestě do branky
l. při úderu vysokým pušem, tečovaném míči nebo vyndaváku a při druhé nebo další
střele na branku může být míč zvednut do jakékoliv výšky pokud to není nebezpečné
m. hráč rozehrávající trestný roh nemůže dosáhnout branky přímo, i když je míč zahrán
do branky bránícím hráčem
n. pokud se míč dostane do vzdálenosti větší než 5 m od kruhu, neplatí již pravidlo o
trestném rohu.
15.2.2 Trestný roh může být znovu nařízen, když:
a. bránící hráči mají nohy, ruce, případně hole na zemi uvnitř kruhu
b. obránci jsou od míče blíže než 5 m předtím, než je míč zahrán
Na hřišti se značkami 4,55 m může být trestný roh nařízen znovu, pokud obránci jsou
od míče blíže než 5 m předtím, než je míč zahrán.
www.pozemnihokej.cz 14
c. obránci překročí zadní, brankovou nebo středovou čáru dříve než je míč zahrán
Útočníci, kteří vstoupí do kruhu před zahráním míče, mají být potrestáni volným
úderem.
15.2.3 V poločase a na konci utkání musí být zápas pokračovat, aby bylo umožněno
dokončit trestný roh. Z tohoto hlediska je trestný roh považován na ukončený, když:
a. je dosaženo branky
b. útočící hráč poruší pravidla
c. hráč bránícího družstva poruší pravidla s výjimkou případu, kdy je nařízen nový
trestný roh nebo trestný úder – v tomto případě se pokračuje ve hře, aby bylo možno
nařízený trest dokončit
d. míček se dostane do vzdálenosti více než 5 m od kruhu
e. míček přejde za zadní čáru přičiněním útočícího hráče nebo neúmyslným zákrokem
obránce
f. po rozehrání ze zadní čáry, kterým se míček dostal za kruh a byl zahrán zpět do kruhu,
míček přejde opět kruhovou čáru (tj. podruhé) po původním rozehrání ze zadní čáry
15.3 Trestný úder:
15.3.1 Provádění:
a. při signalizaci trestného úderu se zastaví čas a opět se spustí až při zapískání pro
opětovné zahájení hry po ukončení trestného úderu
b. hráč, který zahrává trestný úder, musí stát blízko a za míčem předtím, než se trestný
úder provede
c. všichni hráči, kromě bránícího brankáře a hráče provádějícího trestný úder, musí stát
za nejbližší 22,9 m čarou a nesmí ovlivňovat situaci
d. bránící brankář musí mít ochrannou přilbu a nesmí si zbytečně sundávat nějakou
ochrannou výstroj, aby získal čas
e. brankář musí stát oběma nohama na brankové čáře a nesmí ji opustit nebo pohnout ani
jednou nohou, pokud nebylo míčem hráno
f. hráč nesmí provést trestný úder, dokud příslušný rozhodčí nepotvrdí, že jak hráč
provádějící trestný úder, tak brankář, jsou připraveni, a dokud rozhodčí nezapíská
g. míč může být zahrán pušem, vysokým pušem nebo vyndavákem z bodu pro trestný
úder
h. míč lze zvednout do jakékoliv výšky
i. hráč se může dotknout míče pouze jednou a dále se nesmí přiblížit k míči ani k
brankáři
j. při provádění trestného úderu může hráč udělat jeden krok dopředu, ale zadní noha se
nesmí dostat před přední dokud míč nebyl zahrán
k. hráč nesmí předstírat provádění trestného úderu
15.3.2 Ukončení trestného úderu:
a. branka je dosažena nebo přiznána
b. míč se zastaví uvnitř kruhu, zůstane v chráničích brankáře, je chycen brankářem, jde
mimo kruh nebo střílející hráč poruší pravidlo a branka nebyla dosažena nebo
přiznána.
www.pozemnihokej.cz 15
15.3.3 Opětovné zahájení hry po trestném úderu:
a. byla-li dosažena nebo přiznána branka: rozehrání ze středu hrací plochy
b. nebyla-li dosažena nebo přiznána branka: puš nebo úder hráčem bránícího družstva ve
vzdálenosti 14,63 m před středem brankové čáry.
15.3.4 Tresty
a. volný úder za přestupek hráče střílejícího trestný úder, v místě vzdáleném 14,63 m
před středem brankové čáry
b. uznání branky za přestupek proti pravidlům brankářem, při němž bylo zabráněno
dosažení branky
c. trestný úder lze opakovat za přestupek kteréhokoliv hráče obou družstev
15.4 Osobní tresty
a. a. za hrubou a nebezpečnou hru, nesportovní chování (včetně selhání kapitána při
dodržování jeho povinností stanovených Pravidly) nebo úmyslný přestupek může
rozhodčí udělit odpovídající trest a může:
o upozornit hráče, který se dopustil přestupku
o varovat hráče, který se dopustil přestupku: zelená karta
o dočasně vyloučit hráče, který se dopustil přestupku, na minimálně 5 minut:
žlutá karta
o trvale vyloučit hráče, který se dopustil přestupku: červená karta
b. dočasně vyloučený hráč musí zůstat na určeném místě dokud mu není povoleno
rozhodčím, který ho vyloučil, aby se vrátil do hry
c. dočasně vyloučení hráči se mohou vrátit ke svému družstvu o poločase, ale pak musí
opět zaujmout místo na vyznačeném místě k dokončení doby svého vyloučení
d. za nesportovní chování náhradníků může rozhodčí napomenout, dočasně nebo do
konce zápasu vyloučit provinivšího se hráče – po dobu dočasného vyloučení musí
družstvo, které se provinilo, hrát bez jednoho hráče ; při vyloučení do konce zápasu
musí hrát družstvo, které se provinilo, po celý zbytek zápasu bez jednoho hráče
e. hráč vyloučený do konce zápasu nesmí zůstat v areálu hřiště, ani v jeho okolí.
16 NEHODY / ZRANĚNÍ
a. jestliže je dosaženo branky před zastavením hry, bude branka uznána za předpokladu,
že branka by byla dosažena i kdyby nenastala nehoda
b. jestliže je hráč neschopen hry, rozhodčí může hru zastavit
c. zraněný nebo krvácející hráč by měl opustit hrací plochu co možná nejdříve a být
ošetřen mimo hřiště, pokud tomu nebrání lékařské důvody
d. hráči by se měli vrátit na hrací plochu až po ošetření svého zranění a žádný hráč nesmí
zůstat na hrací ploše nebo se na ni vrátit, má-li zakrvácené oblečení
e. jestliže je rozhodčí zraněný a neschopný pokračovat, hra se zastaví, a rozhodčí by měl
být nahrazen
f. hra bude opět zahájena formou bully, příslušným trestem nebo středovým rozehráním,
bylo-li dosaženo branky.
www.pozemnihokej.cz 16
DODATEK A
TERMINOLOGIE POZEMNÍHO HOKEJE
Středové rozehrání
Středové rozehrání je puš nebo úder ze středu hrací plochy. V halovém hokeji pouze puš.
Hra míčem
Hra míčem znamená zastavení, odklonění (tečování) nebo pohybování míčem holí a v případě
brankáře také chrániči nebo kopnami nebo odklonění míče rukou či jinou částí těla v kruhu.
Úder (angl. stroke)
Úder je proveden tehdy, když je míč uveden do pohybu hraním, udeřením nebo odkloněním
(tečováním) pomocí hole. (pozn.: jakékoliv uvedení míčku do pohybu holí)
Trestný úder
“Trestný úder” je puš, vysoký puš nebo vyndavák.
Úder (angl. hit)
Úder znamená švihový pohyb holí směrem k míči. Není povolen v halovém hokeji.
Puš (tažený úder)
Puš dává míči pohyb po zemi tažením míče holí s položením hole těsně k míči. Při provádění
puše je jak míč, tak zobák hole ve styku se zemí.
Vysoký puš
Vysoký puš nastane, když je míč zahrán pušem, ale je přitom zvednut nad zem.
Vyndavák
Vyndavák nastane, když nehybný nebo pomalu se pohybující míč se zvedne ze země
lopatkovým způsobem hole, když se zobák hole mírně zasune pod míč.
Střela na branku
Jakákoliv střela útočícího hráče uvnitř kruhu směrem na branku.
Hrací vzdálenost
Hrací vzdálenost je vzdálenost, ze které je hráč schopen hrát s míčem.
Opakovaný
Opakovaný znamená první a následný přestupek po varování nebo trestu uděleném za určitý
přestupek.
Zdržování hry
Zdržování hry je jakákoliv akce nebo nedostatek akce zabraňující plynulé hře nebo jejímu
pokračování v příslušném čase.
Nebezpečná hra
Nebezpečná hra je jakákoliv akce, která je nebezpečná pro hráče nebo jiného hráče nebo by
mohla vést k nebezpečné situaci. Tyto okolnosti by mohly také zahrnovat zvednutý míč,
bránění z ”nesprávné” pozice, hraní míčem vleže, atd.
Nesportovní chování
Nesportovní chování je hrubá nebo nebezpečná hra, zdržování vedoucí k získání času,
úmyslné přestupky nebo špatné chování. Kapitáni, kteří neprojevují dostatečnou odpovědnost
jim svěřenou, by měli být trestáni za nesportovní chování.
DODATEK B
VÝKLAD PRAVIDEL
www.pozemnihokej.cz 17
Pravidla pozemního hokeje, vzhledem k povaze hry, ponechávají značnou část jejich
vysvětlení na jednotlivci. Následující vysvětlení by měla zajistit větší důslednost a dobré
možnosti hráčům obou družstev pro hru.
Jednotlivá témata jsou uvedena ve stejném pořadí jako jejich příslušná pravidla.
NAHRAZENÍ VYLOUČENÉHO BRANKÁŘE (pravidlo 6.3)
Utkání v pozemním hokeji nelze hrát, nemá-li každé družstvo hráče vybaveného ochrannou
přilbou a dresem odlišné barvy od barev obou družstev, který působí jako brankář. V
důsledku toho při vyloučení brankáře musí kapitán vybrat mezi:
a. nahrazením brankáře jiným brankářem
b. jmenováním hráče z pole, který si musí vzít ochrannou přilbu a další ochrannou
výstroj pokud je to požadováno adres odlišné barvy od barev obou družstev; k tomu je
povolen určitý čas.
Je-li vybrána alternativa a), vstoupí náhradní brankář na hrací plochu jako náhradník za hráče
v poli. Tím má příslušné družstvo na hrací ploše o jednoho hráče méně. Je-li vybrána
alternativa b), bude mít družstvo na hřišti o jednoho hráče méně.
Jakmile uplyne doba dočasného vyloučení, kapitán má opět možnost buď:
• znovu dosadit do hry dočasně vyloučeného brankáře. V tomto případě bude náhradní
brankář nahrazen hráčem v poli normálním způsobem nebo si sundá ochrannou výstroj
a stane se hráčem v poli. Po tuto dobu se má zastavit čas.
• pokračovat ve hře s náhradním brankářem. V tomto případě může na hrací plochu
vstoupit další náhradní hráč.
ODPOVĚDNOST KAPITÁNŮ (Pravidlo 7.2)
Odpovědnost kapitána je jasně definována v Pravidlech. Kapitáni jsou jednoznačně odpovědni
za chování svých hráčů na hřišti i náhradníků. Rozhodčí se nemají rozpakovat upozornit
kapitány, když se hráči jejich družstva, včetně náhradníků, chovají nesportovně. Kapitán,
který nereaguje, by měl být potrestán varováním za nesportovní chování nebo vyloučením.
STŘEDOVÉ ROZEHRÁNÍ (Pravidlo 10.1)
Hráči, kromě rozehrávajícího hráče, nemají překročit středovou čáru, avšak rozhodčí nemusí
být v tomto bodě příliš přísní.
POSTAVENÍ MIMO HRU (OFFSIDE, Pravidlo 12)
Offside byl zrušen v pozemním hokeji jako povinný experiment v roce 1996 a byl formálně
zařazen do pravidel v roce 1998.
BRÁNĚNÍ (Pravidlo 13.1.1 f a g)
Atakování (bránění) hráče, který má míč, z opačné strany nebo zezadu není dovoleno, je-li
mezi příslušnými hráči jakýkoliv styk těla nebo hole předtím, než je míč zahrán atakujícím
hráčem.
Bránění skluzem nebo skokem na zem může způsobit zranění jak útočníkovi, tak soupeři.
Může také způsobit zbytečné přerušení hry. Nedovolené bránění, které úmyslně položí na zem
hráče s míčem, by mělo být příslušně potrestáno s možností varování nebo vyloučení. Toto by
však nemělo být zaměněno se situací, kdy hráč s míčem zakopne o bránícího hráče nebo jeho
www.pozemnihokej.cz 18
hůl poté, co bylo provedeno atakování podle pravidel.
Je nutné si uvědomit, že hráč, který provádí skluz, často brání soupeři a měl by být podle toho
penalizován.
Rozhodčí musí být rozhodní při penalizování nedovoleného bránění z opačné strany, bránění
zezadu hráče s míčkem a atakování skluzem.
KONTAKT NOHY NEBO MÍČE (Pravidlo 13.1.2)
Pravidla by měla být pozorně prostudována, aby hráči i rozhodčí si byli vědomi toho, že není
automaticky přestupkem, jestliže se míček dotkne nohy. Ve většině případů, kdy se míček
dotkne nohy, nenastává přestupek a hra by měla pokrčovat.
Poznámka k pravidlům jasně poukazuje na to, že styk míčku s nohou je posouzen jako
přestupek, pouze v případě, že se hráč úmyslně pohne do směru dráhy míčku, neučiní pokus
vyhnout se míčku nebo se postaví s jasným úmyslem zastavit míček nohou nebo tělem (např.
zastavit míček směřující do branky) nebo když získá výhodu.
Když budou rozhodčí aplikovat toto vysvětlení přesně a důsledně, nastane méně zbytečných a
nesprávných přerušení hry, pokud hráč nezískal jasnou výhodu tím, že zahrál míč nohou. I
když poznámky spojené s tímto pravidlem se změnily, skutečné znění tohoto Pravidla
samotného zůstává stejné. Změny ve vysvětlivkách spolu s komentářem a předmluvě k těmto
Pravidlům jsou určeny k širšímu pochopení skutečného záměru tohoto pravidla.
Rozhodčí by se také měli seznámit s podobným vysvětlením Pravidla o vykonstruovaném
faulu (Pravidlo 13), které následuje.
ZVEDNUTÝ MÍČ (Pravidlo 13.1.3)
Není porušením pravidel, když se neúmyslně zvedne míček úderem, včetně volného úderu,
kdekoliv na hřišti, pokud to není nebezpečná hra. Rozhodčí tíhnou k nesprávnému
penalizovaní neúmyslně zvednutého míče, který je bezpečný. To vede k nežádoucímu
přerušování plynulosti hry.
Zvednutý míč na dlouhou vzdálenost (zvednutý míč) musí být posuzován z hlediska
skutečného nebo potencionálního nebezpečí:
• odkud je míč zahrán
• během letu
• kam míč dopadne
Přestupek by měl být potrestán tam, kde nastalo nebezpečí, a nikoliv nutně z místa,
odkud byl míč zahrán:
• jestliže nastane nebezpečí tam, odkud byl míč zahrán, musí být trest proveden v tomto
místě
• jestliže nebezpečí nastane během letu míče, má se uplatnit trest na místě, odkud byl
míč zahrán
• jestliže se hráč kteréhokoliv družstva chová nebezpečným způsobem v území letu
míče, trest se uplatňuje na místě, kde tento hráč stojí
jestliže nebezpečí nastane tam, kde míč dopadne, musí být trest aplikován na tomto místě
Jakýkoliv vysoký puš nebo vyndavák provedený proti přibližujícímu se hráči ve vzdálenosti
menší než 5 m je téměř vždy nebezpečný a měl by být potrestán.
www.pozemnihokej.cz 19
Hráč, který přijímá zvednutý míč, musí mít možnost ho bezpečně zahrát. Je-li hráč, který
přijímá míč, dál od ostatních hráčů v okamžiku zvednutí míče, žádný hráč soupeřova družstva
by se neměl přiblížit do vzdálenosti 5 m k tomuto hráči, dokud nebyl míč přijat a je na zemi.
Hráč, který tak učiní, by měl být potrestán. Obránci nemají právo na míč, je-li útočník
původním příjemcem.
MÍČ ZVEDNUTÝ DO KRUHU (Pravidlo 13.1.3b)
Jestliže je míč úmyslně zvednut na dlouhou vzdálenost tak, aby dopadl přímo do kruhu, má
být udělen trest tam, kde byl míč zvednut.
Je důležité si uvědomit, že ne každý míč, který se dostane do kruhu nad zemí, je zakázaný.
Míč, který odskočí do kruhu ze zvednutého úderu nebo se jinak dostane do kruhu nad zemí,
musí být posuzován podle pravidla o nebezpečné hře.
Míč zvednutý úderem by měl být potrestán jako nebezpečný, jestliže byl zvednut do kruhu a
proti hráčům. To však neznamená, že každý úder, který není zahrán po zemi, musí být
potrestán. Zvednutý míč, zahraný do volného prostoru nebo na osamoceného hráče, nemusí
být potrestán, není-li nebezpečný.
Míč zvednutý přes hůl soupeře nebo jeho tělo na zemi je dovolen, pokud to nevede k
nebezpečné hře.
BRÁNĚNÍ a PŘEKÁŽENÍ (Pravidlo 13.1.4)
Tato poznámka popisuje dvě hlavní herní okolností: stojící hráč a pohybující se hráč.
Základní principy:
Stojící hráč
• přijímající stojící hráč může být otočen do kteréhokoliv směru
• je na atakujícím hráči, aby se posunul do určité pozice, např. obvykle se dostat okolo
přijímajícího hráče, aby mohl dovoleně atakovat
• atakující hráč nesmí vrazit do přijímajícího hráče, a tím nárokovat bránění; tato akce
by měla být striktně potrestána případně i vyloučením.
Jakmile získá příjemce míč, může se s nim pohnout do jakéhokoliv směru (s výjimkou do
soupeřova těla).
Pohybující se hráč
V tomto případě je řada variant, ale hlavní principy jsou:
• je na atakujícím hráči, aby byl v místě nebo se k tomuto místu pohnul, odkud by mohl
řádně atakovat. Jakmile je ve správném postavení, musí také nastat následující
podmínky předtím než nastane bránění
• úmysl atakovat musí být zjevný. V zásadě to znamená, že atakující hráč se musí snažit
pohnout holí k míči
• načasování atakování musí být přesné, neboť dokud je atakující hráč v bránící pozici a
hodlá atakovat, hráč s míčem se může pohnout pryč kterýmkoliv směrem (kromě
tělem do atakujícího hráče).
www.pozemnihokej.cz 20
Tato interpretace bránění umožňuje hráčům přijímat míč, hrát nebo přihrávat v jakémkoliv
směru a penalizace za bránění se uskuteční v případě, když správně postavený obránce se
pokouší provést bránění.
Rozhodčí by nicméně měli zaznamenat určité formy bránění, které jsou často nesprávně
přehlíženy. Zvláště bránění správnému odebrání míčku úmyslným krytím míčku tělem nebo
nohou je bránění. Bránění holí nebo překážení je zakázáno ; hráč nesmí uhodit do hole nebo
blokovat hůl soupeře. Hráč s míčkem nesmí použít hůl k zakrytí nebo chránění míčku od
správného atakování.
Rozhodčí by měli také sledovat bránění „třetí osobou“ a „stínováním“. Hráči, kteří běží před
protihráčem nebo ho blokují tak, aby nemohl mít možnost míčkem hrát, také brání. Tato
situace může například nastat při trestném rohu, kdy útočící hráči přebíhají nebo blokují
bránící hráče včetně brankáře.
Zákrok skluzem může také vést k bránění buď při jeho provádění nebo jakmile se příslušný
hráč octne na zemi.
Je důležité, aby rozhodčí byli ostražité při sledování bránění uvedená předcházejících
odstavcích. Hráči získávají nepoctivě výhodu a protihráči mohou být znechuceni, když
popsané způsoby bránění není potrestáno.
VYROBENÝ (VYKONSTRUOVANÝ) FAUL (Pravidlo 13.1.5)
Hra se přerušuje příliš často během utkání. Některá tato přerušení jsou způsobována
přestupky, které byly vykonstruovány, aby soupeř byl vnucen do neúmyslného přestupku.
Například:
o nucení soupeře do pozice bránění, často zdůrazněné naběhnutím do soupeře
nebo máváním hole nad hlavou soupeře. Tato akce má být potrestána.
o zahrání míče výrazně a úmyslně na soupeřovu nohu nebo tělo. V těchto
případech může rozhodčí nechat pokračovat ve hře nebo potrestat hráče, který
zahrál míč do soupeře.
Rozhodčí by měli být ostražití při sledování vykonstruovaného faulu, jako např. výše
uvedeného, a neměli by se pokoušet nejprve zapískat bránění v prvním případě nebo hru
nohou ve druhém případě. Když bude tento výklad přísně aplikován, odradí to hráče, aby
vytvářeli vykonstruované fauly.
ZDRŽOVÁNÍ HRY (Pravidlo 13.1.6)
Jakmile je hráč ve správném postavení s míčem a ostatní hráči jsou na svých místech, hráč
zdržuje hru, když uplyne neopodstatněná doba před tím, než je míč dán do hry. Toto také platí
po odpískání trestného úderu. Rozhodčí by měli být striktní na hráče, kteří se zbytečně dlouho
připravují na provedení trestného úderu. Hráči mohou být v tomto případě varováni,
napomenuti nebo vyloučeni.
MÍČ ZAHRANÝ ÚMYSLNĚ PŘES VLASTNÍ ZADNÍ ČÁRU (Pravidlo 14.2d)
Jestliže obrana úmyslně zahraje míč přes svou zadní čáru, má být nařízen trestný roh.
Brankáři je dovoleno podle Pravidla 13.2c úmyslně odklonit míč svou holí nebo částí svého
těla pouze přes břevno nebo okolo brankových tyčí.
www.pozemnihokej.cz 21
Obránci musí svou akcí ukázat, že neměli v úmyslu zahrát míč přes zadní čáru. Pokud
obránce zahraje míček takovým způsobem, že míček nemůže směřovat jinam než přes zadní
čáru, má být nařízen trestný roh.
Stejné posuzování pravidla během celého utkání a na obou stranách hrací plochy je zvláště
důležité z hlediska případného trestu.
VOLNÝ ÚDER (Pravidlo 15.1)
Pravidla vyžadují, aby byl volný úder rozehrán blízko místa, kde nastal přestupek, a aby míč
ležel nehybně před tím, než je rozehrán pušem nebo úderem.
Co se týká vhodného místa, družstvo, které získá mimořádnou výhodu, by mělo být
potrestáno. Co se týče nehybností míče, měl by se tolerovat případ, kdy se hráč snaží před
rozehráním míč znehybnit.
Míč se musí pohnout alespoň 1 metr. Pokud tomu tak není a jiný hráč téhož družstva s ním
zahraje nebo zabrání soupeři, aby ho zahrál, měl by být nařízen trest proti družstvu, které
rozehrávalo volný úder.
I když hráči soupeře musí být alespoň 5 m od míče při rozehrání volného úderu, musí jim být
poskytnuta dostatečná doba, aby se vzdálili před tím, než by byli trestáni. Volný úder není
nutné zdržet do té doby, než jsou hráči ve správné vzdálenosti. Toto by bylo škodlivé pro
plynulost hry.
Jestliže však hráči soupeře zdržují provedení volného úderu (například, že se nevzdálí 5 m,
odhodí míč nebo s ním manipulují před jeho vrácením), mají být příslušně potrestáni.
Opakovaný přestupek tohoto druhu by měl být přísně trestán.
Není nutné trestat, jestliže při volném úderu je míč mírně zvednut nad zem, pokud je jasné, že
zde byl úmysl zahrát míč po zemi a sám volný úder není nebezpečný, nebo nevede k
nebezpečné hře.
TRESTNÝ ROH (Pravidlo 15.2.
Žádná střela na branku nesmí být provedena, pokud míč nebyl zastaven nebo nezůstal stát
(pokud se míč nevzdálil více než 5 m za kruh). Míč je považován za zastavený, i když se točí
na místě, což se někdy stává u tvrdých povrchů. Není požadováno, aby míč byl zastaven holí,
může se zastavit sám při pohybu po zemi.
Je-li první střela na branku úder, míč nemá přejít přes brankovou čáru ve výšce nad zadním
nebo postranním bedněním. Jestliže tento úder je nebo bude příliš vysoký na brankové čáře,
měl by být potrestán, i když je následně odkloněn (tečován) holí nebo tělem jiného hráče. Míč
může překročit výšku zadního nebo postranního bednění během svého letu před tím, než
přešel brankovou čáru za předpokladu, že není nebezpečný, a že vlastní vahou spadne do
správné výšky, ještě než překročí brankovou čáru.
Podle tohoto pravidla je první střela na branku nezávislá na tom, kolikrát byl míč přihrán nebo
odkloněn (tečován) nebo zastaven před a po zastavení.
www.pozemnihokej.cz 22
I když se míč dotkne hole nebo těla obránce před první střelou na branku, tato střela – pokud
je to úder – musí být stejně nižší než 46 cm, když překračuje brankovou čáru. Jakmile bylo
vystřeleno na branku, je trestný roh ukončen, když:
o přejde míč přes brankovou nebo zadní čáru
o je nařízen další trest proti jednomu z družstev
Míč je považován za normální míč v poli, a tím podléhá pouze pravidlu o nebezpečné hře
poté, co přešel vzdálenost 5 m za kruhem. Za těchto okolností není nutné, aby byl míč
zastaven před střelou na branku nebo tato střela musela být nižší než 46 cm při přechodu přes
brankovou čáru.
Možnost, že některá střela je nebezpečná, by měla být uvažována v případě, že jsou hráči v
kruhu před brankou.
Je nutno vzít na vědomí, že trestný roh může být rozehrán znovu, jestliže bránící hráči vstoupí
do kruhu příliš brzy. Pokud tak ale učiní útočníci, měl by být nařízen volný úder ve prospěch
bránícího družstva.
Aby se míč dostal zpět do hry, používají někteří hráči úder, který je odlišný od tradičního
úderu nebo puše. Používají tahu, při kterém se míč pohybuje od místa za přední nohou a
neopustí hůl dokud nepřejde úroveň přední nohy. Toto je dovoleno za předpokladu, že míč je
zahrán pouze jednou.
ÚMYSLNÉ PŘESTUPKY A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ (Pravidlo 15.4)
Hráči často dělají úmyslné přestupky proti pravidlům, aby získali výhodu pro své družstvo.
Tyto přestupky zahrnují odklepnutí míče po nařízení volného úderu, zvednutí míče a jeho
nesení v ruce před jeho vrácením soupeři, hraní míče rukou nebo hraní holí nad úrovní ramen
zjevně „náhodně“ při kolizi s protihráčem nebo pádem před něj.
Všechny úmyslné přestupky musí být potrestány vhodným trestem, případně i – kde je to
nutné – osobním trestem ve formě varování nebo vyloučení. Přísné posuzování na počátku hry
obvykle zabrání opakování přestupku.
Jestliže hráči nesouhlasí s trestem, který byl udělen v jejich prospěch, měli by rozhodčí být
připraveni otočit své rozhodnutí. Toto posouzení nesportovního chování je nejúčinnější.
Bude-li rozhodnutí obráceno, musí rozhodčí znovu zapískat, ukázat nový trest a ukázat na
hráče, který způsobil nové rozhodnutí.
Jestliže mají hráči námitky proti trestu, který jim byl udělen, je možné buď posunout volný
úder až o 10 m nebo zvýšit trest, např. z volného úderu pro útočící družstvo v útočném 23 m
území na trestný roh, jsou-li námitky z bránícího družstva. V tomto případě však nelze zvýšit
trest z trestného rohu na trestný úder.
VYLOUČENÍ HRÁČŮ (Pravidlo 15.4)
Hráči, kteří se proviní proti pravidlům, mohou být upozorněni, varováni nebo vyloučeni podle
pravidel daných okolnostmi. Toto právo může být použito navíc k dalším uděleným trestům.
www.pozemnihokej.cz 23
Je důležité, aby tato pravomoc byla používána uváženě a měla jasný účel. Rozhodčí musí
pochopit, že při použití karty na začátku utkání byl stanoven určitý model (precedens) pro
zbytek utkání. Je důležité se rozhodovat opatrně před použitím karty.
Hlavním účelem udělení karty je sdělit své rozhodnutí druhému rozhodčímu, hráčům,
družstvu, technickým funkcionářům a divákům. Pro použití karet existují některá všeobecná
pravidla. Za určitých, poměrně neobvyklých okolností, může hráč obdržet 2 zelené, případně i
2 žluté karty za různé přestupky během jednoho utkání. Jestliže je však přestupek, za který
hráč obdržel kartu opakován, nemá se znovu použít stejná karta. Jestliže se udělí druhá žlutá
karta, potom je normální, aby doba vyloučení byla výrazně delší než při prvním vyloučení.
Jakmile hráč dostane žlutou kartu, nemůže pak dostat zelenou kartu.
Jakýkoliv přestupek hrubosti nemá být potrestán kartou stejné barvy. Například, po žluté kartě
za hrubost musí následovat červená karta za další hrubost.
Ústní upozornění lze udělit hráčům v těsné blízkosti, aniž by se přerušila hra.
Rozhodčí by si měli zaznamenat hráče, kterým udělili karty, a dobu vyloučení a měli by si o
poločase vyměnit a potvrdit tyto informace mezi sebou.
Je důležité si uvědomit, že hráči na střídačce jsou také pod kontrolou rozhodčích. V případě
potřeby je možné jim domluvit nebo by měli být varováni. V případě potřeby mohou být
vyloučeni z lavičky buď dočasně nebo trvale.
DODATEK C
SIGNALIZACE ROZHODČÍCH
Začátek času
Obrátit se k druhému rozhodčímu s jednou rukou zvednutou
Zastavení času
Obrátit se směrem k druhému rozhodčímu a zkřížit zápěstí natažených paží nad hlavou.
Zbývající čas
Při 2 minutách zvednout obě ruce nahoru s nataženými ukazováčky. Při 1 minutě zvednout
jednu ruku s nataženým ukazováčkem. Jakmile byl signál převzat, není nutný další časový
signál.
Úder z postranní čáry
Ukázat směr jednou paží zvednutou vodorovně a druhou paží ukázat dolů na postranní čáru.
Úder po autu za zadní čáru
Rozpažit.
Úder ze zadní čáry (roh)
Ukázat jednou paží na rohový praporek blíže k místu, kde míček přešel zadní čáru.
Bully
Pohybovat oběma rukama před tělem nahoru a dolů s dlaněmi obrácenými k sobě.
Dosažení branky
Oběma pažemi v předpažení ukázat na střed hrací plochy.
Výhoda
Zvednout paži nad rameno ve směru, ve kterém hraje zvýhodněné družstvo.
Nebezpečná hra a / nebo nevhodné chování
www.pozemnihokej.cz 24
Zastavit hru a provést uklidňující pomalý opakovaný pohyb pažemi z předpažení do připažení
s dlaněmi směrem dolů. Pokud je to nutné, nařídit trest.
Volný úder
Ukázat směr jednou paží v předpažení s otevřenou rukou v úrovni obličeje.
Posunutí volného úderu až o 10 m
Zvednout jednu ruku nad hlavu se zaťatou pěstí.
Vzdálenost 5 m
Vzpažit jednu paži s roztaženými prsty na ruce.
Trestný roh
Ukázat na branku oběma pažemi v předpažení.
Trestný úder
Jednou paží ukázat na značku trestného úderu a druhou vzpažit; tento signál také znamená
zastavení času.
Bránění
Zkřížit předloktí před hrudníkem.
Bránění (třetí osoba)
Střídavě otevírat a zavírat zkřížené předloktí před hrudníkem.
Míč nezastavený při trestném rohu
Točit oběma rukama před tělem
Kopnutí do míče (noha)
Mírně zvednout nohu a dotknout se kotníku rukou.
Zvednutý míč
Dlaně rukou otočené k sobě s mezerou několika cm držet v předpažení před tělem.
Signály pro nohy, bránění a zvednutý míč by se měly ukázat, jestliže je pochybnost o důvodu
rozhodnutí.
DODATEK D
RADY ROZHODČÍM
CÍLE
Rozhodování pozemního hokeje je příjemný způsob jak se zúčastnit utkání, ale rozhodčí
také:
o pomáhají zvyšovat kvalitu hry na všech úrovních tím, že se snaží, aby hráči
respektovali pravidla
o pomáhají v radosti ze hry hráčům, divákům a dalším osobám
o zajišťují, aby se každé utkání hrálo ve sportovním duchu.
K dosažení těchto cílů by rozhodčí měli:
o získat a udržet úplnou kontrolu hry
o nikdy nesmí dovolit, aby se porušováním pravidel získala výhoda
o chránit zručnost a osobnost hráčů
o používat píšťalku co nejméně
o vždy spolupracovat se svým kolegou rozhodčím, aby se zajistila shoda
výkladu, použití a účinnosti pravidel.
www.pozemnihokej.cz 25
ZÁSADY
Rozhodčím se doporučuje sledovat tyto zásady:
o získat důkladnou znalost a pochopení pravidel a jejich výkladu; pravidla by
měla být často studována a diskutována s jinými rozhodčími, hráči, trenéry a
funkcionáři
o udržovat klidný a neosobní pohled na hru
o vždy se soustředit na to, aby nic mimo hru nerozptylovalo jejich pozornost;
mysl rozhodčích musí být během hry stále ve střehu
o ředvídat průběh a plynulost hry; to znamená, že dobrý rozhodčí musí předvídat
dále než je momentální akce a uvědomovat si potencionální vývoj hry
o ochopit, že není nutné potrestat každý přestupek, např. když se tím nezíská
žádná výhoda pro hráče, který způsobil přestupek; zbytečná přerušení
plynulosti hry způsobují neopodstatněná zdržení a podrážděnost
o použít pravidlo o výhodě uváženě, aby se dostalo maximální výhody hráči
nebo družstvu, proti kterému byl učiněn přestupek
o vyčkat s rozhodnutím o výhodě, avšak jakmile je pravidlo použito, nesmí být
dána druhá možnost obrátit toto rozhodnutí na původní trest
o udělit za příslušných okolností upozornění, varování nebo dočasně vyloučit,
případně trvale vyloučit buď odděleně, nebo spolu s trestem
o rozpoznat vážnost přestupku a s vážnými přestupky, např. nebezpečnou nebo
hrubou hrou, nakládat ihned a přísně
o nebýt příliš shovívavý
o přísně trestat úmyslné přestupky, např. nařízením trestného rohu pro takovéto
akce bránících hráčů ve vlastním 22,90 m území nebo trestného úderu při
úmyslném přestupku bránících hráčů ve vlastním kruhu, kterým bylo
zabráněno dosáhnout branky
o rozhodovat důrazně, jasně a důsledně
o rozhodovat v duchu pravidel v zájmu hráčů a hry samé a ukázat pochopení pro
hráče a hru.
Rozhodčí by měli ukázat, že jestliže hráči spolupracují tím, že hrají slušně, bude hra
přerušována pouze tehdy, je-li to zásadní pro správné vedení hry. Hrubá a nebezpečná hra má
být včas a důsledně potrestána; jestliže se hra vymkne z rukou rozhodčímu, těžko ji pak
později dostane znovu pod kontrolu. Hráči uznávají rozhodčí, kteří prokazují dobré pochopení
hry a kteří správně aplikují pravidla.
ODĚV
Rozhodčí mají mít vhodný oděv, který:
o umožňuje volný pohyb
o je čistý, elegantní a podobné barvy jako druhý rozhodčí, ale odlišný od barev
obou družstev
o má kapsy pro vybavení rozhodčího
o poskytuje ochranu proti případnému špatnému počasí
o zahrnuje stínítko na oči nebo čepici s kšiltem
Boty by měly:
www.pozemnihokej.cz 26
o být vhodné pro stav hrací plochy
o umožňovat dobrý pohyb
VYBAVENÍ
Vybavení rozhodčího sestává z:
o platných pravidel
o hlasité a výrazné píšťalky
o rezervní píšťalky
o stopek
o kartičky a tužky k zaznamenávání doby začátku obou poločasů, číslo nebo
jméno hráče a dobu, kdy bylo uděleno varování nebo vyloučení, a dosažené
branky
o zelené, žluté a červené karty
TECHNIKY
Výběr místa
Všeobecné zásady:
o rozhodčí má být ve vhodném postavení, aby viděl jasné všechny přestupky a
vždy byl otočen obličejem k hráčům
o ozhodčí se pohybují hlavně na polovině hřiště se středovou čárou na jejich levé
straně a bránící brankou na jejich pravé strané
o šeobecně je nejvhodnější postavení pro rozhodčí před a na pravém křídle útoku
o při hře mezi středovou a 22,90 m čárou na své straně hřiště mají být rozhodčí
blízko své postranní čáry
o jestliže je míč a hra uvnitř 22,90 m území nebo v kruhu, mají se rozhodčí
pohnout dovnitř hrací plochy, a je-li to nutné i do vlastního kruhu
o postavení blízko kruhu nebo přímo v kruhu pomůže rozhodčím sledovat, aby
střely na branku byly regulérní, a také, aby viděli významné porušení pravidel
bránícími nebo útočícími hráči
o rozhodčí mají být stále pohybliví, aby si zajistili vhodné postavení pro každou
část hry a aby mohli okamžitě posoudit příslušné postavení hráčů; je nemožné,
aby stojící rozhodčí vždy správně rozhodl
o ozhodčí nesmějí dovolit, aby jejich postavení ohrozilo plynulost hry
U rohů a trestných rohů:
o zauj mout postavení, odkud je zřetelný pohled na všechny potencionální akce,
které však nenarušuje hru
U trestných úderů:
o zauj mout postavení šikmo za hráčem, který provádí trestný úder.
Pískání
Píšťalka je hlavní způsob rozhodčího jak komunikovat s hráči, kolegou rozhodčím a ostatními
osobami, které mají co činit s utkáním:
www.pozemnihokej.cz 27
o pískat se má vždy rozhodně a dostatečně silně, aby to slyšeli všichni, jichž se
to týká. To však neznamená dlouhé a hlasité pískání za všech okolností. Hráči
by měli “slyšet” vážnost přestupku
o nemá se obvykle pískat při volných úderech, míči za zadní čárou, úderem z
postranní čáry, rohu, trestném rohu nebo bully
o ve výjimečných případech může být vhodné změnit rozhodnutí, jestliže bylo
jasné, že se stala chyba; musí se zapískat a ihned provést změnu. Hráčům musí
být dovoleno zaujmout správná postavení.
Signalizace
Rozhodčí by měli znát signály popsané v Dodatku C. K těmto pravidlům:
o pamatovat si, kdy je signalizace potřebná
o signálu, kde paže je v horizontální poloze, má být paže natažena s otevřenou
dlaní v úrovni očí
o ignalizační znamení se mají držet tak dlouho, aby se s rozhodnutím seznámili
všichni hráči i druhý rozhodčí
o ozhodčí by se neměl při signalizaci nebo rozhodování odvracet od hráčů; to
může vést k přehlédnutí dalších přestupků nebo ke ztrátě soustředěnosti nebo
to může znamenat nedostatek sebevědomí
o ozhodčí nemají signalizovat přes svá těla
o rozhodčí mají raději při signalizaci stát
Příprava
Rozhodčí se mají důkladně připravit na každé utkání:
• mají přijít na hrací plochu včas a být připraveni na hru
• před začátkem utkání musí rozhodčí zkontrolovat značení hřiště, zvláště čáry kruhu a
brankové čáry, branky a jejich sítě a zkontrolovat případné nebezpečné hrací vybavení
nebo vybavení hřiště.
Dosažení vysoké úrovně
Tyto poznámky nejsou zcela vyčerpávající, ale nabízejí všeobecné pokyny k dosažení vysoké
úrovně rozhodování. Dobří rozhodčí:
o pravidelně trénují
o jsou duševně na výši a rozhodní za všech okolností
o vypracovali si dobrý a důsledný smysl pro úsudek
o nejsou znechuceni případnou skutečnou chybou
o nemyslí na případnou chybu a ještě více se soustředí
o uznají, že neexistuje žádný dokonalý rozhodčí
o neustále se snaží zlepšit svou úroveň
o vždy rozhodují správně se smyslem pro spravedlnost a čestnost.
DODATEK F
PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ TRESTNÝCH ÚDERŮ
www.pozemnihokej.cz 28
Následující pravidla jsou vyňata z technických materiálů FIH a slouží jako pomůcka pro ty,
kterých se to týká.
1.
a. Pět hráčů z obou družstev, vybraných jejich příslušnými vedoucími ze
seznamu hráčů uvedených v zápise daného utkání (kromě těch, kteří byli
suspendování ředitelem turnaje nebo byli vyloučeni červenou kartou
rozhodčími v daném zápase), bude střílet trestné údery střídavě proti jednomu
stejnému brankáři druhého družstva (pokud tento brankář není neschopen hrát
a byl nahrazen). Celkem se střílí 10 trestných úderů – 5 každé družstvo. Hráči
musí přistupovat ke střelbě trestných úderů ve stejném pořadí jak byli
nominováni vedoucími družstev a nahlášeni technickému asistentovi ve službě
před tím, než rozstřel začne.
b. Jestliže je během provádění trestných úderů některý hráč (buď ten, který
provádí trestné údery nebo brankář) vyloučen, nesmí se tento hráč již dále
účastnit dalšího trestného střílení a pokud to není brankář, nesmí být nahrazen.
c. Pokud se jedná o hráče, který by měl provádět trestný úder, pak se jeho úder
počítá jako nedosažená branka. Pokud se jedná o brankáře, jeho nahrazení se
může uskutečnit pouze jedním z hráčů nominovaných pro trestné údery.
Hráč, který nahradí brankáře, může nadále střílet trestné údery, ale když má
bránit trestný úder, musí si vzít ochrannou přílbu. Tento hráč také může mít
další schválenou brankářskou výstroj.
2. Rozhodčí vyberou branku, která bude použita, a losováním mincí s kapitány se
rozhodne, které družstvo začne jako první střílet trestné údery. Družstvo, které
dosáhne větší počet branek, bude vítězem a soutěž bude ukončena, jakmile je znám
jednoznačný vítěz.
3. V případě stejného počtu dosažených branek začne další série trestných úderů se
stejnými hráči. Brankáři neschopní hry budou nahrazeni. Tato série se provádí s tzv.
“náhlou smrtí”, což znamená, že vítězem se stane družstvo, které dosáhne o 1 branku
více než soupeř po absolvování stejného počtu úderů oběma družstvy (není žádné
minimum). Jestliže je to nutné, tato série s ”náhlou smrtí” může překročit 10 trestných
úderů, 5 na každé družstvo. Sled hráčů nemusí být stejný jako v první sérii. Vedoucí
družstva má možnost volného výběru pro každý trestný úder z těch 5 nominovaných
hráčů, kteří se všichni zúčastnili každého kola tak, aby se všichni nominovaní hráči
vystřídali v jednom kole po 5 úderech.
a. Družstvo, jehož hráč střílel první trestný úder v první sérii (viz 1a) nebude
začínat v další sérii s ”náhlou smrtí”.
b. Pouze vedoucí družstva, brankáři a jmenovaní hráči mohou vstoupit na hrací
plochu během provádění soutěže trestných úderů. Všechny tyto osoby musí
zůstat mimo 23 m území dokud není hráč vyzván rozhodčím nebo asistentem
technického stolku, aby střílel nebo bránil trestný úder.
DODATEK G
SMĚRNICE ČSPH PRO POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH TRESTŮ
Rozhodčí má při řízení zápasu v pozemním hokeji možnost udělit několik druhů trestů. Tresty
ve hře, jako je např. volný úder, trestný roh, trestný úder, ale zároveň i osobní tresty –
www.pozemnihokej.cz 29
napomenutí, dočasné vyloučení a vyloučení ze hry.
Před udělením osobního trestu má rozhodčí ještě jednu možnost – varovat slovně hráče před
dalším přestupkem.
Napomenutí (zelená karta) – nejlehčí osobní trest. Rozhodčí hráči ukáže zelenou kartu.
Zelená karta by se měla použít pouze při lehčích přestupcích, které se vyskytly poprvé. Měla
by se ukázat pouze jednou a je zároveň výstrahou pro veškeré druhy přestupků proti
pravidlům.
Dočasné vyloučení (žlutá karta) – je zajisté nejúčinnější osobní trest. Rozhodčí hráči ukáže
žlutou kartu. Žlutá karta by se měla použít při hrubých nedovolených zákrocích a při
nesportovním chování. Hráč je vyloučen na 5 minut. Rozhodčí má možnost udělit stejnému
hráči během utkání i druhou žlutou kartu, ale vždy zásadně pouze za různé přestupky (sekání –
vysoká hůl apod.). Doba vyloučení při druhé žluté kartě je v soutěžích ČSPH stanovena na 10
minut. Pokud hráč opakuje stejný přestupek, nesmí se použít karta stejné barvy. Po použití
žluté karty nemůže již hráč dostat kartu zelenou.
Vyloučení ze hry (červená karta) – nejtvrdší osobní trest. Rozhodčí hráči ukáže červenou
kartu. Červená karta musí vždy následovat po žluté kartě, pokud se jedná o stejný přestupek,
za který již byla žlutá karta udělena. Rozhodčí musí vždy ukázat hráči červenou kartu za
úmyslný hrubý přestupek proti pravidlům nebo za hrubé nesportovní chování (v těchto
případech nemusí předcházet udělení žluté karty). Hráč musí okamžitě opustit prostor hrací
plochy a odebrat se do šatny.
Tresty pro hráčskou lavičku – na hráčských lavičkách mohou být pouze osoby k tomu
oprávněné (hráči, trenér, vedoucí, atd.). Pokud se některá z těchto osob chová nesportovně
(nevhodně pokřikuje, neoprávněně vstupuje na hrací plochu apod.) má rozhodčí právo tyto
osoby trestat:
Napomenutím (zelená karta) – za první nebo lehčí přestupky
Vyloučením z lavičky (červená karta) – za hrubé, vulgární chování, urážku rozhodčího, po
předchozím napomenutí, atd. Osoba potrestaná červenou kartou musí vždy okamžitě opustit
lavičku i hrací plochu.
Rozhodčí je povinen uvést veškeré skutečnosti, které se staly před, v průběhu a po skončení
utkání do zápisu o utkání a ten neprodleně dle SŘ odeslat řídící komisi ČSPH.

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy